ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 13737
Burmistrz Kietrza 2232
Sekretarz Gminy 1534
Skarbnik Gminy 2357
Referaty 1562
Referat Organizacyjno - Prawny 3527
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 4015
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 3667
Referat Gospodarki Nieruchomościami 4283
Referat Finansowo-Podatkowy 4586
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 5310
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 6482
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 1107
Jednostki organizacyjne 1067
Szkoły Podstawowe 3797
Zespół Szkół w Kietrzu 1517
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1117
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1257
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1311
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1913
Oświadczenia majątkowe 1737
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 414
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1819
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 441
Pracownicy UM Kietrz 991
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 952
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 389
Pracownicy UM Kietrz 973
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 996
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 894
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 543
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 435
Pracownicy UM Kietrz 1226
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 982
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 410
Pracownicy UM Kietrz 1248
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1071
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 433
Pracownicy UM Kietrz 908
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1755
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 443
Pracownicy UM Kietrz 1695
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1935
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 539
Pracownicy UM Kietrz 2322
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1832
Oświadczenie majątkowe radnych 2455
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 895
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 630
Pracownicy UM Kietrz 2495
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1248
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 537
Pracownicy UM Kietrz 1131
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 709
Formularze 1036
Centralny Rejestr Umów 527
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 792
Gmina Kietrz 3152
Herb i flaga 639
Statut 2358
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1640
Sołectwa 1681
Terminarz spotkań 2837
Sołectwa 8660
Rada Miejska 9430
Skład 2405
Komisje Rady Miejskiej 1161
Komisje 650
Komisja Rewizyjna 1725
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1320
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1519
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1451
Protokoły 14223
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2592
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 5337
Sesje 4374
Plan sesji 2415
Porządek 9142
Protokoły 12420
Uchwały 1042
2014-2015 9086
2016 6508
2017 2579
2018 597
Do odsłuchania 12837
Odpowiedzi na pytania Radnych 5075
Archiwum 788
2006-2010 637
Skład 1513
Komisje Rady Miejskiej 562
Komisje 2570
Protokoły 569
2006 4766
2007 6701
2008 8869
2009 7738
2010 5960
Sesje 651
Plan sesji 1101
Porządek 585
Protokoły 626
2006 7060
2007 6393
2008 6273
2009 5451
2010 5574
Uchwały 638
2006-2007 2482
2008 1424
2009 1310
2010 1383
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1094
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 507
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 493
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1167
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1222
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 498
2010-2014 706
Skład 1469
Sesje 659
Plan sesji 3553
Porządek 9307
Protokoły 33658
Do odsłuchania 12740
Uchwały 667
2010-2011 15350
2012 8707
2013 14035
2014 8993
Komisje Rady Miejskiej 549
Komisje 2808
Protokoły 569
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 521
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1244
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 2192
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 2561
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1078
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1181
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1576
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 16235
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2437
Obwieszczenia 23418
Zarządzenia 62432
Przetargi 3241
Nieruchomości 72021
Finanse 6764
Zapytanie ofertowe 2046
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 32824
Ogłoszenia 10901
Nabór pracowników 44363
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 42154
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 18367
Nabór ławników 3265
Konkursy 9201
Pożytek Publiczny 1228
2011 591
Konkursy na Rok 2011 2236
Wzór oferty 1264
Wzór sprawozdania 1118
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2637
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3077
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1195
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 3225
2012 603
Konkursy na Rok 2012 2452
Wzór oferty 1155
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1994
Poza trybem konkursowym 1284
Informacje 3181
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1588
2013 599
Konkursy na rok 2013 4571
Poza trybem konkursowym 2608
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1450
2014 632
Konkursy na rok 2014 5106
Poza trybem konkursowym 4034
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1196
2015 649
Konkursy na rok 2015 5026
Poza trybem konkursowym 2813
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1151
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 2991
2016 616
Konkursy na rok 2016 22531
Wzór oferty 1268
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 904
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 240
2017 341
Konkursy na rok 2017 4353
Wzór sprawozdania 206
Plan Zamówień Publicznych 1018
Zamówienia publiczne 62414
Lobbing 913
Petycje 210
Ochrona Środowiska 16469
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3200
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 20398
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 16338
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 211266
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3336
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4432
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2576
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 7108
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2800
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2637
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3801
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 6747
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2986
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 51519
Gospodarka odpadami 7161
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 4313
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 3228
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 19019
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4736
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 3421
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1561
Wycinka drzew 324
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 159
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 180
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 166
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 183
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 243
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 256
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 213
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 72
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 73
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 68
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 72
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 78
Gospodarka przestrzenna 2098
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 4097
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1866
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 3096
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 687
Finanse i podatki 3311
Podatki 786
Podatek od nieruchomości 5738
Podatek rolny 5501
Podatek leśny 4835
Podatek od środków transportowych 5839
Opłaty 2003
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1058
Finanse 845
Budżet 638
Budżet 2006 1135
Budżet 2007 1661
Budżet 2008 1646
Budżet 2009 1406
Budżet 2010 1611
Budżet 2011 1659
Budżet 2012 4239
Budżet 2013 6340
Budżet 2014 7206
Budżet 2015 8476
Budżet 2016 2826
Sprawozdania z wykonania budżetu 705
Sprawozdania 2006 2990
Sprawozdania 2007 2962
Sprawozdania 2008 3135
Sprawozdania 2009 2881
Sprawozdania 2010 3980
Sprawozdania 2011 3134
Sprawozdania 2012 4378
Sprawozdania 2013 6379
Sprawozdania 2014 6803
Sprawozdania 2015 4423
Sprawozdania 2016 1803
Sprawozdania 2017 408
Rachunki bankowe 579
Konto dochodów budżetowych 1101
Konto sum depozytowych 1015
Informacja o przelewach z zagranicy 1096
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 598
Projekty uchwał 3697
Projekty WPF 4088
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2625
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 2847
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 3821
Mienie Komunalne 516
2010 934
2011 1062
2012 989
2013 934
2014 1105
2015 463
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5559
Informacje z realizacji budżetu 559
Informacja za rok 2012 913
Informacja za rok 2013 954
Informacja za rok 2014 1049
Informacje za rok 2015 884
Informacje za rok 2016 791
Informacje za rok 2017 37
Obligacje 2081
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 134
2017 rok 323
Wybory 1864
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 642
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 5431
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 3414
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 427
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 6148
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 7480
Wybory Samorządowe 485
2014 7799
2010 6405
Wybory do Parlamentu Europejskiego 469
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 6009
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1756
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 424
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5249
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 4870
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 413
21 października 2007 2706
9 października 2011 5296
25 października 2015 3446
Referendum Ogólnokrajowe 451
Referendum Ogólnokrajowe 2015 5683
Wzory dokumentów 969
Miejska Komisja Wyborcza 437
Druki wyborcze do pobrania 450
Aktualności 12715
Pomoc Społeczna 14710
Konsultacje Społeczne 4809
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 17345
Kontrole 5273
Protokoły kontroli 12300
Wystąpienia pokontrolne 2791
Odpowiedzi na wystąpienia 2928
Statystyka e-Deklaracji 5128
Prawo 13083
Projektowanie aktów normatywnych 4979
Pomoc prawna - formularze 1096
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3244
Partnerstwo Nyskie 2020 12248
Do pobrania 17599
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1547
Wzory dokumentów 3754
Obsługa osób niesłyszących 4066
Przejrzysta Polska - archiwum 12063
Zarządzenia 5492
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4106
Zasada Partycypacji 6514
Zasada Fachowości 13744
Zasada Przejrzystości 12157
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5235
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5082
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12854
Dodatek mieszkaniowy 4126
Świadczenia opiekuńcze 3377
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4056
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3828
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4194
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4167
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6158
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3535
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 15137
Działalność Gospodarcza 6034
Dział mieszkaniowy 3037
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 13672
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3735
Stypendium szkolne 3344
Zasiłek szkolny dla uczniów 3237
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 14542
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3241
Nadawanie numeracji porządkowej. 3522
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3202
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3033
Sprzedaż nieruchomości 3614
Rozgraniczenie nieruchomości 3264
Podział nieruchomości 3127
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2896
Wydzierżawienie nieruchomości 3680
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 15191
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3456
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2964
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3175
Decyzja o warunkach zabudowy 3173
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3543
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3063
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 18434
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2902
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4734
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3302
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2762
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3052
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3198
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4014
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4398
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3594
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4304
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3715
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5854
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3993
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 14886
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2412
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3084
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2976
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3228
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5656
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4444
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3782
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4857
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2921
Zasada Przeciw Korupcji 5120
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4195
Ankieta 3844
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4182
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3632
Zasada Przewidywalności 5158
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4216
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3619
Zasada Rozliczalności 6089
Kanał RSS 515

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9323
Redakcja serwisu 9309
Statystyki 5232
Rejestr zmian 902584
Redaktorzy 4490
Strona główna 0
Mapa serwisu 5495

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej