Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Finansowo-Podatkowy

Główne zadania Referatu Finansowo-Podatkowego w zakresie finansów:
- budowanie i planowanie oraz zmiany budżetu Gminy Kietrz tj. Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz jednostek podległych, dla których gmina prowadzi obsługę finansową tj. jednostek oświatowych a w szczególności:

  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kietrzu,
  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Cerekwii,
  • Zespołu Szkół w Kietrzu,

- prowadzenie obsługi księgowo-finansowej w/w jednostek w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ewidencjonowanie zdarzeń księgowych wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, współpraca z Urzędem Skarbowym,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi instytucjami,
- prowadzenie obsługi kasowej gminy poprzez ewidencjonowanie wpłat dotyczących dochodów budżetowych (podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat skarbowych, opłat w zakresie dochodów generowanych przez jednostki oświatowe, itp.) oraz wydatków budżetowych,
- wystawianie zaświadczeń oraz wniosków dla pracowników związanych z wynagrodzeniem,
- prowadzenie ewidencji stanu środków trwałych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę,
- obsługa księgowa sum depozytowych w zakresie ewidencji wpłaconych wadium, kaucji  oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w/w jednostek,
- prowadzenie obsługi Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

 

Główne zadania Referatu Finansowo-Podatkowego w zakresie podatków:
- prowadzenie spraw dotyczących osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • podatku od środków transportowych;

- prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową i targową,
- prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych i odwołań,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ww. zakresie,
- wykonywanie czynności przedegzekucyjne (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych itp.) należności podatkowych,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń i informacji podatkowych,
- prowadzenie analityczne księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:

 

Beata Trzcińska - Skarbnik Gminy


tel. 77 485 43 56
nr pokoju: 19

 

Anna Paliga - Zastępca głównego księgowego (w zakresie podatków lokalnych)

tel. 77 485 43 56 wew. 38
nr pokoju: 12

 

Aleksandra Branicka - Zastępca głównego księgowego (w zakresie księgowości)

tel. 77 485 43 56 wew. 20
nr pokoju: 21

 

Pracownicy Referatu Finansowo – Podatkowego (finanse):

 

Anna Żydek – inspektor ds. księgowości finansowej


tel. 77 485 43 56 wew. 35
nr pokoju: 22

 

Lucyna Łaba - podinspektor ds. księgowości budżetowej

tel. 77 485 43 56 wew. 35
nr pokoju: 22

 

Paulina Gunia - referent ds. księgowości budżetowej


tel. 77 485 43 56 wew. 35
nr pokoju: 22

 

Bożena Dreszler – inspektor ds. płac

tel. 77 485 43 56 wew. 18
nr pokoju: 20

 

Danuta Ślęzak - Inspektor ds. kasy


tel. 77 485 43 56 wew. 31
nr pokoju: 2

 

Małgorzata Tołpa - Podinspektor ds. inwentaryzacji


tel. 77 485 43 56 wew. 31
nr pokoju: 2

 

Pracownicy Referatu Finansowo – Podatkowego (podatki):


Marzena Markowicz– inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych


tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11

 

Ewa Lasyk – podinspektor ds. księgowości podatków i opłat


tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11

 

Dorota Buch – inspektor ds. księgowości podatków i opłat


tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11

 

Adriana Fleszer – referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych


tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11