Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021r.

 

                                                                                                          Kietrz, dn. 06.10.2021 r.

Protokół Nr XXXVII/2021

XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu

 


Obrady rozpoczęto 30.09.2021 o godz. 15.16 a zakończono o godz. 17:20 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Radca prawny- Adam Biernacki

- Kierownik Referatu Nieruchomości – Elżbieta Sokołowska,

- Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej- Kamil Bednarz

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:16)

 

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Babiniec stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:18)

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

3.1 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.

3.2  XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021 r.

3.3 XXXV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.

4. Informacje:

4.1  Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2 Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata na temat realizacji budżetu w I półroczu 2021roku. Administrowanie gminą.

7. Podjęcie uchwał:

7.1.  w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

7.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu  przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą P.K. ”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.

7.5  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.

 

3. Przyjęcie protokołów (15:18):

 

3.1 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.

Protokół XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

3.2 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021 r.

 

Protokół XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

3.3 XXXV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.

 

Protokół XXXV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

4.  Informacje: (15:20)

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (15: 20) - w załączeniu do protokołu.

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (15:32):

1) Przewodnicząca Komisji rewizyjnej radna Agata Mormul, przedstawiła informację z posiedzenia komisji wspólnych w dniu 21.09.2021 r. oraz z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 30.09.2021 r. 2) Przewodnicząca Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych radna Małgorzata Król przedstawiła informację z posiedzenia komisji z dnia  02.08.2021 r.

3) Przewodnicząca Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych radna Małgorzata Bajer  przedstawił informację z posiedzenia komisji w dniach 04.08 i 11.08.2021 r.

4) Przewodniczący Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług radny Damian Bosowski przedstawił informację z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2021 r.

 

5. Zapytania i interpelacje radnych (15:35).

Radny Mirosław Skoczylas na ręce przewodniczącego Rady złożył zapytania do pani Burmistrz- zapytania w załączeniu do protokołu.

 

Radny Bartłomiej Górka na ręce przewodniczącego Rady złożył zapytania do pani Burmistrz- zapytania w załączeniu do protokołu.

 

Radny Lech Duda na ręce przewodniczącego Rady złożył zapytania do pani Burmistrz- zapytania w załączeniu do protokołu.

 

Radny Lesław na ręce przewodniczącego Rady złożył zapytania do pani Burmistrz- zapytania w załączeniu do protokołu oraz zadał pytanie dotyczące kwestii przeglądu pogwarancyjnego DW 416 w Nowej Cerekwi.

 

6. Debata na temat realizacji budżetu w I półroczu 2021roku. Administrowanie gminą.

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kietrza za I półrocze 2021 roku przedstawiła Pani Skarbnik Beata Trzcińska – w załączeniu do protokołu.

 

Informację dotyczącą funkcjonowania Urzędu Miejskiego w I półroczu 2021 roku – przedstawiła Pani Burmistrz Dorota Przysiężna-Bator -  w załączeniu do protokołu.

 

 7. Podjęcie uchwał:

 

7.1.  w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska

 

 

Radny Mirosław Skoczylas – zacznę od tej autopoprawki, tam była różnica ok. 100 tys., zastanawiam się czy to tak będziemy zwiększać w nieskończoność.

 

Pani Skarbnik – ok. 70 tys.

 

Radny Mirosław Skoczylas – następna sprawa to zwiększenie o 100 tys. na ulicę Kilińskiego, czy to wynika z jakiś rozeznań, że trzeba na ten moment zwiększyć o tyle? Czy były jakieś zapytania? Z czego to wynika?

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej – Pan Kamil Bednarz – w tym momencie czekamy na rozpoczęcie prac przez Wody polskie oddział Głubczyce. Zostanie umocniona duża część brzegu rzeki Morawa na ul. Kilińskiego. Są wolne środki, więc chcemy jak najdłuższy odcinek  ul. Kilińskiego zmodernizować, przede wszystkim nawierzchnię na tym odcinku, gdzie zostanie wzmocniony brzeg skarpy.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Pani Burmistrz – ja bym chciała nawiązać do sprawy ulicy Długiej i chciałabym tak optymistyczniej podejść, a nie mówić że tak w nieskończoność będziemy dodawać. To jest pierwszy raz. Poza tym mieliśmy dostać 60% dofinansowania, a otrzymaliśmy 70%, także można też znaleźć pozytywy. Natomiast jeśli chodzi o ul. Kilińskiego, to tez nie tak, że to jest z wolnych środków , ale pan radny Paweł  Chruściel  zrezygnował z budowy łącznika za 40 000,00 zł między ulica Kwiatową i Głubczycką. Ponadto cieszy nas bardzo szybka reakcja ze strony Wód Polskich i doszliśmy do wniosku, że skoro ten brzeg będzie wzmocniony to możemy na tym najbardziej zdegenerowanym fragmencie na ok. 300m , będziemy mogli położyć coś trwalszego niż to co pierwotnie planowaliśmy.

 

Radny Mirosław Skoczylas – ja nie neguje budowy tej drogi, chciałem tylko zapytać. Mam jeszcze pytanie, bo jest wprowadzone nowe zadanie w kwocie 160 000,00 zł  na przebudowę chodników na ulicy Zielonej. Nie wiem no, nie mamy pieniędzy, żeby wykończyć niektóre zadania, jak choćby Nasiedle, gdzie droga zagraża bezpieczeństwu  a mamy na nowe zadania?

 

Pani Burmistrz – panie radny w przypadku drogi w Nasiedlu wnioskował Pan sołtys i została ta kwota przeze mnie zaplanowana, a państwo podjęliście decyzję poprzez głosowanie. A teraz jeżeli chodzi o nowe zadanie na ulicy Zielonej został ustnie złożony wniosek radnego Pawła Chruściela w imieniu mieszkańców i zrobiłam dokładnie to samo, mianowicie zaplanowałam te kwotę a Państwo w demokratycznym głosowaniu podejmiecie decyzję. Ponadto państwo radni, byli członkowie komisji rewizyjnej wskazywaliście, że niedopuszczalne jest aby zostawała taka ilość wolnych środków. Nauczeni doświadczeniem, że jak dostrzegamy, że są jakieś wolne środki to staramy się je zagospodarować, żeby się znowu nie narazić na takie uwagi krytyczne.

 

Radny Mirosław Skoczylas – tak nie było mowy o etapowaniu. Jednak materiały poszły w górę, ja nie jestem budowlańcem, oszacowaliśmy w pierwotnej wersji taka kwota wystarczy. Przejdę do następnej kwestii, tzn zwiększenie o 100 tys. złotych na rozbudowę samorządowego żłobka w Kietrzu. Widzę, że jest przetarg ogłoszony, czy on jest już rozstrzygnięty, że my już dzisiaj zwiększamy środki. Oferenci zobaczą jaka jest kwota i wywindują . Czy nie można było poczekać do rozstrzygnięcia i jak będzie brakować dorzucić. Każdy dostosuje się do tej kwoty? Czy to jest odpowiednia praktyka?

 

Pani Burmistrz – w momencie, kiedy ten pierwszy przetarg nie spełnił naszych oczekiwań, nie podejmowałam samodzielnie decyzji, ale rozmawiałam z pracownikiem merytorycznym, który zajmuje się przetargami  i usłyszałam, że jeśli wystąpimy z taką samą kwota w sytuacji zwłaszcza, kiedy materiały tak bardzo wzrosły to nie osiągniemy innego efektu niż ten, który osiągnęliśmy za pierwszym razem, stąd te 100 tys. które mają nas uczynić bardziej interesującymi dla wykonawców.

 

Radny Mirosław Skoczylas – podejrzewam,, ze ta kwota nadal nie wystarczy. Mam jeszcze jedno pytanie tj. zwiększenie planu wydatków o kwotę 5000,00 zł na naprawę instalacji elektrycznej w budynku stadionu miejskiego w Kietrzu. Czy to są te pomieszczenia, które były remontowane 3 lata temu i teraz będziemy na nowo robić instalację czy to jest coś innego?

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej – Pan Kamil Bednarz – nie Panie radny to nie jest te pomieszczenia to jest pozostała część budynku . Generalnie co pięć lat powinien odbyć się przegląd instalacji elektrycznej. Tam się odbył taki przegląd. Niestety opinia jest negatywna i trzeba wykonać pewne naprawy, aby była pozytywna, stąd tez wniosek do budżetu. Usterki dotyczą pozostałych pomieszczeń, to nie są szatnie tylko budynek administracyjny.

 

Radny Lesław Kuśnierz – w miejscach publicznych, gdzie przebywa naraz 50 osób przeglądy powinny być co roku. Są obwarowania, niektóre rzeczy się sprawdza co roku niektóre co pięć. Jeśli jestem przy glosie to fajnie, że została wywołana ulica Kilińskiego, Tylko myśmy mówili wcześniej o drugim brzegu czyli od ulicy Mickiewicza z tym parkingiem. Jeżeli z tym nic nie zrobimy będą większe wody wypływały na ulicę Głubczycką, szczególnie przy większych opadach zalewa dolną część ulicy Głubczyckiej.

 

Pani Burmistrz – pamiętam te rozmowę, ale pamiętam, też, że nie znaleźliśmy sposobu zaradzenia tej sprawie. Jeśli wrócimy do rozmowy, znajdziemy taki sposób to my to zrealizujemy.

 

Radny Lesław Kuśnierz – Pani Burmistrz my musimy to zrobić, bo to co zrobimy na ul. Kilińskiego nam nic nie da. Po prostu albo zakazać parkować tam samochody , to musi ktoś pójść z urzędu, rozmawiać z tymi ludźmi, jakoś sprawnie trzeba to załatwić.

 

Pani Burmistrz – mamy komisje miejską, trzeba rozpatrzyć i będziemy w tym kierunku działać.

 

Radny Lesław Kuśnierz – szkoda czasu, trzeba działać już .

 

Pani Burmistrz – Pan nie musi mnie do tego przekonywać. Umocnią nam jeden brzeg i rozważamy funkcjonalne, zgodne z prawem rozwiązanie jeśli chodzi o ten drugi brzeg.

 

Radny Lech Duda – ja bym chciała zapytać jeszcze pana kierownika o ta instalację elektryczną, czy ona jest zrobiona, czy jest zaplanowana?

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej – Pan Kamil Bednarz – jeśli będą środki, wtedy będzie to wykonywane.

 

Radny Lech Duda – mam jeszcze pytanie w dziale Oświata i wychowanie jest kwota  14 000,00 zł na klimatyzację. Czy to nie było zaplanowane w projekcie?

 

Pani Burmistrz – klimatyzacja nie była ujęta, inaczej nie byłoby wniosku Pani Dyrektor , w którym ona o taką klimatyzację prosi.

 

Radny Bartłomiej Górka – ja mam pytanie odnośnie ul. Kilińskiego. To jest jakiś projekt, kosztorys  czy te 100 tys. tak sobie przekazujemy  po prostu?

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej – Pan Kamil Bednarz – na ten moment jest tylko wstępna kalkulacja, tak samo jak każdy wniosek do budżetu, czy każdy ma projekt?

 

Radny Bartłomiej Górka – ja mam pytanie, bo radny Chruściel zrezygnował z zadania za 40 000,00 zł, a w zamian uzyskał na dwa na Kilińskiego i Zieloną 260 tys.

 

Pani Burmistrz – Pan radny Chruściel nie uzyskał ani złotówki, otrzymuje tylko dietę radnego.

 

Radny Bartłomiej Górka – Pani Burmistrz powiedziała, że zrezygnował, więc ja w tej samej konwencji pytam.

 

Pani Burmistrz – ale powiedziałam, że Pan radny Chruściel jest emanacją swoich wyborców i w tym kontekście powiedziałam, że zrezygnował.

 

Radny Bartłomiej Górka – czyli emanacja radnego Chruściela uzyskała 260 tys zł.

 

Pani Burmistrz – nie proszę Pana emanacja wyborców jest Pan radny chruściel, uzyskali wyborcy, właściwie mieszkańcy.

 

Radny Bartłomiej Górka – ja nie bardzo rozumiem jest komisja miejska, która opiniuje priorytety, a nagle pojawia się pan radny Chruściel ze swoją propozycją i ona jest priorytetem, nie rozumiem.

 

Pani Burmistrz – o ile się dobrze orientuje, to nie ma takiego przepisu, że radny musi zwrócić się z wnioskiem pisemnym. W związku z tym uznałam ten wniosek złożony przez radnego za równie ważny jak wniosek złożony pisemnie, a jeśli chodzi o opiniowanie, to za chwilę ono nastąpi. Opinia nie jest czymś wiążącym, Pan o tym doskonale wie. Natomiast podjęcie decyzji zależy od Państwa i za chwilę to zrobicie.

 

Radny Bartłomiej Górka – czyli tak naprawdę spotkanie komisji miejskiej i pobieranie diety nie miałoby sensu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (10)

Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Czesław Lach, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (3)

 

Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Zuzanna Rogowska

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

 

Lesław Kuśnierz, Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXVII/413/2021

 

7.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (10)

Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Czesław Lach, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (3)

 

Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Zuzanna Rogowska

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

 

Lesław Kuśnierz, Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/414/2021

 

 

7.3.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu  przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska  – Kierownik Referatu Nieruchomościami.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Zofia Janusz, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXVII/415/2021

 

 

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą P.K. ”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska  – Kierownik Referatu Nieruchomościami.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Zofia Janusz, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXVII/416/2021

 

 

7.5  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 – 2031

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Zofia Janusz, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXVII/417/2021

 

 

 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

 

Pani Burmistrz – proszę państwa proszę wybaczyć, że nie na wszystkie pytania dziś odpowiem, a niektóre wymagają przygotowania danych. Zacznę od tego, że liczba uczniów Liceum to 22 osoby w klasie pierwszej, wnioski z audytu większość została wcielona w życie np. połączono klasy trzecie i obecnie są dwie czwarte, zredukowano liczbę Panów konserwatorów z czterech do trzech, a w odpowiedzi pisemnej podam resztę

Jeśli chodzi o patronat Straży Granicznej  w Raciborzu, o ile mi wiadomo to nic podobnego nie ma miejsca, a z tego to powodu nie ma już klasy mundurowej. Jeśli chodzi o Żłobek nie tak dawno rozmawiałam z panią Dyrektor i mamy pełne obłożenie 31 dzieci i jest kolejka, ale w jakiej kolejności dzieci oczekują nie wiem na ta chwilę.

Jeśli chodzi o przebudowę dróg wewnętrznych na ulicy Głowackiego to doplanowujemy te 15 tys., bo otrzymaliśmy najniższą ofertę na ponad 120 tys pierwotnie planowane. 

Ulica Polna i Ogrodowa, na ulicę Ogrodową dwukrotnie wysyłaliśmy zapytania ofertowe i nie było żadnych zgłoszeń, żaden projektant się nie zgłosił. Na ulicę Polną projekt się robi i będzie do końca listopada. Odnośnie ul. Ogrodowej spróbujemy po raz trzeci projektanta pozyskać. Na resztę odpowiem pisemnie.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej – Pan Kamil Bednarz – ja odniosę się do koncepcji przebudowy chodników i dróg wewnętrznych w miejscowości Pilszcz-Osiedle. Planowane jest ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 25 cm na istniejące płyty betonowe, wymiana krawężników, wymiana nawierzchni z kostki brukowej przy jednym z bloków i wymiana obrzeży przy tym chodniku. Generalnie całość tj. ul. Zielona i Różana.

