Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Kietrz, dn. 09 listopada 2021 r.


Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.


   Zgodnie z Uchwałą Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, w dniu 25 października 2021 r. Burmistrz Kietrza ogłosił konsultacje wraz z projektem w/w programu współpracy.


Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:
- na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl,
- na stronie internetowej www.kietrz.pl,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.


   Uwagi i opinie do projektu Programu współpracy można było przesłać do dnia 05 listopada 2021 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub zgłosić osobiście w punkcie obsługi klienta Urzędu.


   W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków dotyczących projektu dokumentu „Roczny Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.


   Protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl, www.kietrz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.


Sporządziła: Elżbieta Herud


Z up. Burmistrza
mgr Ewa Jureczko
sekretarz gminy