ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 11353
Burmistrz Kietrza 1947
Sekretarz Gminy 1279
Skarbnik Gminy 1972
Referaty 1417
Referat Organizacyjno - Prawny 2904
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 3242
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 3033
Referat Gospodarki Nieruchomościami 3617
Referat Finansowo-Podatkowy 3809
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 4341
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 5321
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 918
Jednostki organizacyjne 928
Szkoły Podstawowe 3239
Zespół Szkół w Kietrzu 1289
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 931
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1061
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1110
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1655
Oświadczenia majątkowe 1472
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 356
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1489
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 380
Pracownicy UM Kietrz 824
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 814
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 328
Pracownicy UM Kietrz 805
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 808
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 759
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 483
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 382
Pracownicy UM Kietrz 1083
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 805
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 362
Pracownicy UM Kietrz 1055
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 892
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 383
Pracownicy UM Kietrz 777
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1466
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 383
Pracownicy UM Kietrz 1428
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1600
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 491
Pracownicy UM Kietrz 2027
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1599
Oświadczenie majątkowe radnych 2000
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 742
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 555
Pracownicy UM Kietrz 2049
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1022
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 380
Pracownicy UM Kietrz 679
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 457
Formularze 918
Centralny Rejestr Umów 329
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 275
Gmina Kietrz 2895
Herb i flaga 565
Statut 1962
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1378
Sołectwa 1527
Terminarz spotkań 2150
Sołectwa 6796
Rada Miejska 8515
Skład 2050
Komisje Rady Miejskiej 966
Komisje 565
Komisja Rewizyjna 1309
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1106
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1262
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1221
Protokoły 10703
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2141
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 4473
Sesje 3999
Plan sesji 1998
Porządek 6801
Protokoły 9855
Uchwały 904
2014-2015 6965
2016 5183
2017 1667
2018 530
Do odsłuchania 10450
Odpowiedzi na pytania Radnych 3460
Archiwum 701
2006-2010 557
Skład 1301
Komisje Rady Miejskiej 493
Komisje 2077
Protokoły 507
2006 3923
2007 5373
2008 7219
2009 6150
2010 4757
Sesje 585
Plan sesji 939
Porządek 531
Protokoły 562
2006 5687
2007 5224
2008 5139
2009 4505
2010 4511
Uchwały 565
2006-2007 2023
2008 1184
2009 1076
2010 1158
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 926
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 446
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 429
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 943
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1032
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 440
2010-2014 631
Skład 1239
Sesje 602
Plan sesji 2788
Porządek 7549
Protokoły 27464
Do odsłuchania 10299
Uchwały 608
2010-2011 12642
2012 7271
2013 11151
2014 7301
Komisje Rady Miejskiej 485
Komisje 2262
Protokoły 509
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 471
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1071
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1794
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 2096
Dyżury Członków Rady Miejskiej 915
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1017
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1301
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 15148
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2223
Obwieszczenia 18595
Zarządzenia 47347
Przetargi 3009
Nieruchomości 58615
Finanse 5488
Zapytanie ofertowe 1889
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 27892
Ogłoszenia 9244
Nabór pracowników 36053
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 35123
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 14166
Nabór ławników 2646
Konkursy 7064
Pożytek Publiczny 1139
2011 547
Konkursy na Rok 2011 1863
Wzór oferty 1031
Wzór sprawozdania 934
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2171
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2461
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1011
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 2684
2012 545
Konkursy na Rok 2012 1991
Wzór oferty 989
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1679
Poza trybem konkursowym 1064
Informacje 2582
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1321
2013 543
Konkursy na rok 2013 3710
Poza trybem konkursowym 2125
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1202
2014 572
Konkursy na rok 2014 4128
Poza trybem konkursowym 3174
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1031
2015 581
Konkursy na rok 2015 4013
Poza trybem konkursowym 2300
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 996
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 2368
2016 561
Konkursy na rok 2016 18656
Wzór oferty 1053
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 662
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 118
2017 292
Konkursy na rok 2017 2889
Wzór sprawozdania 65
Plan Zamówień Publicznych 802
Zamówienia publiczne 49296
Lobbing 653
Petycje 147
Ochrona Środowiska 15802
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3000
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 18241
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 14777
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 195082
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3090
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4232
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2396
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 6483
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2597
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2495
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3514
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 6137
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2838
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 46418
Gospodarka odpadami 6482
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3902
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2897
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 17249
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4282
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 2303
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1224
Wycinka drzew 110
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 67
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 60
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 62
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 60
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 67
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 77
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 74
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 29
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 26
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 26
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 29
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 29
Gospodarka przestrzenna 1846
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3266
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1569
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2624
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 611
Finanse i podatki 3013
Podatki 708
Podatek od nieruchomości 4575
Podatek rolny 4462
Podatek leśny 3760
Podatek od środków transportowych 4447
Opłaty 1698
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 861
Finanse 757
Budżet 555
Budżet 2006 980
Budżet 2007 1390
Budżet 2008 1343
Budżet 2009 1165
Budżet 2010 1354
Budżet 2011 1363
Budżet 2012 3344
Budżet 2013 5079
Budżet 2014 5811
Budżet 2015 6777
Budżet 2016 2265
Sprawozdania z wykonania budżetu 614
Sprawozdania 2006 2439
Sprawozdania 2007 2443
Sprawozdania 2008 2592
Sprawozdania 2009 2389
Sprawozdania 2010 3174
Sprawozdania 2011 2519
Sprawozdania 2012 3751
Sprawozdania 2013 5104
Sprawozdania 2014 5574
Sprawozdania 2015 3495
Sprawozdania 2016 1293
Sprawozdania 2017 194
Rachunki bankowe 510
Konto dochodów budżetowych 916
Konto sum depozytowych 845
Informacja o przelewach z zagranicy 932
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 522
Projekty uchwał 2897
Projekty WPF 3149
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2152
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 2235
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 2998
Mienie Komunalne 465
2010 808
2011 929
2012 845
2013 798
2014 926
2015 416
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4450
Informacje z realizacji budżetu 495
Informacja za rok 2012 754
Informacja za rok 2013 805
Informacja za rok 2014 899
Informacje za rok 2015 659
Informacje za rok 2016 492
Obligacje 1445
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 80
2017 rok 140
Wybory 1725
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 584
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 4322
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 2774
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 375
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 5033
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 5984
Wybory Samorządowe 433
2014 6104
2010 5133
Wybory do Parlamentu Europejskiego 418
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 4731
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1437
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 379
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 3930
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 3907
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 372
21 października 2007 2233
9 października 2011 4292
25 października 2015 2734
Referendum Ogólnokrajowe 399
Referendum Ogólnokrajowe 2015 4547
Wzory dokumentów 798
Miejska Komisja Wyborcza 392
Druki wyborcze do pobrania 389
Aktualności 11540
Pomoc Społeczna 13802
Konsultacje Społeczne 4009
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 15976
Kontrole 5082
Protokoły kontroli 11435
Wystąpienia pokontrolne 2513
Odpowiedzi na wystąpienia 2701
Statystyka e-Deklaracji 4561
Prawo 12951
Projektowanie aktów normatywnych 4800
Pomoc prawna - formularze 939
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2944
Partnerstwo Nyskie 2020 10611
Do pobrania 17384
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1311
Wzory dokumentów 2896
Obsługa osób niesłyszących 3736
Przejrzysta Polska - archiwum 11664
Zarządzenia 5296
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3904
Zasada Partycypacji 6203
Zasada Fachowości 13446
Zasada Przejrzystości 11435
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4971
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4916
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12121
Dodatek mieszkaniowy 3958
Świadczenia opiekuńcze 3167
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3848
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3632
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4011
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3968
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5891
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3326
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 14207
Działalność Gospodarcza 5900
Dział mieszkaniowy 2948
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 12883
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3630
Stypendium szkolne 3225
Zasiłek szkolny dla uczniów 3133
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 13675
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3152
Nadawanie numeracji porządkowej. 3422
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3120
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2937
Sprzedaż nieruchomości 3502
Rozgraniczenie nieruchomości 3181
Podział nieruchomości 3043
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2816
Wydzierżawienie nieruchomości 3584
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 14294
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3372
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2871
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3061
Decyzja o warunkach zabudowy 3071
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3463
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2972
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 17545
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2835
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4587
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3207
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2660
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2971
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3096
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3869
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4212
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3467
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4101
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3528
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5559
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3719
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 14032
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2355
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2985
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2879
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3117
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5267
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4295
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3660
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4531
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2849
Zasada Przeciw Korupcji 4928
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4033
Ankieta 3677
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4006
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3432
Zasada Przewidywalności 4967
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 3997
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3445
Zasada Rozliczalności 5895
Kanał RSS 343

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8950
Redakcja serwisu 9165
Statystyki 5015
Rejestr zmian 857819
Redaktorzy 4304
Strona główna 0
Mapa serwisu 5297

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej