ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 16512
Burmistrz Kietrza 2582
Sekretarz Gminy 1827
Skarbnik Gminy 2756
Referaty 1763
Referat Organizacyjno - Prawny 4488
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 5275
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 4535
Referat Gospodarki Nieruchomościami 5156
Referat Finansowo-Podatkowy 5812
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 6370
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 7653
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 1372
Jednostki organizacyjne 1213
Szkoły Podstawowe 4547
Zespół Szkół w Kietrzu 1873
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1377
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1513
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1574
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2244
Oświadczenia majątkowe 1885
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 488
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2171
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 521
Pracownicy UM Kietrz 1203
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1142
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 467
Pracownicy UM Kietrz 1148
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1213
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1020
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 605
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 503
Pracownicy UM Kietrz 1408
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1202
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 481
Pracownicy UM Kietrz 1540
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1255
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 501
Pracownicy UM Kietrz 1164
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2162
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 504
Pracownicy UM Kietrz 2082
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2359
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 584
Pracownicy UM Kietrz 2683
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2124
Oświadczenie majątkowe radnych 3054
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1001
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 690
Pracownicy UM Kietrz 2974
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1480
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 657
Pracownicy UM Kietrz 1704
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 934
Formularze 1163
Centralny Rejestr Umów 692
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 1572
Gmina Kietrz 3443
Herb i flaga 707
Statut 2873
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1930
Sołectwa 1818
Terminarz spotkań 3583
Sołectwa 11028
Rada Miejska 10257
Skład 2877
Komisje Rady Miejskiej 1262
Komisje 745
Komisja Rewizyjna 2212
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1515
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1856
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1700
Protokoły 19475
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2959
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 6693
Sesje 4724
Plan sesji 2870
Porządek 11907
Protokoły 15693
Uchwały 1178
2014-2015 12677
2016 8754
2017 4696
2018 670
Do odsłuchania 16540
Odpowiedzi na pytania Radnych 7211
Archiwum 904
2006-2010 729
Skład 1781
Komisje Rady Miejskiej 632
Komisje 3053
Protokoły 632
2006 5839
2007 8479
2008 10942
2009 9296
2010 7474
Sesje 706
Plan sesji 1309
Porządek 631
Protokoły 701
2006 8545
2007 7672
2008 7398
2009 6484
2010 6990
Uchwały 726
2006-2007 2992
2008 1702
2009 1597
2010 1648
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1231
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 574
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 572
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1444
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1379
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 574
2010-2014 777
Skład 1714
Sesje 719
Plan sesji 4408
Porządek 11983
Protokoły 42288
Do odsłuchania 16434
Uchwały 725
2010-2011 19282
2012 10893
2013 18281
2014 11424
Komisje Rady Miejskiej 605
Komisje 3323
Protokoły 660
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 568
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1419
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 2890
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 3339
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1365
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1327
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1877
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 17824
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2640
Obwieszczenia 28406
Zarządzenia 87573
Przetargi 3531
Nieruchomości 96506
Finanse 8347
Zapytanie ofertowe 2214
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 38412
Ogłoszenia 13018
Nabór pracowników 57741
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 58201
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 23611
Nabór ławników 4019
Konkursy 11778
Pożytek Publiczny 1362
2011 644
Konkursy na Rok 2011 2633
Wzór oferty 1538
Wzór sprawozdania 1325
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2995
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3768
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1379
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 3854
2012 660
Konkursy na Rok 2012 2905
Wzór oferty 1346
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2229
Poza trybem konkursowym 1466
Informacje 3688
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1826
2013 681
Konkursy na rok 2013 5587
Poza trybem konkursowym 3112
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1662
2014 707
Konkursy na rok 2014 6180
Poza trybem konkursowym 4915
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1330
2015 745
Konkursy na rok 2015 5995
Poza trybem konkursowym 3272
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1304
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 3490
2016 670
Konkursy na rok 2016 26764
Wzór oferty 1519
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1204
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 402
2017 417
Konkursy na rok 2017 6422
Wzór sprawozdania 345
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 220
Poza trybem konkursowym 120
2018 3
Konkursy na rok 2018 11
Plan Zamówień Publicznych 1275
Zamówienia publiczne 86233
Lobbing 1171
Petycje 283
Ochrona Środowiska 17063
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3474
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 23211
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 18320
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 235870
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3566
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4643
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2837
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 7864
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3042
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2781
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4095
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 7643
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3150
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 58504
Gospodarka odpadami 7900
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 4782
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 3742
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 21289
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5221
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 4840
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1887
Wycinka drzew 573
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 322
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 369
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 300
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 410
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 662
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 567
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 417
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 112
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 152
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 135
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 115
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 141
Gospodarka przestrzenna 2359
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 5147
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2198
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 3743
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 755
Finanse i podatki 3774
Podatki 900
Podatek od nieruchomości 7677
Podatek rolny 7109
Podatek leśny 6188
Podatek od środków transportowych 7725
Opłaty 2633
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1293
Finanse 970
Budżet 718
Budżet 2006 1332
Budżet 2007 1922
Budżet 2008 2048
Budżet 2009 1632
Budżet 2010 1867
Budżet 2011 1963
Budżet 2012 5681
Budżet 2013 7897
Budżet 2014 9078
Budżet 2015 10922
Budżet 2016 3524
Sprawozdania z wykonania budżetu 830
Sprawozdania 2006 3630
Sprawozdania 2007 3626
Sprawozdania 2008 3643
Sprawozdania 2009 3444
Sprawozdania 2010 4867
Sprawozdania 2011 3690
Sprawozdania 2012 5051
Sprawozdania 2013 7745
Sprawozdania 2014 8474
Sprawozdania 2015 5434
Sprawozdania 2016 2467
Sprawozdania 2017 738
Rachunki bankowe 653
Konto dochodów budżetowych 1275
Konto sum depozytowych 1158
Informacja o przelewach z zagranicy 1249
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 703
Projekty uchwał 4778
Projekty WPF 5080
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3199
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 3529
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 4528
Mienie Komunalne 582
2010 1117
2011 1194
2012 1136
2013 1090
2014 1280
2015 556
2016 75
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7177
Informacje z realizacji budżetu 635
Informacja za rok 2012 1112
Informacja za rok 2013 1168
Informacja za rok 2014 1184
Informacje za rok 2015 1125
Informacje za rok 2016 1058
Informacje za rok 2017 118
Obligacje 2997
Kredyt 59
2017 133
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 177
2017 rok 592
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 48
Rok 2017 173
Wybory 2008
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 718
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 6728
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 4286
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 476
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 7539
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 9094
Wybory Samorządowe 559
2014 9967
2010 8102
Wybory do Parlamentu Europejskiego 538
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 7532
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2194
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 472
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6837
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 5980
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 458
21 października 2007 3306
9 października 2011 6270
25 października 2015 4256
Referendum Ogólnokrajowe 509
Referendum Ogólnokrajowe 2015 7176
Wzory dokumentów 1180
Miejska Komisja Wyborcza 482
Druki wyborcze do pobrania 520
Aktualności 13918
Pomoc Społeczna 15783
Konsultacje Społeczne 5882
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 19033
Kontrole 5459
Protokoły kontroli 13189
Wystąpienia pokontrolne 3139
Odpowiedzi na wystąpienia 3143
Statystyka e-Deklaracji 5716
Prawo 13248
Projektowanie aktów normatywnych 5217
Pomoc prawna - formularze 1270
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3583
Partnerstwo Nyskie 2020 14307
Do pobrania 17891
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1905
Wzory dokumentów 4783
Obsługa osób niesłyszących 4401
Przejrzysta Polska - archiwum 12482
Zarządzenia 5697
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4318
Zasada Partycypacji 6805
Zasada Fachowości 14062
Zasada Przejrzystości 13052
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5427
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5260
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13692
Dodatek mieszkaniowy 4315
Świadczenia opiekuńcze 3595
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4298
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4050
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4436
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4342
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6410
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3743
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 16229
Działalność Gospodarcza 6174
Dział mieszkaniowy 3121
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 14626
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3860
Stypendium szkolne 3464
Zasiłek szkolny dla uczniów 3386
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 15614
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3309
Nadawanie numeracji porządkowej. 3618
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3302
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3112
Sprzedaż nieruchomości 3738
Rozgraniczenie nieruchomości 3381
Podział nieruchomości 3224
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2985
Wydzierżawienie nieruchomości 3783
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 16228
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3572
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3064
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3300
Decyzja o warunkach zabudowy 3307
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3646
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3145
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 19624
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2985
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4894
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3400
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2872
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3201
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3261
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4149
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4585
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3713
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4516
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3912
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6103
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4231
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 15857
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2476
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3161
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3104
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3355
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6019
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4621
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3894
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5421
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2980
Zasada Przeciw Korupcji 5362
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4398
Ankieta 4006
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4369
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3791
Zasada Przewidywalności 5312
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4439
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3795
Zasada Rozliczalności 6350
Kanał RSS 681

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9767
Redakcja serwisu 9471
Statystyki 5495
Rejestr zmian 981002
Redaktorzy 4751
Strona główna 0
Mapa serwisu 5758

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej