Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.

Kietrz, dn. 27.09.2021 r.

 

 

 

Protokół Nr XXXVI/2021
 XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 20.09.2021 r.

 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:10)

 

Obrady rozpoczęto 20.09.2021 r. o godz. 15:10

Przewodniczący Rady Pan Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu.

Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Radca prawny- Adam Biernacki

2. Przedstawienie porządku obrad (15:11)

Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas przedstawił porządek obrad.

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dwa podpunkty tj. 3.6 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok oraz 3.7 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.6  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Bartłomiej Górka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.7  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Czesław Lach, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Damian Bosowski, Małgorzata Król

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Bartłomiej Górka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach i w głosowaniu  jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Lech Duda

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Bartłomiej Górka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Rozpoczęcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

3.1 przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w
       Kietrzu;

3.2 powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie
       powołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

3.3   wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

3.4   wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

3.5  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu

3.6 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok

3.7 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

      4.    Zakończenie obrad.

 

 

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 

Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas złożył oświadczenie dotyczącego jego rezygnacji z funkcji – w załączeniu do protokołu.

 

3.1 przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej
         w Kietrzu;

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 3.1 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas,

Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Małgorzata Król

PRZECIW (3)

Bartłomiej Górka, Lech Duda, Lesław Kuśnierz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Czesław Lach

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXVI/405/2021

 

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Babiniec.

 

3.2  powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie 
      powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

 

Wiceprzewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.

Radna Agata Mormul zgłosiła kandydaturę radnego Damiana Bosowskiego. Wiceprzewodniczący spytał o zgodę. Radny D. Bosowski wyraził zgodę.

 

Radny Paweł Chruściel zgłosił kandydaturę radnej Agaty Mormul. Wiceprzewodniczący spytał o zgodę. Radna Agata Mormul wyraziła zgodę.

 

Radny Damian Bosowski zgłosił kandydaturę radnego Bartłomieja Górki. Wiceprzewodniczący spytał o zgodę. Radny Bartłomiej Górka  wyraził zgodę.

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący zamknął listę kandydatów i poprosił komisję skrutacyjną o wybranie spośród siebie przewodniczącego.

 

Komisja jako Przewodniczącego wybrała radnego Damiana Bosowskiego.

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 3.2 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXVI/406/2021

 

 

3.3 wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu (15.26)

 

Wiceprzewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów  na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.

 

Radna Agata Mormul zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Babińca.

 

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący dokonał swojej autoprezentacji ogłosił przerwę i poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania tajnego.

 

Obrady wznowiono o 15.35.

 

Wiceprzewodniczący wyłączył się z głosowania.

 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej D. Bosowski przedstawił informacje o sposobie głosowania i po kolei odczytywał nazwiska radnych, prosząc i podchodzenie do urny i oddanie głosu.

 

Wiceprzewodniczący ogłosił przerwę i poprosił komisję o zliczenie głosów.

 

 

Obrady wznowiono 15.45.

 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół Komisji skrutacyjnej - w załączeniu do protokołu.

 

 Nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/407/2021

 

 

3.4 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

 

Nowy Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu złożył w tym momencie rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego i poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu 3.5 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego z funkcji.

 

Wnioskodawcy sesji wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad podpunktu 3.5 tj uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego z funkcji i w głosowaniu jawnym imiennym wniosek został przyjęty (16:07).

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, Agata Mormul, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Barbara Drzał, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  przyjęcie zmienionego porządku obrad, czyli z wprowadzonym punktem 3.5 i następujących po nim kolejno zmian w głosowaniu jawnym imiennym wniosek została przyjęty.

 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Paweł

Chruściel, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Agata Mormul, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Bartłomiej Górka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

3.5 uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego z funkcji (16.08)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 3.5 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, Agata Mormul, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Barbara Drzał, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXVI/408/2021

 

 

3.6 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu (16:09)

 

Przewodniczący poprosił, aby głosowanie przeprowadziła ta sama komisja skrutacyjna, która przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.

 

Radna Małgorzata Bajer zgłosiła jako kandydata radnego Pawła Chruściela.

 

Radny

 

Nastąpiła zmiana kworum (16:13). Obrady opuścił radny Lesław Kuśnierz. Radnych obecnych na sesji – 14.

 

Przewodniczący Rady spytał o zgodę na kandydowanie – radny Paweł Chruściel wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec czego  Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poprosił radnego o autoprezentację.

Następnie poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 5 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o 16:20.

 

 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej D. Bosowski przedstawił informacje o sposobie głosowania i po kolei odczytywał nazwiska radnych, prosząc i podchodzenie do urny i oddanie głosu.

Radny Paweł Chruściel wyłączył się z głosowania.

 

Wiceprzewodniczący ogłosił przerwę i poprosił komisję o zliczenie głosów.

 

 

Obrady wznowiono 16.29.

 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół Komisji skrutacyjnej - w załączeniu do protokołu.

 

 Nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/409/2021

 

 

3.7 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu (16.32)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła radna Agata Mormul z autopoprawką.

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 3.7 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

ZA (11)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Zofia Janusz, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Zuzanna Rogowska

 

PRZECIW (2)

 

Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lesław Kuśnierz

 

UCHWAŁA NR XXXVI/410/2021

 

3.8 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik Beata Trzcińska.

 

Przewodniczący Rady – mam pytanie odnośnie tych 25 000,00 zł na Modernizację drogi wzdłuż pałacu w Nasiedlu. O ile dobrze pamiętam, to było to do etapowania.

 

Pani Burmistrz – była to prośba sołtysa wsi, Pana Jacka Kopanieckiego.

 

Radny Mirosław Skoczylas – kwota była zaplanowana, ale niedoszacowana. Jest to zrobione tylko do pewnego momentu. Znam treść pisma Pana sołtysa. W tym roku miało być ułożenie kostki. Trzeba mieć na uwadze, że materiały bardzo podrożały, a tam jest bardzo niebezpiecznie.

 

Radna Zofia Janusz – wydaje mi się, że to jest w poprzek, a sami mieszkańcy pałacu nie korzystają z tej drogi. Można tam postawić tablicę, że jest to łącznik historyczny.

 

Radny Mirosław Skoczylas – z tej drogi korzystają mieszkańcy dwóch bloków, to jest w sumie 9 rodzin i jest tam także zakład produkcyjny.

 

Radny Lech Duda – ja mam pytanie do Pani Skarbnik, widzę tutaj doszacowanie o 60 tys. w Pilszczu.

 

Pani Burmistrz – to zadanie zostało doszacowane przez Kierownika Bednarza. Pani sołtys zwróciła się o zakres robót jaki ma być wykonany  i to ona złożyła wniosek o te 60 000,00zł.

 

Radny Duda – tam było 700 tys. na chodniki. Ja chodziłem i ustalałem z Zastępcą.

 

Pani Burmistrz – faktem jest, że wniosek o 60 tys. złożyła Pani sołtys.

 

Radny Mirosław Skoczylas – mam pytanie do Pani Skarbnik, jaki jest poziom deficytu. Zawsze to było w uchwale budżetowej, a teraz tego nie widzimy.

 

Pani Skarbnik – deficyt nie ulega zmianie, przy tych wprowadzanych zmianach.

 

Radny Skoczylas – dobrze, to może coś więcej nam Pani powie o kwocie 110 954,00   na zwrot nienależnie pobranej kwocie subwencji?

 

Pani Burmistrz – pod koniec roku 2020 została przeprowadzona kontrola Izby Administracji Skarbowej w Opolu w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za rok 2017, która wskazała nieprawidłowości dotyczące:

 

  •  braku realizacji w Gimnazjum w Kietrzu obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć sportowych (10h), skutkujące błędnym wskazaniem kwoty zawyżenia subwencji o sumę 86.979,16 złotych, podczas gdy te środki były należne Gminie Kietrz ze względu na faktyczną realizację kształcenia uczniów w klasach sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • natomiast w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w Szkole Podstawowej w Nasiedlu i Szkole Podstawowej w Nowej Cerekwi uczniowie zgłoszeni w Systemie Informacji Oświatowej mimo nieważnego orzeczenia o niepełnosprawności  stąd kwoty wyliczone jako zawyżenia odpowiednio: 16.169,20 zł (Nasiedle) i 7.805,82 zł (Nowa Cerekwia)

 

Gmina ze swojej strony cały czas broni swojej racji poprzez złożenie zastrzeżeń, wyjaśnień, stanowiska oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na ta chwilę mamy decyzję nakazującą zwrot. W dniu dzisiejszym została złożona skarga do WSA.

 

Pani Skarbnik – ta skarga nie wstrzymuje biegu decyzji. Musimy te kwotę oddać.

 

Radna Agata Mormul – ja bym chciała złożyć wniosek o przeznaczenie tej kwoty 25 000,00 zł przeznaczonej na tę drogę przy pałacu w Nasiedlu na działania melioracyjne, jak zgłaszała tutaj radna Rogowska, myślę, że to jest działanie pierwszej potrzeby.

 

Radny Mirosław Skoczylas – Panie Przewodniczący wspomniał Pan, że chcecie jedności, to jest złośliwość z waszej strony. Nie robicie mi na złość tylko, tylko mieszkańcom w Nasiedlu. Dziwię się. Zapraszam Was wszystkich, żeby to zobaczyć.

 

Radna Agata Mormul – ja myślę, że nie krzywdzimy ludzi, tutaj ważność przesądza.

 

Radny Lech Duda – wniosek Pani radnej jest dla mnie zaskoczeniem. Pamiętamy bardzo dobrze drogę na Zatorzu, czy tam było takie zagrożenie jak tu? Może niech komisja wiejska pójdzie i stwierdzi. Przykre to jest, że ludzie w Nasiedlu nie mogą mieć kawałka drogi, gdy zagraża bezpieczeństwu.

 

Pan Przewodniczący – myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby skierować wniosek do komisji wiejskiej, żeby udała się na miejsce i podjęła sensowne decyzje.

 

Radny Mirosław Skoczylas – Pani Skarbnik czy my mamy jeszcze jakieś wolne środki?

 

Radna Beata Głogiewicz – a co przeszkadzało zrobić drogę w Kozłówkach z dofinansowaniem?

 

Radny M. Skoczylas – tak odpowiem Pani, to jest też z funduszem sołeckim realizowane. Wioska przekazała f. sołecki jako wkład własny, ale Panie Przewodniczący Pan zezwala innym mówić i innych sprawach, a ja chce o wniosku. Dobrze, skończmy to.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wniosek w sprawie przeniesienia 25 000,00 zł przeznaczonej na budowę drogi przy pałacu w Nasiedlu na roboty

melioracyjne m.in w Lubotyniu i Dzierżysławiu (17:19) i w głosowaniu jawnym , imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (9)

Agata Mormul, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Paweł

Chruściel, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (4)

 

Czesław Lach, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Lech Duda

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Zuzanna Rogowska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lesław Kuśnierz

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 3.8 z poprawką i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (11)

Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Małgorzata Król

 

PRZECIW (1)

 

Mirosław Skoczylas

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

 

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lesław Kuśnierz

 

UCHWAŁA NR XXXVI/411/2021

 

3.9 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła P. Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 3.9  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (11)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (1)

 

Mirosław Skoczylas

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

 

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lesław Kuśnierz

 

UCHWAŁA NR XXXVI/412/2021

 

  1. Zakończenie obrad.

 

Obrady zakończono o godz. 17;23.

 

 

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                               Stanisław Babiniec

 

Protokołowała:

Magdalena Wójtowicz