ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 19667
Burmistrz Kietrza 2903
Sekretarz Gminy 2067
Skarbnik Gminy 3084
Referaty 1956
Referat Organizacyjno - Prawny 5098
Referat Organizacyjno - Prawny – oświata 6090
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 5119
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 5917
Referat Finansowo-Podatkowy 6658
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 7061
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 8516
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty 1587
Jednostki organizacyjne 1316
Szkoły Podstawowe 5089
Zespół Szkół w Kietrzu 2260
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1619
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1701
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1745
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2527
Oświadczenia majątkowe 2011
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 556
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2612
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 615
Pracownicy UM Kietrz 1457
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1348
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 556
Pracownicy UM Kietrz 1327
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1415
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1125
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 671
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 550
Pracownicy UM Kietrz 1591
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1329
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 552
Pracownicy UM Kietrz 1738
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1397
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 573
Pracownicy UM Kietrz 1332
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2427
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 574
Pracownicy UM Kietrz 2325
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2648
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 639
Pracownicy UM Kietrz 2962
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2292
Oświadczenie majątkowe radnych 3484
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1105
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 728
Pracownicy UM Kietrz 3459
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1625
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 742
Pracownicy UM Kietrz 2234
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1124
Formularze 1300
Centralny Rejestr Umów 823
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 2059
Gmina Kietrz 3643
Herb i flaga 780
Statut 3339
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2165
Sołectwa 1962
Terminarz spotkań 4189
Sołectwa 13275
Rada Miejska 11106
Skład 3160
Komisje Rady Miejskiej 1335
Komisje 845
Komisja Rewizyjna 2561
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1674
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2059
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1897
Protokoły 22860
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3265
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 7743
Sesje 5067
Plan sesji 3225
Porządek 13793
Protokoły 18509
Uchwały 1341
2014-2015 15578
2016 10648
2017 6379
2018 893
Do odsłuchania 20147
Odpowiedzi na pytania Radnych 9192
Archiwum 989
2006-2010 826
Skład 2018
Komisje Rady Miejskiej 705
Komisje 3405
Protokoły 709
2006 6642
2007 9658
2008 12613
2009 10425
2010 8585
Sesje 780
Plan sesji 1461
Porządek 678
Protokoły 768
2006 9557
2007 8514
2008 8299
2009 7565
2010 8154
Uchwały 808
2006-2007 3473
2008 1872
2009 1789
2010 1814
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1351
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 634
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 633
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1615
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1497
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 627
2010-2014 839
Skład 1886
Sesje 791
Plan sesji 5084
Porządek 14002
Protokoły 49156
Do odsłuchania 18958
Uchwały 794
2010-2011 22109
2012 12362
2013 20463
2014 12904
Komisje Rady Miejskiej 664
Komisje 3893
Protokoły 746
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 608
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1551
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3187
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 3737
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1576
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1483
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2108
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 19054
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2843
Obwieszczenia 32570
Zarządzenia 108714
Przetargi 3813
Nieruchomości 113389
Finanse 9435
Zapytanie ofertowe 2392
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 42191
Ogłoszenia 14789
Nabór pracowników 66574
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 71499
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 27272
Nabór ławników 4563
Konkursy 13289
Pożytek Publiczny 1494
2011 692
Konkursy na Rok 2011 3004
Wzór oferty 1781
Wzór sprawozdania 1549
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3355
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 4313
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1522
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4315
2012 720
Konkursy na Rok 2012 3333
Wzór oferty 1535
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2436
Poza trybem konkursowym 1687
Informacje 4085
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2048
2013 759
Konkursy na rok 2013 6493
Poza trybem konkursowym 3646
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1809
2014 784
Konkursy na rok 2014 6978
Poza trybem konkursowym 5617
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1440
2015 837
Konkursy na rok 2015 6754
Poza trybem konkursowym 3689
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1417
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 3883
2016 704
Konkursy na rok 2016 29570
Wzór oferty 1709
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1412
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 525
2017 462
Konkursy na rok 2017 7990
Wzór sprawozdania 473
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 431
Poza trybem konkursowym 241
2018 72
Konkursy na rok 2018 801
Poza trybem konkursowym 32
Plan Zamówień Publicznych 1535
Zamówienia publiczne 104137
Lobbing 1471
Petycje 351
Centralny Rejestr Umów 20
Ochrona Środowiska 17597
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3677
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 25249
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 19917
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 254339
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3786
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4793
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3015
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 8449
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3191
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2886
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4269
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 8240
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3269
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 62243
Gospodarka odpadami 8399
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5181
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4012
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 22828
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5564
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 5630
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2128
Wycinka drzew 816
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 455
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 502
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 407
