ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 25334
Burmistrz Kietrza 3564
Sekretarz Gminy 2532
Skarbnik Gminy 3826
Referaty 2364
Referat Organizacyjno - Prawny 6507
Referat Oświaty, Kultury i Sportu 8404
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 6615
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 7507
Referat Finansowo-Podatkowy 8615
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 8734
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 10763
Jednostki organizacyjne 1529
Szkoły Podstawowe 6418
Zespół Szkół w Kietrzu 3419
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 2068
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 2113
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2109
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 3211
Oświadczenia majątkowe 2441
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 652
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 3346
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 729
Pracownicy UM Kietrz 1830
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1666
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 662
Pracownicy UM Kietrz 1613
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1704
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1332
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 793
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 628
Pracownicy UM Kietrz 1964
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1608
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 644
Pracownicy UM Kietrz 2150
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1645
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 679
Pracownicy UM Kietrz 1639
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2987
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 668
Pracownicy UM Kietrz 2854
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 3222
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 728
Pracownicy UM Kietrz 3572
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2702
Oświadczenie majątkowe radnych 4328
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1387
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 826
Pracownicy UM Kietrz 4332
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1928
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 943
Pracownicy UM Kietrz 3256
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1772
Formularze 1546
Centralny Rejestr Umów 1144
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 3566
Gmina Kietrz 4200
Herb i flaga 909
Statut 4152
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2699
Sołectwa 2267
Terminarz spotkań 5756
Sołectwa 17816
Rada Miejska 12737
Skład 3780
Komisje Rady Miejskiej 1533
Komisje 990
Komisja Rewizyjna 3203
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 2044
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2475
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2296
Protokoły 32105
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3976
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 10271
Sesje 5657
Plan sesji 4112
Porządek 19169
Protokoły 26599
Uchwały 1635
2014-2015 22099
2016 15472
2017 11657
2018 2207
Do odsłuchania 28052
Odpowiedzi na pytania Radnych 14031
Archiwum 1195
2006-2010 1001
Skład 2499
Komisje Rady Miejskiej 853
Komisje 4136
Protokoły 830
2006 8308
2007 12215
2008 16895
2009 13481
2010 10974
Sesje 902
Plan sesji 1784
Porządek 813
Protokoły 910
2006 11686
2007 10315
2008 10546
2009 9906
2010 10294
Uchwały 954
2006-2007 4508
2008 2239
2009 2202
2010 2209
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1664
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 751
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 738
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1979
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1804
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 760
2010-2014 966
Skład 2304
Sesje 929
Plan sesji 6506
Porządek 19295
Protokoły 68000
Do odsłuchania 25682
Uchwały 928
2010-2011 28983
2012 16220
2013 25756
2014 16152
Komisje Rady Miejskiej 785
Komisje 4980
Protokoły 878
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 708
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1854
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3919
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4496
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1915
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1762
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2633
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 21886
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3334
Obwieszczenia 43370
Zarządzenia 155233
Przetargi 4367
Nieruchomości 157334
Finanse 12207
Zapytanie ofertowe 2719
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 52942
Ogłoszenia 19346
Nabór pracowników 91204
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 116297
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 36591
Nabór ławników 5631
Konkursy 16981
Pożytek Publiczny 1686
2011 810
Konkursy na Rok 2011 3718
Wzór oferty 2168
Wzór sprawozdania 1903
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3990
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 5335
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1817
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 5262
2012 828
Konkursy na Rok 2012 4087
Wzór oferty 1863
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2994
Poza trybem konkursowym 2121
Informacje 4985
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2482
2013 890
Konkursy na rok 2013 8303
Poza trybem konkursowym 4631
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 2164
2014 920
Konkursy na rok 2014 8635
Poza trybem konkursowym 6946
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1665
2015 977
Konkursy na rok 2015 8389
Poza trybem konkursowym 4373
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1664
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4745
2016 836
Konkursy na rok 2016 34922
Wzór oferty 2116
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1819
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 794
2017 574
Konkursy na rok 2017 11163
Wzór sprawozdania 776
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 901
Poza trybem konkursowym 531
2018 217
Konkursy na rok 2018 5639
Poza trybem konkursowym 291
Plan Zamówień Publicznych 2075
Zamówienia publiczne 152592
Lobbing 2072
Petycje 490
Centralny Rejestr Umów 392
Ochrona Środowiska 18817
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 4181
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 30193
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 23219
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 299835
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 4222
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 5256
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3357
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9592
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3576
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 3126
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4688
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 9375
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3535
Zasady z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 72564
Gospodarka odpadami 9629
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 6108
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4731
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 27136
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6460
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 7961
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2704
Wycinka drzew 1319
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 169
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 765
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 814
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 749
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 889
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1614
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1745
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 1114
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 195
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 298
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 243
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 226
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 255
Gospodarka przestrzenna 2975
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7976
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 3044
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 5480
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 942
Finanse i podatki 4603
Podatki 1195
Podatek od nieruchomości 12048
Podatek rolny 10289
Podatek leśny 9267
Podatek od środków transportowych 12200
Opłaty 4318
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1840
Finanse 1244
Budżet 971
Budżet 2006 1877
Budżet 2007 2622
Budżet 2008 2798
Budżet 2009 2222
Budżet 2010 2528
Budżet 2011 2674
Budżet 2012 8114
Budżet 2013 11280
Budżet 2014 13176
Budżet 2015 16342
Budżet 2016 5217
Budżet 2017 212
Budżet 2018 227
Sprawozdania z wykonania budżetu 1108
Sprawozdania 2006 5443
Sprawozdania 2007 5460
Sprawozdania 2008 5214
Sprawozdania 2009 5025
Sprawozdania 2010 6962
Sprawozdania 2011 5116
Sprawozdania 2012 6925
Sprawozdania 2013 11121
Sprawozdania 2014 11735
Sprawozdania 2015 7583
Sprawozdania 2016 3653
Sprawozdania 2017 1609
Sprawozdania 2018 223
Rachunki bankowe 802
Konto dochodów budżetowych 1715
Konto sum depozytowych 1578
Informacja o przelewach z zagranicy 1628
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 874
Projekty uchwał 7353
Projekty WPF 7165
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 4600
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4863
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 6364
Mienie Komunalne 725
2010 1470
2011 1598
2012 1486
2013 1578
2014 1734
2015 917
2016 487
2017 141
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10053
Informacje z realizacji budżetu 834
Informacja za rok 2012 1580
Informacja za rok 2013 1595
Informacja za rok 2014 1628
Informacje za rok 2015 1733
Informacje za rok 2016 1590
Informacje za rok 2017 417
Obligacje 4769
Kredyt 219
2017 543
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 298
2017 rok 1406
2018 rok 211
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 182
Rok 2017 689
Wybory 2603
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 897
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 9685
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 6149
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 600
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 10981
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 12897
Wybory Samorządowe 852
2014 14443
2010 11904
2018 466
Wybory do Parlamentu Europejskiego 707
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 10426
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 3071
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 573
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 9524
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 8235
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 580
21 października 2007 4707
9 października 2011 8730
25 października 2015 6045
Referendum Ogólnokrajowe 672
Referendum Ogólnokrajowe 2015 10310
Wzory dokumentów 1690
Miejska Komisja Wyborcza 708
Druki wyborcze do pobrania 727
Urzędnik Wyborczy 58
Aktualności 17165
Pomoc Społeczna 18212
Konsultacje Społeczne 8746
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 22942
Kontrole 5954
Protokoły kontroli 15143
Wystąpienia pokontrolne 4121
Odpowiedzi na wystąpienia 3794
Statystyka e-Deklaracji 6940
Prawo 13635
Projektowanie aktów normatywnych 5828
Pomoc prawna - formularze 1734
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 4238
Partnerstwo Nyskie 2020 19141
Do pobrania 18570
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2700
Wzory dokumentów 6879
Obsługa osób niesłyszących 5279
Przejrzysta Polska - archiwum 13658
Zarządzenia 6149
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4786
Zasada Partycypacji 7478
Zasada Fachowości 14833
Zasada Przejrzystości 14787
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5819
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5652
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 15197
Dodatek mieszkaniowy 4775
Świadczenia opiekuńcze 4114
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4811
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4517
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4777
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4740
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6985
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4212
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 19349
Działalność Gospodarcza 6494
Dział mieszkaniowy 3314
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 16539
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 4025
Stypendium szkolne 3768
Zasiłek szkolny dla uczniów 3646
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 17912
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3481
Nadawanie numeracji porządkowej. 3814
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3483
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3248
Sprzedaż nieruchomości 3963
Rozgraniczenie nieruchomości 3622
Podział nieruchomości 3473
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3242
Wydzierżawienie nieruchomości 4014
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 18278
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3766
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3288
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3471
Decyzja o warunkach zabudowy 3563
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3845
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3338
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 22011
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3119
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5147
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3571
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3157
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3468
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3408
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4401
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4936
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3883
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4801
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4339
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6759
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4759
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 17646
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2611
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3322
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3342
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3536
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6660
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4954
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4114
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 6374
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3129
Zasada Przeciw Korupcji 5945
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4868
Ankieta 4513
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4884
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 4130
Zasada Przewidywalności 5811
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4915
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 4136
Zasada Rozliczalności 7017
Kanał RSS 1145
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 205

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10943
Redakcja serwisu 9859
Statystyki 6129
Rejestr zmian 1205898
Redaktorzy 5340
Strona główna 0
Mapa serwisu 6524

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej