Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIV/2021 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021r.

 

                                                                                                          Kietrz, dn. 08.09.2021 r.

Protokół Nr XXXIV/2021

XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu

 


Obrady rozpoczęto 26-08-2021 o godz. 15.01 a zakończono o godz. 16:24 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek

- Radca prawny- Adam Biernacki

- Michał Fita – dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:01)

 

Przewodniczący Rady Pan Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:03)

 

 1. Rozpoczęcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  3. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza;
  4. zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;
  5. nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;
  6. nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;
  7. powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego;
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2  położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  11. wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  12. nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;
 4. Zakończenie obrad.

 

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie przedstawionego porządku obrad o punkt:

 

3.13  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie: POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.13   i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

ZA (15)

Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Agata Mormul, Małgorzata Król, Lech Duda, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz,Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Pan radny Paweł Chruściel złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.14 tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz  oraz punktu 4 złożenie i omówienie wniosku o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.

 

Pani Burmistrz wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.14   i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (11)

Agata Mormul, Damian Bosowski,  Czesław Lach, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz.

 

PRZECIW (4) Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas.

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 4   i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

ZA (9)

Agata Mormul, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Paweł Chruściel,, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz.

 

PRZECIW (6) Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas,  Lech Duda,  Czesław Lach

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku obrad po zmianach  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (10)

Agata Mormul, Damian Bosowski,,  Czesław Lach, Małgorzata Król, Paweł Chruściel,, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz.

 

PRZECIW (4) Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas.

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Porządek sesji po zmianach przedstawia się następująco:

 

Przedstawienie porządku obrad.

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok;

3.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3.3 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza;

3.4 zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w spra-
wie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;

3.5 nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;

3.6 nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;

3.7 powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownic
 twa mieszkaniowego;

 1.  

3.9 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

3.10 wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

3.11 wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

3.12 nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;

3.13 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie : POWIATOWO- GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”

       3.14 zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz

4. Wnioski.

 

4.1 Złożenie i omówienie wniosku  o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.

 

5. Zakończenie obrad.

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

3.1 zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok;

Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.1  i 3.2 udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

Pan radny Lech Duda – ja chciałbym dopytać tylko tam w dziale rozliczenia jest równe milion złotych. O co chodzi? Jakie to są przesunięcia?

Pani Skarbnik – te przesunięcia wynikają ze zmiany ustawy o klasyfikacji budżetowej. To są zmiany techniczne.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Nastąpiła zmiana kworum. Radnych obecnych 14.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12)

Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Zofia Janusz,

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Lech Duda, Lesław Kuśnierz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Paweł Chruściel.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2021

 

3.2   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (13)

Agata Mormul, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz,, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz,

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)  Lech Duda, Lesław Kuśnierz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXIV/392/2021

 

3.3  zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w spra-
      wie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu; 15;28

 

 Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.4  udzielił Pan Michał Fita  - dyrektor Centrum kultury i Sportu w
 Kietrzu

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Barbara Drzał,Paweł Chruściel, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXIV/394/2021

 

 

3.4  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza (15;35)

 

Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.4  udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Paweł Chruściel, Agata Mormul, Czesław Lach, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska,, Małgorzata Bajer, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz.

 

PRZECIW (1) Lech Duda

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXIV/393/2021

 

 

3.5  nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”; (15;38)

 

 Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.5  i 3.6 udzieliła radna Agata Mormul.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Czesław Lach, Agata Mormul, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lesław Kuśnierz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXIV/395/2021

 

3.6 nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”; (15:45)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXIV/396/2021

 

3.7 powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownic-
 twa mieszkaniowego (15:46)

 

Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.7  udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (14)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Czesław Lach.

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/397/2021

 

3.8 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2  położonej w Ściborzycach Wielkich, sta-
 nowiącej własność Gminy Kietrz  (15:50)

 

 

Komentarza do projektu uchwały pkt. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel,  Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/398/2021

 

3.9 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:51)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel,  Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/399/2021

 

3.10  wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:52)

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel,  Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/400/2021

 

3.11 wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:53)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel,  Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/401/2021

 

3.12 nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym; (15:55)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił radny Paweł Chruściel – Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków   i Petycji.

 

Wyniki imienne:

ZA (7)

Bartłomiej Górka,   Czesław Lach, Lesław Kuśnierz,, Zuzanna Rogowska,   Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8) Agata Mormul, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, , Beata Głogiewicz, Zofia Janusz,Paweł Chruściel.

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/402/2021

 

3.13 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie : POWIATOWO- GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE” (15:59)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Paweł Chruściel,  Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/403/2021

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

 

Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16.10.

 

3.14 zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz (16;16)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił radny Paweł Chruściel.

 

Pan radny Lech Duda- ja mam pytanie czy to jest tylko ta jedna zmiana, o której Pan wspomniał?

 

Pan radny Paweł Chruściel – tak to jest tylko ta zmiana.

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

 Agata Mormul, Paweł Chruściel,  Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz,Damian Bosowski.

 

PRZECIW (3) Zuzanna Rogowska,  Lech Duda,  Mirosław Skoczylas

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Bartłomiej Górka,

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA XXXIV/404/2021

 

4. Wnioski.

 

4.1 Złożenie i omówienie wniosku  o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.

 

Komentarza do wniosku udzielił radny Paweł Chruściel.

 

 

5. Zakończenie obrad (16;24).

 

Sesję zakończono o godz. 16:24

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             

                                                                                                            Mirosław Skoczylas

 

 

 

 

Protokołował: Krzysztof Kuśnierz