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 546
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 967
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 929
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 594
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 134
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 206
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 174
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 156
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 184
Gospodarka przestrzenna 2560
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 5895
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2493
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 4290
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 808
Finanse i podatki 4037
Podatki 1022
Podatek od nieruchomości 8937
Podatek rolny 7998
Podatek leśny 7092
Podatek od środków transportowych 9022
Opłaty 3197
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1515
Finanse 1040
Budżet 814
Budżet 2006 1522
Budżet 2007 2119
Budżet 2008 2295
Budżet 2009 1831
Budżet 2010 2069
Budżet 2011 2186
Budżet 2012 6393
Budżet 2013 8984
Budżet 2014 10282
Budżet 2015 12642
Budżet 2016 4022
Sprawozdania z wykonania budżetu 933
Sprawozdania 2006 4293
Sprawozdania 2007 4300
Sprawozdania 2008 4154
Sprawozdania 2009 3965
Sprawozdania 2010 5606
Sprawozdania 2011 4169
Sprawozdania 2012 5646
Sprawozdania 2013 8920
Sprawozdania 2014 9453
Sprawozdania 2015 6047
Sprawozdania 2016 2824
Sprawozdania 2017 940
Rachunki bankowe 713
Konto dochodów budżetowych 1433
Konto sum depozytowych 1297
Informacja o przelewach z zagranicy 1385
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 771
Projekty uchwał 5633
Projekty WPF 5727
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3587
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 3909
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5022
Mienie Komunalne 642
2010 1232
2011 1328
2012 1246
2013 1256
2014 1437
2015 650
2016 185
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7988
Informacje z realizacji budżetu 711
Informacja za rok 2012 1277
Informacja za rok 2013 1313
Informacja za rok 2014 1294
Informacje za rok 2015 1355
Informacje za rok 2016 1217
Informacje za rok 2017 192
Obligacje 3625
Kredyt 113
2017 247
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 207
2017 rok 778
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 90
Rok 2017 345
Wybory 2131
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 787
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 7546
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 4907
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 523
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 8600
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 10237
Wybory Samorządowe 617
2014 11345
2010 9407
Wybory do Parlamentu Europejskiego 607
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 8383
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2496
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 503
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7683
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 6720
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 497
21 października 2007 3818
9 października 2011 6980
25 października 2015 4802
Referendum Ogólnokrajowe 573
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8137
Wzory dokumentów 1379
Miejska Komisja Wyborcza 528
Druki wyborcze do pobrania 595
Aktualności 14894
Pomoc Społeczna 16636
Konsultacje Społeczne 6826
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 20086
Kontrole 5614
Protokoły kontroli 13692
Wystąpienia pokontrolne 3435
Odpowiedzi na wystąpienia 3343
Statystyka e-Deklaracji 6119
Prawo 13376
Projektowanie aktów normatywnych 5416
Pomoc prawna - formularze 1456
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3791
Partnerstwo Nyskie 2020 15986
Do pobrania 18107
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2165
Wzory dokumentów 5467
Obsługa osób niesłyszących 4697
Przejrzysta Polska - archiwum 12910
Zarządzenia 5838
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4474
Zasada Partycypacji 7053
Zasada Fachowości 14326
Zasada Przejrzystości 13627
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5529
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5374
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14218
Dodatek mieszkaniowy 4457
Świadczenia opiekuńcze 3782
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4433
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4210
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4535
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4452
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6578
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3885
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 17006
Działalność Gospodarcza 6261
Dział mieszkaniowy 3183
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 15272
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3917
Stypendium szkolne 3588
Zasiłek szkolny dla uczniów 3487
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 16343
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3362
Nadawanie numeracji porządkowej. 3683
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3357
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3143
Sprzedaż nieruchomości 3814
Rozgraniczenie nieruchomości 3465
Podział nieruchomości 3310
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3065
Wydzierżawienie nieruchomości 3871
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 16908
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3634
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3141
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3349
Decyzja o warunkach zabudowy 3387
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3704
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3203
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 20433
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3016
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4986
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3453
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2958
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3293
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3300
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4228
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4691
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3769
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4588
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4044
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6282
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4374
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 16492
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2513
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3204
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3210
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3421
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6193
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4728
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3978
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5695
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3028
Zasada Przeciw Korupcji 5564
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4528
Ankieta 4167
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4486
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3892
Zasada Przewidywalności 5460
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4561
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3875
Zasada Rozliczalności 6573
Kanał RSS 829

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10106
Redakcja serwisu 9582
Statystyki 5671
Rejestr zmian 1036719
Redaktorzy 4947
Strona główna 0
Mapa serwisu 5967

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej