Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 122.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 122.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 8 września 2021 r.

 

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) art.25 ust.1 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomość  położoną w Ściborzycach Wielkich składającą się z kompleksu trzech działek tj.: działki nr 349 k.m.3 o pow. 0,0805 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym do remontu o pow. zabudowy 147,00 m2,  oznaczonym adresowo Ściborzyce Wielkie   nr 78, działki niezbudowanej nr 352 k.m.3 o pow. 0,0348 ha i 353 k.m.3 o pow. 0,0379 ha. Łączna powierzchnia sprzedawanej nieruchomości wynosi 0,1532 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021556/2 na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 131 500,-, (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysiące pięćset 00/100). Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                        

3.  Ustalam wadium w wysokości 14 000,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego     w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  122.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 08.09.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość składająca się z kompleksu trzech działek położonych w Ściborzycach Wielkich tj.: działki nr 349 k.m.3 o pow. 0,0805 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 147,00 m2, oznaczonym adresowo Ściborzyce Wielkie nr 78, a także działek niezbudowanych oznaczonych ewidencyjnie numerami: 352 k.m.3 o pow. 0,0348 ha i 353 k.m.3 o pow. 0,0379 ha. Łączna powierzchnia sprzedawanej nieruchomości wynosi 0,1532 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021556/2 na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży położona jest w Ściborzycach Wielkich, gminie  Kietrz w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rzeki Krzanówki oraz gruntów użytkowanych rolniczo. Działka nr 349 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 147m2, pochodzący z 1935 roku, obecnie wymagającym remontu. Budynek składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, komunikacji, klatki schodowej, wiatrołapu oraz pom. gospodarczego o pow. użytkowej 236,77 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną z sieci wiejskiej. Przy budynku znajduje się studnia, za budynkiem są ruiny budynku gospodarczego, nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Działki nr 352 i 353 są niezabudowane. Komunikacja z drogą publiczną, odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej. Teren jest nieużytkiem, porośnięty w części drzewami i krzewami, nie jest ogrodzony. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży. Wg ewidencji gruntów nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane (Br, RIIIa,) oraz  zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej      w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działki objęte niniejszym zarządzeniem położone są;

- nr 349 na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane oznaczonych symbolem RMu, terenach rolniczych (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze) oznaczonych symbolem R, terenach zieleni  nieurządzonej oznaczonych symbolem ZN,

- nr 352 na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane oznaczonych symbolem RMu,

- nr 353 na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane oznaczonych symbolem RMu, terenach zieleni  nieurządzonej oznaczonych symbolem ZN,

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 131 500,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce                             nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 22.10.2021r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, nieruchomości@kietrz.pl                                             

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.