 

Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Nieruchomości – ulica zielona jest dla nas bardzo ważna, bo dopełnia te cele mieszkaniówki, które gmina chce zrealizować. W styczniu wydzieliliśmy 17 działek. Zorganizowaliśmy spotkanie z Tauronem i Spółka Gazownictwa. Do końca 2022 roku ma tam już być sieć elektro-energetyczna. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, to mamy takie ustalenie, że w momencie kiedy będziemy sprzedawać te działki, to gmina zbierze te wnioski i przekaże do spółki. Sieć gazowa będzie mogła być zakończona do 24 miesięcy od daty złożenia wniosku. Do końca października mamy mieć gotowy projekt budowy tej drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem i staramy  się o środki zewnętrzne. Na razie nie sprzedajemy tych działek, żeby nikt nie miała problemów z budową. Myślę, że sprzedaż ruszy w połowie 2022 roku.

 

Pani Burmistrz – chciałabym dodać, że staramy się o środki zewnętrzne, bo złożyliśmy wniosek do Rządowego Programu Polski Ład.

Radny Lech Duda – odnoszę wrażenie, że wioski są traktowane po macoszemu. Był Pan tam na osiedlu? Pan chce położyć asfalt 5 cm?! Jak chodziłem z panem Zastępcą, to powiedział mi, że musi być tutaj wymieniona kanalizacja, bo woda stoi po ulewach z tydzień. A Pan chce zrobić dywanik i kawałek z kostki brukowej parkingu?  Gdzie są chodniki, które jak dopytałem pani sołtys jak ten projekt będzie wyglądał na te 360 tys, bo miał kosztować 680 tys. Ona była zachwycona, że będzie chodnik na całym Osiedlu. Pan chce bez udrożnienia kanalizacji położyć dywanik? Może coś trzeba inaczej zrobić? Mam jeszcze takie pytanie do Pani Burmistrz czy nie należy z wolnych środków, chociaż miesiąc temu pani Skarbnik powiedziała, że nie ma wolnych środków, a dzisiaj przerzucamy pieniądze na inne zadania. Może pani Skarbnik zastanowi się nad wolnymi środkami. Chciałbym tylko, że jak coś robimy to do porządku.

 

Pani Skarbnik – ja chcę wyjaśnić kwestię wolnych środków. Na ten moment mamy ok. 10 tys. wolnych środków. Te zadanie, które zostały wprowadzone tą uchwały były możliwe, ponieważ dostałam wniosek o zmniejszenie wydatków na zadaniu remont boiska przyszkolnego, stąd w jednym miejscu się pomniejszyły i była możliwość zrealizowania kolejnych wniosków.

 

Pani Burmistrz – panie radny musze przyznać, że być może moje sformułowanie mogło wprowadzić w błąd, za co przepraszam, bo właściwie powinniśmy rozgraniczyć pomiędzy środkami wolnymi, a uwolnionymi.  Boiska przy szkole nie zrobimy, bo nie dostaliśmy dofinansowania.

 

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej – Pan Kamil Bednarz – w momencie otwarcia naboru do złożenia wniosku nie ma żadnej dokumentacji projektowej. To jest wyliczone na podstawie kalkulacji cen rynkowych i to 600 tys. , które były wpisywane do wniosku o dofinansowanie była zamiar wymiany całej podbudowy, czyli rozbiórka tych płyt, wymiana studzienek. Dostaliśmy takie, a nie inne dofinansowanie. Na tej samej podstawie wykonaliśmy ulicę Traugutta w Kietrzu, kanalizacja tez ma 50 lat, to samo będzie na ul. Długiej. Żeby spełnić Pana postulat trzeba by było zwiększyć o 300 tys.ok. Mammy przedmiar, przekrój drogi i robimy.

 

Radny Mirosław Skoczylas  - mam pytanie jeszcze do ulicy Zielonej, bo odnoszę wrażenie, że Pani Kierownik nie wspomniała nic o wodociągu. Czy są uzgodnienia odnośnie wodociągu na tej ulicy?

 

Radny Bartłomiej Górka – chciałem jeszcze odnośnie przebudowy dróg wewnętrznych na osiedlu Skiold. Czemu tego nie można było zrobić  czerwcu, lipcu , sierpniu. Ja się bardzo cieszę, że te 15 tys jest dołożone i że to zadanie zostanie w końcu zrealizowane, ale czemu nie można było wcześniej?

 

Pani Burmistrz – panie radny, a jak Pan rozumie termin realizacja zadania?

 

Radny Bartłomiej Górka – rozpoczęcie, aż do zakończenia. Dziś jest 30 września, więc powinno się ono maksymalnie zakończyć. 

 

Pani Burmistrz – tam nie jest napisane, że zadanie zostanie zrealizowane do końca września, tylko, że rozpocznie się realizacja. Cały proces realizacji zadania zaczyna się od zapytań ofertowych (1 września). Mało tego uważam, że realizacja już rozpoczęła się jak tam byliśmy i ustaliliśmy. Ponadto nie mieliśmy środków, dlatego je dzisiaj dokładamy.

 

Radny Bartłomiej Górka – jednak będę się upierał przy swoim, czemu nie przystąpiliśmy do tego wcześniej .

 

 

Pani Burmistrz – to jest pytanie z cyklu pytania bez odpowiedzi. Dlatego, ze przystąpiliśmy do jakiejś rzeczy wcześniej i jeszcze wcześniej i może dlatego.

 

9. Oświadczenia radnych.

 

Radna Agata Mormul odczytała oświadczenie radnych, które podpisali kolejno: radna Agata Mormul, radny Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chruściel, radna Barbara Drzał, radna Beata Głogiewicz, Przewodniczący Rady Stanisław Babiniec, radna Małgorzata Król, radna Małgorzata Bajer, radna Zofia Janusz i złożyła je na ręce Przewodniczącego Rady Stanisława Babińca – w załączeniu do protokołu.

 

Radny Mirosław Skoczylas odczytał oświadczenie i złożył na ręce Przewodniczącego Rady Stanisława Babińca – w załączeniu do protokołu.

 

 

10. Informacje bieżące.

 

Przewodniczący Rady poinformował radnych o planowanym szkoleniu dla wszystkich radnych. Termin jest ustalany i zostaną o tym poinformowani.

 

11. Zakończenie obrad.

 

5. Zakończenie obrad (17:20).

Sesję zakończono o godz. 17:20

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Stanisław Babiniec

 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz

 

PDFOświadczenie radnych.pdf (2,34MB)
PDFOświadczenie r. Skoczylas.pdf (613,56KB)
PDFOdpowiedź-radny M. Skoczylas.pdf (1,63MB)
PDFOdpowiedź - R. L. Duda.pdf (935,26KB)
PDFOdpowiedź - r. L. Kusnierz.pdf (751,58KB)
PDFodpowiedź na zapytanie - R. Kusnierz.pdf (791,25KB)
PDFOdpowiedż r. Górka 2.pdf (720,98KB)
PDFOdpowiedź r. Górka.pdf (813,79KB)
PDFOdpowiedź - r. M. Skoczylas.pdf (1,06MB)
PDFodpowiedź R. Lech Duda.pdf (201,58KB)
PDFOdpowiedź r. L. Kusnierz.pdf (602,64KB)
PDFSprawozdanie Burmistrza nr 6.pdf (461,82KB)