Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIII/2021 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.

Kietrz, dn. 22.07.2021 r.

 

 

 

Protokół Nr XXXIII/2021
 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 21.07.2021 r.

 

 

  1. Rozpoczęcie obrad sesji. (14:02)

 

Obrady rozpoczęto 21.07.2021 r. o godz. 14.02

Przewodniczący Rady Pan Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu.

Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek,

- Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Nieruchomości,

- Anna Paliga – zastępca głównego księgowego ds. podatków,

- Kamil Bednarz – Kierownik Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa,

- Ireneusz Kaczmar – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

-

- Radca prawny- Adam Biernacki

2. Przedstawienie porządku obrad (14:27)

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA (15)

 

Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Czesław Lach, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

1) XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021 roku,

2) XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2021 roku,

4. Informacje:

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym.

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2020:

6.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Kietrz za 2020 rok,

  1. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kietrza.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2020 i nieudzielenie Burmistrzowi Kietrza absolutorium:

7.1 przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020;

7.2 omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kietrz;

7.3 omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku;

7.4 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020;

7.5 przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2020 rok;

7.6 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej;

7.7 dyskusja;   

7.8 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok;

7.9 podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za rok 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok.;

8.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

8.3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz ;

8.4 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022 ;

8.5

8.6 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego;

  1.  

8.8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

8.9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

8.10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz;

8.11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

8.12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.

 

10. Oświadczenia radnych.

 

11. Informacje bieżące.

 

12. Zakończenie obrad.

 

 

  1. Przyjęcie protokołu

3.1 XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia
protokołu XXIXsesji (14:38)

 

Protokół XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

 

Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Zofia Janusz, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Agata Mormul

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

  1. XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17.06.2021 r.

 

Protokół XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu został przyjęty jednogłośnie.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)

 

Agata Mormul, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

4. Informacje:

 

4.1. Burmistrz Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu.
       (14:08)

 

4.2. Przewodniczących stałych Komisji o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym (14:16)

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Agata Mormul przedstawiła informację z posiedzenia komisji wspólnej z dnia 19.07.2021 r.

 

 

 

Były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Lesław Kuśnierz  - odczytał wnioski  z posiedzenia komisji rewizyjnej z 10.03 i 16.04.2021 r.- w załączeniu do protokołu.

 

Pani Radna Agata Mormul odczytała pismo z dnia  16.06.2021 r. – w załączeniu do protokołu.

 

Pan Radny Stanisław Babiniec – proszę Państwa jak widać Rada Miejska została tutaj celowo pominięta, nie wiadomo w jakim celu.

 

5.Zapytania i interpelacje radnych. (14:53)

 

Pani Radna Zuzanna Rogowska – ja mam pytanie w związku z ostatnimi ulewami, zalewa mieszkańców dolnej wsi Lubotynia. Czy są podjęte lub planowane jakieś działania w tym kierunku?

 

Pan Radny Bartłomiej Górka:

– mam pytanie dotyczące rządowego programu odnośnie byłych PGR-ów. Pani Burmistrz razem z Radnym Bosowski zrobili sukces z uzyskanego miliona. Czy to, aby tak dużo, skoro jesteśmy gminą typowo rolniczą? Dlaczego nie dostaliśmy ani złotówki na największe skupisko popegeerowskie jakim jest osiedle „Skiold”?

- w budżecie są zaplanowane środki ok. 120 000,00 zł na remont drogi i chodnika, czemu projekt ten nie jest realizowany? Co stoi na przeszkodzie, żeby go zrealizować?

- czy to prawda, że projekt dotyczący zakupu sprzętu do szkole, potwierdzony w dniu  31.12.2020 r. do dzisiaj  nie został ostatecznie zakończony?

 

Pan Radny Lech Duda – po ostatnich ulewach są zamulane rowy m.in. na ul. Krasickiego, tam jest łapacz już dawno nieczyszczony, woda przelatuje górą. Tam na drodze w kierunku cmentarza, tam też jest łapacz, który jest nieczyszczony. Czy jest cos planowane i czy są jakieś zalecenie wyczyszczenia tego?

 

 

 

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2020:

Pani Burmistrz przedstawiła Raport o stanie Gminy Kietrz za rok 2019- Raport w załączeniu do protokołu.

 

6.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Kietrz za 2020 rok.

Pan Radny Stanisław Babiniec – warto zwrócić uwagę, że rok 2020 był trudny, ale mimo tego udało się zrealizować 24 inwestycje na ok. 2 miliony złotych, a przy tym udało się pozyskać na te inwestycje 203 000,00 zł z Funduszy Europejskich. Uważam, że gmina osiągnęła bardzo dobry wynik.

 

Pan Radny Bartłomiej Górka – chciałbym się odnieść do wypowiedzi radnego, że inwestycje na 2 miliony a pozyskane 203 000,00 zł to tylko 10%, czyli bardzo mało. A druga rzecz to taka, że wielu kosztownych inwestycji nie zrealizowaliśmy. To też trzeba podkreślić. Np. Termomodernizacja Krytej pływalni.

 

Pani Burmistrz – odnośnie Krytej pływalni, to były Państwa założenia, że możemy tego dokonać, tylko i wyłącznie przy  pozyskaniu środków zewnętrznych. Tłumaczyłam to już na posiedzeniu komisji rewizyjnej, że nabór był, ale nie mogliśmy z niego skorzystać, że Referat projektów prowadził dyskusję mailową z Ministerstwem, z którego wynikało, że owszem można w tym naborze wystartować, ale chodziło tu głównie o remonty takich obiektów, termomodernizacja może stanowić jedynie margines, a my nie chcieliśmy remontować tylko modernizować, czyli ten nabór nie był dopasowany pod nasze zadanie.  Mieliśmy dokonać modernizacji stołówki. To był ciężki rok, akurat w tym przypadku wystąpił problem z dokumentacją. Czekaliśmy na tę dokumentację bardzo długo. Przedstawiam Państwu okoliczności obiektywne. Ponadto Państwo przesunęliście większą część środków w trzecim kwartale. To co się dzieje w tej chwili w stołówce to są właśnie prace remontowe. Organ wykonawczy nie zrealizował tego projektu przez opieszałość, ale istniały okoliczności obiektywne, a w tej chwili go właśnie robimy.

 

Pan Radny Bartłomiej Górka – nie mogę się z tym kompletnie zgodzić. Robiliśmy inne inwestycje, jak choćby droga na ul. Zatorzu, gdzie nie korzystaliśmy ze środków zewnętrznych. Nie wiem w którym momencie Pani została zobligowana do tego, aby Termomodernizację Krytej pływalni wykonać jedynie przy udziale środków zewnętrznych. Nie pamiętam takiego spotkania. Trzeba było tak napisać projekt, aby zawierał on remont i termomodernizację, dlaczego tak nie można było zrobić? Kolejna rzecz, ja nie bardzo rozumiem jak pandemia wpłynęła na brak możliwości przygotowania projektu. Wszyscy się na Covid rozchorowali czy o co tu chodzi? Wydaje mi się, że pandemia akurat była pomocna w tym przypadku, bo było brak dzieci w szkole i można było z powodzeniem realizować remont stołówki.

 

Pani Radna Agata Mormul – ja chcę się do tego odnieść, bo uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach komisji rewizyjnej i komisji wspólnych i jednym z czołowych argumentów było, aby pozyskiwać środki zewnętrzne. Ponadto bardzo dużo energii mnie kosztowało, żeby przekonać państwa żeby zrobić ulicę Zatorze, bo cały czas była mowa, aby wykorzystywać środki zewnętrzne. Dodatkowo na komisji rewizyjnej było dokładnie wyjaśnione, przyniesiony był email i było wyjaśnione, że w tym roku 2020 nie da się pozyskać środków zewnętrznych. Panie Radny Górka jest jednym z tych, który cały czas podkreśla szukajmy środków zewnętrznych i ma Pan racje w tym, ale nie zawsze się da. Nie rozumiem, że Pan zarzuca Pani Burmistrz, że można było zrobić to inaczej, ja tego nie rozumiem.

 

Pani Burmistrz – Panie Radny proszę mi powiedzieć w jaki sposób brak dzieci w szkole miał wpływ na wykonanie projektu. Projekt powstaje w zaciszu domowym, projektant to człowiek i nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, że opóźniał się dlatego, że był chory na covid. Nie znam jego sytuacji osobistej.  Natomiast w odniesieniu do Termomodernizacji mówiliśmy cały czas o termomodernizacji, a nie remoncie. Natomiast ul. Zatorze zrobiliśmy ze środków własnych. Projekt został złożony do dawnego Funduszu dróg, ale droga nie spełniała warunków technicznych, żeby pozyskać stamtąd środki, a to była jedyna możliwość. Ponadto podjęliście Państwo decyzję, że zrobimy tę drogę ze środków własnych dopiero po nieudanej próbie  pozyskania środków zewnętrznych, przy istnieniu okoliczności obiektywnych.

 

Pan Radny Górka – mowa była o tym, że takiego programu nie będzie itd., a okazało się, że teraz są środki na tereny wprost popegeerowskie. Zadanie nie polegało tylko na wykonaniu projektu. Część projektowa to 2-3 miesiące.

 

Pani Burmistrz – to jak najpierw miała być inwestycja, a później projekt?. Czekaliśmy na wykonanie projektu. Potem trzeba było czekać na sesje, kolejno przetarg.

 

Pan Radny Stanisław Babiniec – Pan radny Górka nie jest pewny w tym, co mówi, choć pojawiają się fakty które przerabialiśmy i posługuje się swoja terminologią. Był to rok pandemiczny, a dodatkowo nałożył się tutaj koniec okresu programowania i nie znane były osie dofinansowań.

 

Pani Burmistrz – pytanie można zadać tak, aby uzyskać odpowiedź, albo tak, aby coś insynuować. Na Pilszcz i Krotoszyn dostaliśmy milion złotych i to jest najwięcej na całej Opolszczyźnie, tam nie było większych kwot, sprawdzałam. Złożyliśmy na trzy i dostaliśmy na dwa. Nad tym pracowała bardzo ciężko grupa ludzi.

 

Pan Radny Lech Duda – chciałbym się odnieść do słów Radnej Mormul. Na pewno pozyskiwanie środków zewnętrznych było priorytetem, ale nie była to ostateczność. Przykładem jest droga na ul. Zatorze. Tak jak powiedziała nie było na to pieniędzy i ciężko było przekonać radnych. Droga jest zrobiona i trzeba się cieszyć. Natomiast odnośnie modernizacji kuchni, czy ten projektant, tym się bronił, że jest pandemia. Jeżeli tak, może akurat było tak, że nie mógł tego zrealizować. Mówi Pani, że to nie przez opieszałość, a program „Posiłek w domu i w szkole” on do końca roku nie był zrealizowany, więc tu też trzeba postawić kropkę nad i. Natomiast ja się cieszę, że się udało pozyskać środki na Pilszcz

 i Krotoszyn, tylko analizowałem tą listę, która była umieszczona i zauważyłem pewną rzecz, że wszystkie projekty, które tam były umieszczone uzyskały 100% dofinansowania. Dlatego szkoda, że swojego wkładu żeśmy nie zaznaczyli w tym projekcie to udało by się uzyskać większa kwotę.

 

Pani Burmistrz – dostaliśmy najwięcej na Opolszczyźnie. Jak byłam w KOWR, żeby złożyć ten wniosek tam mnie zapytano, czy gdyby stało się tak, że nie będzie to cała kwota tylko częściowo na dwa zadania, to co by Pani wolała. Ja powiedziałam, że na dwa zdania, a gdybym tego nie powiedziała, to mielibyśmy 100% na Krotoszyn i zero na Pilszcz.

 

Pan Radny Stanisław Babiniec – jeżeli chodzi o Zatorze, to kto decydował, o tym, że ta droga zostanie zrobiona. Przecież to my decydowaliśmy, żeby ta drogę zrobić, nawet jak się okazało, że jest kosztowo droższa to dołożyliśmy, żeby było zrobione. Przestańcie bić pianę i uprawiać jakąś manipulację.

 

Pan Zastępca Marceli Głogiewicz – sprawdziłem ile jest gmin w Polsce, dofinansowanie otrzymało 56 gmin, w tym nasza. Za to powinniśmy podziękować Pani Burmistrz i wynegocjowała, co się tak naprawdę dało. Decydentem tego przyznania nie była Pani Burmistrz.

 

Pan Radny Bartłomiej Górka – chciałbym się odnieść do kilku kwestii. Tak na Zatorze my jako radni podjęliśmy decyzję, że robimy ulicę Zatorze. Wcześniej jednak nam powiedziano, że nigdy nie będzie możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeżeli chodzi o uzyskany milion na Pilszcz i Krotoszyn, tak na Opolszczyźnie uzyskaliśmy najwięcej, ale jak chodzi o to że jesteśmy gmina typowo rolniczą to wcale nie uzyskaliśmy tak dużo. Mamy największy zakład rolny w Polsce i wydaje mi się, że to też powinno być uwzględnione.

 

Pani Burmistrz – tak, to powinno być uwzględnione, że jesteśmy gmina rolniczą, my o tym wiemy, ale my o tym nie decydujemy, że z 3 mln dostaliśmy milion. Jeżeli chodzi o modernizację kuchni Zastępca prosił, żeby było to szybciej. Rozmawialiśmy też o tym, aby to był ten sam projektant, który już kiedyś wykonał ten projekt za kadencji Pana Mateli i myśleliśmy, że to nam troszkę podgoni sprawę. Ponadto, jeżeli chodzi o ulice Zatorze. Raczej staram się nie używać takich sformułowań „zawsze”, „nigdy”.

 

Pan Radny Bartłomiej Górka – ja czegoś nie rozumiem tutaj, jakiejś chronologii działań. Z jednej strony Pani burmistrz mówi, że w miesiącu sierpniu już wiedzieliśmy i przesunęliśmy środki uchwałą rady na realizacje tego zadania, ale na podstawie czego.

 

Pan Radny Stanisław Babiniec – Panie Radny Górka widzę, że wiele rzeczy Pan nie rozumie. Może niech się Pan umówi na spotkanie do Pani Burmistrz.

 

Pan Radny Bartłomiej Górka – proszę Pana Radnego Babińca o niesugerowanie, że ja czegoś nie rozumiem, ja wszystko rozumiem, a to z kim i kiedy się będę spotykał to proszę pozwolić, że ja sam będę decydował.

 

Pan Radny Lech Duda- Pan Radny Babiniec sugeruje, że bijemy piane. Doszliśmy do jakiś faktów, pozwólmy też, aby wyborcy mogli ocenić, co żeśmy zrobili, a czego nie

 

 

 

  1. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kietrza.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał

 

PRZECIW (1)

Lesław Kuśnierz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

 

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXXIII/376/2021

 

Pani Burmistrz – Drodzy Państwo, dziękuję tym 11 osobom, że głosowali „za”, dziękuje tym, którzy się wstrzymali. Będę pracować pełna parą. Dziękuję Zastępcy, Pani skarbnik, Pani Sekretarz, kierownikom Referatów i wszystkim pracownikom. Dziękuje również wszystkim mieszkańcom, otrzymuje mnóstwo słów otuchy i poparcia.

 

Pan Radny Stanisław babiniec – proszę przyjąć w moim imieniu i Radnych serdeczne gratulacje za udzielone wotum zaufania.

 

Pani Burmistrz – jest to dla mnie bardzo cenne, dziękuje.

 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2020 i nieudzielenie Burmistrzowi Kietrza absolutorium (16:27):

7.1 przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020 ;

Pani Skarbnik Beata Trzcińska – omówiła, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie w wykonania budżetu i  informację o stanie mienia komunalnego, które zostało przedstawione Radzie Miejskiej w Kietrzu w dniu 31.05.2021 r.- w załączeniu do protokołu.

7.2 omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kietrz;

7.3 omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (16:38);

7.4 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020;

Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020 – w załączeniu do protokołu.

7.5 przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2020 rok;

Były Przewodniczący Komisji rewizyjnej Pan Lesław Kuśnierz odczytał wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2020 rok. - jak w protokole komisji rewizyjnej.

7.6 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej;

Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas odczytał opinię Regionalnej Izby obrachunkowej do wniosku Komisji rewizyjnej – w załączeniu do protokołu.

7.7 dyskusja;   

Pan Radny Stanisław Babiniec – Drodzy Państwo Radni, wszyscy mieszkańcy, którzy nas słuchają, niesamowita sytuacja, kuriozalna. Druga kadencję jestem Radnym. Jeszcze czegoś takiego nie było. Otóż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest miażdżąca nie dla Pani Burmistrz, ale dla Komisji rewizyjnej, która sprawuje kontrolę nad organem wykonawczym. To wstyd dla nas Radnych.

 

Pan Radny Lech Duda – tak wstyd Panie Radny, ale ja jestem Radnym trzecią kadencję i nie było takiej sytuacji, aby RIO udzielało opinii do negatywnej opinii Komisji rewizyjnej. Zobaczymy jak teraz będzie wyglądała sytuacja w przypadku nowej komisji.

 

Pani Radna Agata Mormul – ja byłam zaskoczona przebiegiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Zanotowałam sobie zarzuty jakie były stawiane Pani Burmistrz:

- pierwszym była nadwyżka w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi  837,13 %. Większość tej nadwyżki wynikało z programu „Erasmus”. Pani Burmistrz udzielała wyjaśnienia, ja również. Między innymi tłumaczyłam, że program jest realizowany przez dwa lata. Został on przesunięty. Nauczyciele i młodzież mieli wyjechać do Niemiec w ramach wymiany. Niestety z powodu pandemii szkoła w Niemczech, zrezygnowała i taka nadwyżka w budżecie się znalazła.

- drugim zarzutem był wysoki poziom wolnych środków. Tą kwestię dokładnie wyjaśniała Pani Skarbnik  i Pani Burmistrz i Regionalna Izba Obrachunkowa przychyliła się do zdania pani Skarbnik,

- trzeci zarzut to była rażąco niska realizacja wydatków majątkowych, gdzie znowu trzeba powiedzieć o Termomodernizacji Krytej pływalni, gdzie obrady były przerwane, żeby przynieść dokumenty, maile;

- następny był remont chodnika na ulicy Długiej. Przecież to my radni stwierdziliśmy po tym jak został złożony wniosek na remont ulicy Długiej, że wstrzymamy się do momentu pozyskania środków zewnętrznych i wówczas zrobimy przy tej większej inwestycji te dwa działania,

- następny projekt na Remont i przebudowę drogi na ulicy Różanej, wszystko było tłumaczone, czasy pandemii niektóre rzeczy wstrzymały, ale jest to zakończone,

- następny zarzut, żę Pani Burmistrz nie wprowadziła zaleceń audytu przeprowadzonego w Zespole Szkół i w szkole w Nowej Cerekwi. Audyt był przeprowadzony w tym roku, więc jak można rozliczyć Panią Burmistrz z tego w tym roku. Ponadto należy wyjaśnić, że zalecenia zostały już wprowadzone.

Co ciekawe, jak początkowo nie było w planie posiedzenia komisji uchwały o udzieleniu absolutorium, później była, to i tak największym zaskoczeniem było to, że wraz z uchwałą od razu była gotowa opinia o nieudzieleni  absolutorium, gdzie jeszcze trwało posiedzenie komisji. Mało tego w opinii znalazły się rzeczy, które na posiedzeniu komisji w ogóle nie były poruszane.

 

Pan Przewodniczący – Pani Radna ja się odniosę do pewnych kwestii, czy pani wie ile dokładnie wynosiła nadwyżka budżetowa – ponad 4 mln, a Pani mówi o 120 000,00 zł. Proszę sobie przypomnieć jak przebiegało posiedzenie komisji w zeszłym roku. Też wszystko było na jednej komisji, była tez podobna sytuacja. Terminy nas goniły. Odniosę się jeszcze do słów Pana Radnego Babińca, który używa górnolotnych słów. Komisja rewizyjna ma prawo przedstawić swoja opinią, a czy Rada to zaakceptuje czy nie to jest rolą Rady. Państwo wyrazicie swoją opinię w głosowaniu .

 

Pan radny Bartłomiej Górka – chciałbym się jeszcze odnieść do dwóch kwestii poruszonych przez RIO, między innymi Budowa wodociągu na ulicy Słonecznej. Nie rozumiem czemu to zadanie nie zostało zrealizowane, chyba brakło chęci. Druga rzecz to dokumentacja projektu ulicy Różanej. To niebywałe, że do grudnia 2020 r. nie udało się znaleźć osoby, która wykona dokumentację projektową.

 

Pani Radna Agata Mormul – ja nie mówiłam o uchwale tylko o opinii sporządzonej w trakcie trwania posiedzenia komisji.

 

Pani Burmistrz – Panie Przewodniczący nie można porównać tej komisji absolutoryjnej do zeszłego roku, gdzie z wyprzedzeniem odpowiednim ja i Pani Skarbnik zostałyśmy poinformowane, że na tym posiedzeniu komisji będzie podejmowana uchwała w sprawie absolutorium i mogłyśmy się do tego odpowiednio przygotować. W tym roku zrobiliście zupełnie inaczej. Wiedzieliście w jakim terminie jesteśmy, jednak nie zasugerowaliście, że będziecie podejmować opinię w sprawie absolutorium. Mało tego nawet nie zostałyśmy wcześniej zaproszone na komisje. Przyszłyśmy, bo nas zaprosiliście w ostatniej chwili i usłyszałyśmy, że proponuje się podjęcie opinii. Po co to, żebyśmy przyszły nieprzygotowane, nie potrafiły odpowiedzieć na pytania. Tak się nie stało, a ja byłam bardzo zadowolona z przebiegu komisji. Jednak Państwa opinia nie uwzględniała naszym wyjaśnień. Mogliście Państwo oszczędzić sobie rozmowy z nami skoro wcześniej wiedzieliście jaką wydacie opinię. Niektóre elementy, o których mówiłam nie znalazły odzwierciedlenia w opinii. Co to było za działanie z Państwa strony, wcześniej przygotowana opinia, rozmowa tylko po to, aby się odbyła. Czy ja nie mam powodu traktować tego, jako niezrozumiałą, prywatną krucjatę trzech Panów Radnych przeciwko Burmistrzowi.

 

Pan Przewodniczący – Pani Burmistrz tak samo można powiedzieć, że wniosek o sesje nadzwyczajną był tylko po to, aby odwołać Komisję rewizyjną, to też było wcześniej przygotowane. W tym samym dniu padł wniosek o odwołanie Komisji rewizyjnej.

 

Pan Radny Stanisław Babiniec – Panie Przewodniczący dlaczego Pan w tym miejscu ogranicza dyskusję. Mówi Pan, że ja używam górnolotnych słów. Z tego wszystkiego przecież wynika, że komisja rewizyjna przyszła na swoje posiedzenie z gotową opinią, która nie uwzględniła tego, co było na komisji. To nie jest kuriozum? Przecież jasno z tego wynika, że to była zmowa radnych, tej Komisji rewizyjnej, której Przewodniczącym był Pan Lesław Kuśnierz. Komu zależało na tym, aby zmanipulować opinię. W wyniku głosowania widać, że Pani Agata Mormul była przeciw, Pan Lesław Kuśnierz się wstrzymał się od głosu. Natomiast Pan Radny Górka i Pan Radny Lech Duda byli za. Zastanawiam się jeszcze jaka jest rola Pana Przewodniczącego Skoczylasa, który uczestniczył w posiedzeniu komisji. Moi Drodzy czy to nie wstyd, że Pan Przewodniczący jeździł do Burmistrza sąsiedniej gminy, aby się dowiedzieć jak zrobić, żeby nie udzielić Pani Burmistrz absolutorium.

 

Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – Panie Radny w tym momencie mnie Pan obraża, ja pociągnę skutki prawne. Ma Pan na to dowody?

 

Pan Radny Stanisław Babiniec – jeżeli to jest nieprawda, to proszę mnie pozwać do sądu.

Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – tak zrobię. Panie Radny proszę ważyć słowa. Przejdźmy do meritum sprawy.

 

Pan Radny Stanisław babiniec – wiem, że Burmistrz sąsiedniej gminy w tamtym roku nie dał się zmanipulować.

 

Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – co ma Burmistrz sąsiedniej gminy do naszego absolutorium? Panie Radny Przywołuje Pana do porządku, bo odbiorę Panu głos.

Pan Radny Stanisław Babiniec – chodzi o to, kto jest prowodyrem tej sytuacji?

 

Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – odbieram Panu głos.

 

Pani Radna Agata Mormul – ja się chciałam odnieść do tej kwestii zmiany składu komisji. Doszło do zmian składu komisji, bo ich działania nie były zgodne z prawem, choćby ta ostatnia gotowa opinia. Państwo, którzy nas oglądają sami sobie wyrobią opinię na ten temat.

 

Pan Radny Paweł Chruściel – ja się zgadzam z Radnym Babińcem, że opinia RIO jest miażdżąca dla nas, dla Komisji rewizyjnej. Chciałbym zapytać Pana Mecenasa jak to jest, czy to jest zgodne z prawem, że opinia została wręczona w formie drukowanej w trakcie trwania komisji?

Pan Mecenas Adam Biernacki – to jest trudne pytanie, jakkolwiek Państwo w toku dyskusji zgłosiliście zastrzeżenia i Regionalna Izba Obrachunkowa również je w swojej opinii sformułowała. Tak wydaje się na podstawie protokołu z posiedzenia z czerwca komisja głosowała nad tym wnioskiem. Ja stawiam tutaj akcent na sam akt głosowania. Każdy z członków wyraża swoją decyzję przez akt głosowania. Obowiązkiem komisji jest sporządzenie opinii. Konsekwencją tej opinii  powinna być treść wniosku Komisji rewizyjnej jaki jest kierowany do Rady. Moim zdaniem Komisja rewizyjna jako organ kolegialny jest uprawniony do wyrażania swoich opinii i wniosków.

 

Pan Przewodniczący – na komisji aktem głosowania została podjęta uchwała.

 

7.8 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok;

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (10)

Małgorzata Król, Barbara Drzał, Czesław Lach, Agata Mormul, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (2)

Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

 

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

7.9 podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za rok 2020.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała  nie została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (5)

Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (10)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Zofia Janusz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Pani Burmistrz – chciałam podziękować Państwu za pozytywne ocenienie pracy Pani Skarbnik poprzez podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok.  Dziękuję tej dziesiątce, że nie wyrażacie zgody państwo na to, aby absolutorium nie udzielić.

 

Pan Przewodniczący ogłosił 5 min przerwy.

 

Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 18:10.

 

8.Podjęcie uchwał w sprawach: (18:11)

 

8.1 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok.;

 

Komentarza do projektu uchwały 8.1 i 8.2 udzieliła Pani Skarbnik Beata Trzcińska.

Pani Radna Zuzanna Rogowska – dzisiaj w Lubotyniu była komisja, która zaproponowała, aby w ramach zadania „Modernizacja parkingu przy placu zabaw w Lubotyniu” zrobić mały parking mieszczący się między placem zabaw a blokami oraz pasek na dużym parkingu. Niestety nie mam pojęcia jak Państwo sobie to wyobrażacie, ponieważ naszym priorytetem jest ten parking i została na niego przeznaczony cały fundusz sołecki. Nieraz proszono, w tym Pani Burmistrz, żeby fundusze sołeckie były przeznaczane na większe zadania i wtedy gmina będzie mogła wesprzeć takie zadania. Tak też my zrobiliśmy. Ponadto to zadanie w całości jest zatwierdzone w całości od początku roku budżetowego, natomiast teraz okazuje się, że ma być ono robione na raty lub tylko częściowo. W uchwale w sprawie zmian budżetu znajdują się nowe zadania. Dlatego też chciałabym złożyć wniosek, aby zadanie „Modernizacja parkingu przy kościele w Lubotyniu” było zrobione w całości z udziałem funduszu sołeckiego i budżetu gminy, biorąc pod uwagę to, że w budżecie są nowe zadania o podobnym charakterze. To zadanie nie jest niczym nowym i widnieje w budżecie od początku roku 2021 r.

 

Pani Skarbnik – skoro nie znamy kwoty nie można tutaj rozpatrywać wniosku, w zasadzie o co?

 

Pan Kamil Bednarz – żeby to zrobić w całości to musiałaby być zwiększona kwota o co najmniej 10 000,00 zł, aby ta część od strony drogi powiatowej została wybrukowana w całości.

 

Pani Radna Zuzanna Rogowska – proponuję, aby zabrać z zadania Budowa miejsc parkingowych na ul. Fabrycznej „ i przeznaczyć te 10 000,00 zł na budowę parkingu w miejscowości Lubotyń?

 

Pan Radny Lech Duda – proszę Państwa jak wcześniej już Radni zauważyli taka była przesłanka, że należy robić  zadania kompleksowo. Myślę, że to jest akurat słuszny kierunek.

 

Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek w sprawie przesunięcia 10 000,00 zł z zadania „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej w Kietrzu” na zadanie „Modernizacja parkingu w miejscowości Lubotyń” i w głosowaniu jawnym imiennym wniosek został odrzucony. 

 

Wyniki imienne:

 

ZA (6)

Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (8)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Beata

Głogiewicz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Zofia Janusz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

Pan Radny Lech Duda – mam pytanie odnośnie zmiany planu wydatków, a mianowicie o 15 000,00 zł na ul. Fabryczną na realizację nowego zadania „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Fabrycznej w Kietrzu”. Ja nie neguje, że te miejsca są potrzebne, chciałbym jednak przypomnieć jedna taką kwestię, rzecz. Byłem u Pani Burmistrz z prośba o zwiększenie budżetu na utrzymanie obiektu sportowego typu Orlik na Osiedlu w Pilszczu. Na początku gmina przeznaczyła na to 18,00 zł miesięcznie brutto, później zwiększyła do 30,00 zł brutto. Chce tu zwrócić uwagę, że odpowiedni areał Hydrokan w Kietrzu  otrzymuje 1900,00 zł. Pani Burmistrz mi odpowiedziała, że w połowie roku budżetowego nie da się tego zrobić. Trzeba dalej wykładać swoje pieniądze i dbać o to. Dziwię się, że nie można tu było znaleźć ok. 700,00 zł na pół roku i wtedy byłby chętny pan, żeby to robić. Są jakieś dziwne podziały. Tutaj się tworzy nowe zadanie na 15 000,00 zł, a tutaj nie można było przeznaczyć jakiś pieniędzy. Co to jest za zadanie i kiedy zostało zgłoszone?

 

Pani Burmistrz – jak dobrze pamiętam, to nie powiedziałam, że nie ma środków tylko, że nie będziemy zmieniać tego tylko odnośnie Pilszcza. Odnośnie ulicy fabrycznej, ja tez jestem mieszkanką tego miejsca, przechodzę tamtędy , zgłaszają mi mieszkańcy. Zgłaszał tez Pan Radny Damian Bosowski i na ten moment wolne środki na to pozwalały. Jeśli chodzi o sprawę Lubotynia, jeśli nam się zwolnią środki to wykonamy to zadanie, to samo powiedziałam sołtysowi Nasiedla.

 

Pan Przewodniczący Rady – wspomniała Pani o Nasiedlu, podobnie jak w Lubotyniu, jeżeli Firma zrealizuje zadanie, ciężko będzie, że potem wróci i dokończy. Jak robić to od początku do końca. My już nie mamy wolnych środków?

 

Pani Skarbnik – niespełna 10 000,00 zł.

 

Pan Przewodniczący Rady – no to niewesoła sytuacja, do końca roku jeszcze trochę czasu zostało. Przy galopującej inflacji nie wierzę, żeby zostały oszczędności.

 

Pani Burmistrz – dziś podpisywaliśmy umowę na drogę w Ściborzycach i udało nam się osiągnąć jakieś po przetargowe oszczędności.

 

Pan Radny Lech Duda – tak Pani Burmistrz rozmawialiśmy, ze nie będzie Pani robiła różnic, tylko akurat nie wszędzie jest taki obiekt do utrzymania. No, a jeżeli chodzi o tą inwestycję to przekonały Panią głosy kilku mieszkańców. My w tym roku zaplanowaliśmy w funduszu sołeckim na zakup kosiarki samobieżnej, żeby nie było już problemów, jeżeli chodzi o sprzęt. Został on zakupiony za gminne pieniądze. Wypadałoby to wykosić, żeby to jakoś wyglądało, ale jak nie możemy robić wyjątków dla jednych, a dla drugich możemy zrobić nowe zadanie. Niestety nikt się tym nie zajął, a za 30,00zł na miesiąc ja bym chciał znaleźć chętnego, żeby to robił.

 

Pani Burmistrz – Panie Radny spełniłby Pan moje życzenie gdyby Pan w kilkunastu zdaniach, gdzie uskarża się Pan na te 30,00 zł powiedział o tych wielotysięcznych inwestycjach, które dzieją się w Pilszczu.

 

Pan Radny Lech Duda – ja szanuje to, co Pani robi, ale z całym szacunkiem, ja już nie daje rady, ja się nie skarżę, ale w imię czego ja mam utrzymywać te obiekty kosztem rodziny i swojego zdrowia. Dla Pani to jest błahostka, a dla mnie to jest uciążliwe.

 

Pan Przewodniczący – tam jest taka kwota 50 000,00 zł na Modernizację dziedzińca w szkole w Nowej Cerekwi, o co to chodzi? Co to ma być za dziedziniec.

 

Pani Burmistrz – modernizacja tego dziedzińca wynika z zaleceń sanepidu. Sanepid uznał ten dziedziniec za niebezpieczny dla dzieci.

 

Pan Kamil Bednarz – po ustaleniach z Dyrekcją i Zastępcą podjęliśmy decyzje, ze na tej starej nawierzchni zostanie ułożona nawierzchnia z kostki brukowej, zamknięta obrzeżami. Zostaną ułożone nowe schody i nowy podjazd, taka jest decyzja sanepidu.

 

Pan Przewodniczący – następne pytanie o kwotę 545 826,31,00 zł w Dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  na Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu na realizację zadań statutowych i po drugiej stronie zmniejszenie wydatków, ale kwota kwota o 100 tys. mniejsza. Z czego to wynika?

 

Pani Skarbnik – ta kwota 4445 836,31 zł to jest kwota wyliczona przez referat merytoryczny, która była przeznaczona na dopłatę do biletu oraz funkcjonowanie Orlika. Za poprzedni miesiąc jeszcze gmina musi zapłacić, więc kwota zostaje. Natomiast od kolejnego miesiąc kryta pływalnia i funkcjonowanie Orlika przechodzą pod Centrum Kultury, dlatego kwota ta została zdjęta z budżetu gminy i  idzie dotacją na Centrum kultury. Wpłynął też do mnie wniosek Dyrektora Fity, który po przeanalizowaniu, stwierdził, że ta kwota jest a mała i zawnioskował o 100 000,00 zł dodatkowo w związku z realizacją Dni Kietrza na 700-lecie.

 

Nastąpiła zmiana kworum (18:50). Obrady opuścił Lech Duda. Pozostało 14 radnych.

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

ZA (9)

Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król

 

PRZECIW (4)

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 

Czesław Lach

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

8.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (9)

Agata Mormul, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Damian Bosowski

 

PRZECIW (3)

Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Czesław Lach, Mirosław Skoczylas

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Lech Duda

 

 

8.3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz ;

 

 

Komentarza do projektów uchwały udzielił Pan Zastępca Marceli Głogiewicz. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

UCHWAŁA NR XXXIII/381/2021

 

 

8.4 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022 ;

 

Komentarza do projektów uchwały udzieliła Magdalena Wójtowicz – Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego ds. Oświaty. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

UCHWAŁA NR XXXIII/382/2021

 

 

8.5

 

Komentarza do projektów uchwał 8.5,8.6,8.7 udzielił Pan Zastępca Marceli Głogiewicz.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 8.5  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

UCHWAŁA NR XXXIII/383/2021

 

 

8.6 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego;

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/384/2021

 

 

 

  1.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

UCHWAŁA NR XXXIII/385/2021

 

 

8.8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Nieruchomości. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/386/2021

 

 

8.9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Nieruchomości. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

UCHWAŁA NR XXXIII/387/2021

 

8.10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz;

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Nieruchomości. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

UCHWAŁA NR XXXIII/388/2021

 

 

8.11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Nieruchomości. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/389/2021

 

8.12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Nieruchomości. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

ZA (14)

Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

 

Lech Duda

 

UCHWAŁA NR XXXIII/390/2021

 

 

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania (19:09)

 

Pani Burmistrz – pierwsze pytanie Pani Radnej Rogowskiej, byłam na miejscu dwa razy i jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami. Sprawę też zna Pan Kierownik Kaczmar. Miała tam podjechać z Prezesem Hydrokanu. Na poprzedniej sesji uchwaliliście Państwo 20 000,00 zł i część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na oczyszczenie, odmulenie tego rowu. Poprosiłam Pana Kaczmara, aby to zostało jak najszybciej te działania na tym rowie były podjęte.

 

Pan Radny Górka pytał o tereny popegeerowskie, ale myślę, że ten temat już omówiłam, a kwestie czy dostaliśmy dużo czy mało, o tym już rozmawialiśmy. Pytał Pan też dlaczego ten remont się nie odbywa, a to dlatego, że czekaliśmy na rozwój wypadków w sprawie wyników naboru. W połowie czerwca okazało się, że dostaliśmy na dwa zadania, a na to zadanie nie. Dostaliśmy na dwa zadania. Jeżeli natomiast chodzi o 120 000,00 zł na remont drogi i chodnika jest to rozmawiałam z Kierownikiem K. Bednarzem i remont zaplanowany jest zdaje się na trzeci kwartał, pamiętamy o sprawie i będzie to realizowane. Zaproponowałam też Panu Kamilowi, aby skontaktował się z Panią E. Gadżałą, która jest zarządcą, żeby spróbował  z nią i mieszkańcami oszacować oczekiwania, żeby dowiedzieć się co chcą zrobić w pierwszej kolejności.

 

Pani Burmistrz – Pan Radny Duda pytał o łapacz i o rowy. Nie mieliśmy w planach, jeżeli mówimy o Pilszczu jakichś większych przedsięwzięć, jeżeli chodzi o rowy. Natomiast jeśli jest taka potrzeba, żeby oczyścić ten łapacz to trzeba będzie to zrobić.

 

 

10. Oświadczenia radnych

 

Pan Lesław Kuśnierz złożył oświadczenie w sprawie protokołu Zespołu Szkół w Kietrzu – w załączeniu do protokołu.

 

Pani Burmistrz – mam wątpliwości czy to było oświadczenie. Odsłucham raz jeszcze, to co Pan powiedział, w momencie, którym stwierdził Pan, że ja skłamałam.

 

Pan Kuśnierz – osobiście dostarczyłem protokół, który komisja stworzyła. Innego protokołu nie było. Nie wiem o jaki protokół Pani chodzi. Nie jest to prawdą, że ja  jakiegoś protokołu nie dostarczyłem.

 

Pani Burmistrz – Pani Dyrektor poprosiła o taki protokół, który wskazywałby na proces przegłosowywania tych wniosków, ponad dwudziestu. Pani Dyrektor słusznie założyła, że skoro takie wnioski powstały to one powstały na skutek przegłosowania tych wniosków. Nawet gdyby, któryś z radnych był w mniejszości, a zagłosowałby, to byłoby zaznaczone. Pani dyrektor o to chodziło, dlatego nie skłamałam.

 

Pan Radny Kuśnierz – nie było takiego spotkania na którym sformułowano wnioski i zalecenia pokontrolne, już wcześniej mówiłem, że to wszystko odbywało się mailowo i telefonicznie. Takiego protokołu w ogóle nie było.

 

Pani Burmistrz – ale Pani dyrektor nie mogła tego wiedzieć. Założyła, że skoro komisja rewizyjna jest organem kolegialnym to jeżeli formułuje jakieś wnioski, a sam Pan powiedział, że to było sprawą trudną to te wnioski są przegłosowywane. Tak założyła dlatego poprosiła o taką informację i nie dostała odpowiedzi.

 

Pan Radny Lesław Kuśnierz – takiego protokołu nie było, a ja takiej prośby nie dostałem, dlatego też sądziłem że to chodzi o protokół główny.

 

Pani Burmistrz – czyli każde z nas myślało o innym protokole, więc nie było tu z mojej strony kłamstwa.

 

Pan Lesław Kuśnierz – gdzie to pismo, skoro ja go nie dostałem, kiedy wpłynęło.

 

Pani Burmistrz – zadbam o to, żeby Pan dostał to pismo. Czy jest jeszcze Pani Wójtowicz ? Czy pani sobie przypomina to pismo.

 

Pani Magdalena Wójtowicz – tak wpłynęło na pewno, ale daty nie pamiętam.

 

Pani Burmistrz – czy Pan Kuśnierz to pismo otrzymał?

 

Pan Przewodniczący – tak, bo przecież odpowiadał na to pismo, myśmy ta dokumentacje tutaj z Panią sprawdzali. Jest to w dokumentach i wystosował obszerną odpowiedź do Pani Dyrektor.

 

11. Informacje bieżące.

 

Pan Radny Paweł Chruściel – Panie Przewodniczący ja mam taką prośbę, aby kolejna sesja odbywała się już w trybie stacjonarnym. Jest dużo problemów z Internetem, z komunikacją między sobą. Nie słyszymy swoich pytań i odpowiedzi. Ja myślę, że moglibyśmy już wrócić do trybu stacjonarnego. To nie jest tylko moje zdanie, ale Radnych i mieszkańców.

 

Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – tak wpłynęło pismo o zwołanie sesji w trybie stacjonarnym, ale też od innych radnych aby było zdalnie. Myślę, że wrócimy do normalności, wszyscy tego chcemy. Jeżeli chodzi o jakość, to odsłuchuje sesje i jakość jest dobra.

 

 

12. Zakończenie obrad. (19:29)

Obrady zakończono o godz. 19:29.                                                        

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                                   Mirosław Skoczylas

 

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz


PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2020 r.pdf (2,34MB)
PDFUchwała RIO-sprawozdanie za 2020 r..pdf (262,30KB)
PDFWnioski - radny Lesław Kusnierz.pdf (2,21MB)
PDFRAPORT za 2020.pdf (1,08MB)
PDFOpinia RIO dot. wniosku komisji rewizyjnej.pdf (4,42MB)
PDFPismo - Radna Agata Mormul.pdf (2,58MB)
DOCXSprawozdanie Burmistrza nr 5.docx (38,62KB)
DOCXodpowiedż na pytanie.docx (19,00KB)