Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

                          Kietrz dn. 21.05.2021 r.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 oznaczonej nr 256/13, położonej w  Kietrzu  przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

lp.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1. 1

 

ul. Cegielniana

OP1G/00009500/5

0013 Kietrz,  k.m.17

 

256/13

 

2759

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę usługową  na rysunku planu oznaczona symbolem 7U

 

80 000,00

 

8 000,-

do 23.06.2021 r.

 

28 czerwca 2021 r.

godz. 14:00

 

I przetarg zorganizowany 27.01.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 27.04.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

            1. Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25,     poziom III, (wejście od strony parkingu).

            2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2    ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2020, poz.1990 z późn.zm./ upłynął z dn. 28 listopada 2020 r.                                                                                       

            3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie  doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

            4. Wadium:

4.1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej  do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił  wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału  w przetargu  na zbycie określonej  działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

             5. Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

          - wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,

         - w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu.

          - przedstawią ważny dokument tożsamości,

          - w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,

         - zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r./ze       zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym ,potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ,należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy).

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

              6. Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

             7. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania,  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl , a wyciąg z ogłoszenia w prasie internetowej o zasięgu ogólnopolskim- na portalu  monitor urzędowy.pl

             8. Informacje dotyczące sprzedawanej działki.

8.1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie działką Nr 256/13 k.m.17, obręb Kietrz o powierzchni 0.2759 ha, położona  w Kietrzu ul. Cegielnianej w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, przemysłową  oraz mieszkaniowo-usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się restauracja „Jesionowy Dwór” oraz zakład produkcji elementów betonowych – Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” sp. z o. o. Nieruchomość oddalona jest od ścisłego centrum miasta około 300 metrów. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu, teren lekko pochyły, teren porośnięty kilkoma drzewami, niezagospodarowany. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Cegielnianej oraz mediów infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze. Działka ma Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Na terenie działki znajdują się dwa nieczynne betonowe zbiorniki, na płynne odpady poprzemysłowe.

             8.2.Nabywcy nieruchomości zapewnią własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji budowy.

             8.3. Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń na rzecz osób trzecich.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016, str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym, a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r.,poz.1990 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490 z późn.zm./

ODTCegielniana-256_13_Zgłoszenie do III przetargu publicznego.odt (14,85KB)
PDFdz. 256-13 Cegielniana.pdf (1,09MB)
DOCREGULAMIN przetargów.doc (61,50KB)