ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 22198
Burmistrz Kietrza 3150
Sekretarz Gminy 2263
Skarbnik Gminy 3336
Referaty 2088
Referat Organizacyjno - Prawny 5617
Referat Organizacyjno - Prawny – oświata 6857
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 5618
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 6570
Referat Finansowo-Podatkowy 7327
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 7638
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 9468
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty 1760
Jednostki organizacyjne 1382
Szkoły Podstawowe 5490
Zespół Szkół w Kietrzu 2595
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1773
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1856
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1860
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2730
Oświadczenia majątkowe 2130
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 588
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2912
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 676
Pracownicy UM Kietrz 1633
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1498
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 612
Pracownicy UM Kietrz 1443
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1558
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1195
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 719
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 578
Pracownicy UM Kietrz 1755
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1444
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 594
Pracownicy UM Kietrz 1882
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1499
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 619
Pracownicy UM Kietrz 1470
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2660
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 611
Pracownicy UM Kietrz 2534
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2879
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 665
Pracownicy UM Kietrz 3183
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2425
Oświadczenie majątkowe radnych 3814
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1196
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 759
Pracownicy UM Kietrz 3770
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1736
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 803
Pracownicy UM Kietrz 2647
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1352
Formularze 1404
Centralny Rejestr Umów 940
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 2639
Gmina Kietrz 3819
Herb i flaga 827
Statut 3687
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2387
Sołectwa 2045
Terminarz spotkań 4702
Sołectwa 15299
Rada Miejska 11683
Skład 3378
Komisje Rady Miejskiej 1398
Komisje 914
Komisja Rewizyjna 2863
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1811
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2237
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2073
Protokoły 26660
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3481
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 8715
Sesje 5293
Plan sesji 3572
Porządek 15419
Protokoły 21064
Uchwały 1456
2014-2015 18872
2016 12440
2017 8486
2018 1227
Do odsłuchania 23279
Odpowiedzi na pytania Radnych 11183
Archiwum 1054
2006-2010 900
Skład 2208
Komisje Rady Miejskiej 770
Komisje 3700
Protokoły 764
2006 7414
2007 10834
2008 14454
2009 11447
2010 9619
Sesje 825
Plan sesji 1591
Porządek 720
Protokoły 832
2006 10515
2007 9192
2008 9210
2009 8483
2010 9136
Uchwały 875
2006-2007 3911
2008 2018
2009 1962
2010 1956
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1453
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 677
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 672
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1784
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1593
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 676
2010-2014 884
Skład 2038
Sesje 853
Plan sesji 5737
Porządek 16355
Protokoły 56329
Do odsłuchania 21511
Uchwały 841
2010-2011 24689
2012 13872
2013 22603
2014 14339
Komisje Rady Miejskiej 711
Komisje 4442
Protokoły 804
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 640
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1672
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3454
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4095
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1728
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1588
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2337
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 20096
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3003
Obwieszczenia 36049
Zarządzenia 124523
Przetargi 4016
Nieruchomości 126778
Finanse 10497
Zapytanie ofertowe 2510
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 45784
Ogłoszenia 16401
Nabór pracowników 74869
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 84892
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 30674
Nabór ławników 4949
Konkursy 14514
Pożytek Publiczny 1558
2011 725
Konkursy na Rok 2011 3317
Wzór oferty 1972
Wzór sprawozdania 1723
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3618
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 4796
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1644
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4701
2012 752
Konkursy na Rok 2012 3594
Wzór oferty 1687
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2668
Poza trybem konkursowym 1871
Informacje 4419
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2229
2013 812
Konkursy na rok 2013 7215
Poza trybem konkursowym 4192
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1939
2014 843
Konkursy na rok 2014 7658
Poza trybem konkursowym 6213
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1521
2015 900
Konkursy na rok 2015 7400
Poza trybem konkursowym 3996
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1518
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4258
2016 760
Konkursy na rok 2016 32462
Wzór oferty 1917
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1622
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 633
2017 502
Konkursy na rok 2017 9191
Wzór sprawozdania 582
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 665
Poza trybem konkursowym 360
2018 125
Konkursy na rok 2018 1335
Poza trybem konkursowym 125
Plan Zamówień Publicznych 1726
Zamówienia publiczne 120029
Lobbing 1743
Petycje 407
Centralny Rejestr Umów 177
Ochrona Środowiska 18041
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3868
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 27373
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 21473
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 271643
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3988
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4954
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3203
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9060
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3353
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2971
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4464
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 8751
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3381
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 66116
Gospodarka odpadami 8845
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5599
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4338
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 24502
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5906
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 6421
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2376
Wycinka drzew 1051
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 11
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 588
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 621
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 519
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 678
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1343
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1392
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 845
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 150
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 259
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 197
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 186
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 211
Gospodarka przestrzenna 2713
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 6592
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2727
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 4689
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 838
Finanse i podatki 4191
Podatki 1091
Podatek od nieruchomości 10167
Podatek rolny 8902
Podatek leśny 7995
Podatek od środków transportowych 10638
Opłaty 3753
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1700
Finanse 1095
Budżet 872
Budżet 2006 1670
Budżet 2007 2297
Budżet 2008 2510
Budżet 2009 1979
Budżet 2010 2249
Budżet 2011 2360
Budżet 2012 6947
Budżet 2013 9798
Budżet 2014 11280
Budżet 2015 14224
Budżet 2016 4547
Budżet 2017 21
Budżet 2018 12
Sprawozdania z wykonania budżetu 1000
Sprawozdania 2006 4873
Sprawozdania 2007 4916
Sprawozdania 2008 4558
Sprawozdania 2009 4429
Sprawozdania 2010 6286
Sprawozdania 2011 4564
Sprawozdania 2012 6118
Sprawozdania 2013 9775
Sprawozdania 2014 10331
Sprawozdania 2015 6569
Sprawozdania 2016 3152
Sprawozdania 2017 1153
Sprawozdania 2018 11
Rachunki bankowe 740
Konto dochodów budżetowych 1559
Konto sum depozytowych 1419
Informacja o przelewach z zagranicy 1473
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 818
Projekty uchwał 6500
Projekty WPF 6258
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3927
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4263
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5514
Mienie Komunalne 671
2010 1320
2011 1430
2012 1337
2013 1380
2014 1581
2015 775
2016 323
2017 10
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8665
Informacje z realizacji budżetu 756
Informacja za rok 2012 1420
Informacja za rok 2013 1431
Informacja za rok 2014 1430
Informacje za rok 2015 1539
Informacje za rok 2016 1363
Informacje za rok 2017 240
Obligacje 4055
Kredyt 162
2017 368
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 232
2017 rok 996
2018 rok 34
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 123
Rok 2017 525
Wybory 2226
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 826
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 8210
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 5444
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 548
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 9515
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 11139
Wybory Samorządowe 660
2014 12522
2010 10579
Wybory do Parlamentu Europejskiego 651
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 9120
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2752
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 523
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 8306
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 7368
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 525
21 października 2007 4192
9 października 2011 7572
25 października 2015 5288
Referendum Ogólnokrajowe 612
Referendum Ogólnokrajowe 2015 9068
Wzory dokumentów 1526
Miejska Komisja Wyborcza 561
Druki wyborcze do pobrania 660
Aktualności 15787
Pomoc Społeczna 17322
Konsultacje Społeczne 7649
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 21100
Kontrole 5733
Protokoły kontroli 14168
Wystąpienia pokontrolne 3753
Odpowiedzi na wystąpienia 3538
Statystyka e-Deklaracji 6463
Prawo 13479
Projektowanie aktów normatywnych 5606
Pomoc prawna - formularze 1578
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3924
Partnerstwo Nyskie 2020 17487
Do pobrania 18271
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2444
Wzory dokumentów 6063
Obsługa osób niesłyszących 4933
Przejrzysta Polska - archiwum 13220
Zarządzenia 5953
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4624
Zasada Partycypacji 7227
Zasada Fachowości 14553
Zasada Przejrzystości 14091
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5623
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5463
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14606
Dodatek mieszkaniowy 4601
Świadczenia opiekuńcze 3949
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4577
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4376
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4625
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4580
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6744
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4015
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 17539
Działalność Gospodarcza 6341
Dział mieszkaniowy 3233
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 15741
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3955
Stypendium szkolne 3676
Zasiłek szkolny dla uczniów 3553
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 16912
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3412
Nadawanie numeracji porządkowej. 3740
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3410
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3176
Sprzedaż nieruchomości 3882
Rozgraniczenie nieruchomości 3535
Podział nieruchomości 3375
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3125
Wydzierżawienie nieruchomości 3935
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 17411
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3684
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3200
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3390
Decyzja o warunkach zabudowy 3461
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3749
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3255
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 20996
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3054
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5057
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3509
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3027
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3384
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3338
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4290
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4791
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3813
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4658
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4173
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6451
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4491
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 16942
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2537
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3236
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3270
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3461
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6341
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4815
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4037
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5964
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3067
Zasada Przeciw Korupcji 5705
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4670
Ankieta 4300
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4592
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3966
Zasada Przewidywalności 5592
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4672
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3967
Zasada Rozliczalności 6786
Kanał RSS 953

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10423
Redakcja serwisu 9676
Statystyki 5831
Rejestr zmian 1097620
Redaktorzy 5098
Strona główna 0
Mapa serwisu 6183

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej