ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 12538
Burmistrz Kietrza 2092
Sekretarz Gminy 1387
Skarbnik Gminy 2156
Referaty 1482
Referat Organizacyjno - Prawny 3212
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 3652
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 3401
Referat Gospodarki Nieruchomościami 3979
Referat Finansowo-Podatkowy 4239
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 4932
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 6011
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 1002
Jednostki organizacyjne 1022
Szkoły Podstawowe 3567
Zespół Szkół w Kietrzu 1403
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1043
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1179
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1234
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1794
Oświadczenia majątkowe 1623
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 388
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1670
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 405
Pracownicy UM Kietrz 905
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 882
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 354
Pracownicy UM Kietrz 905
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 888
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 843
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 511
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 405
Pracownicy UM Kietrz 1154
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 895
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 385
Pracownicy UM Kietrz 1151
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 985
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 405
Pracownicy UM Kietrz 839
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1599
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 410
Pracownicy UM Kietrz 1553
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1780
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 511
Pracownicy UM Kietrz 2192
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1725
Oświadczenie majątkowe radnych 2230
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 827
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 593
Pracownicy UM Kietrz 2292
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1129
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 471
Pracownicy UM Kietrz 864
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 558
Formularze 991
Centralny Rejestr Umów 431
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 506
Gmina Kietrz 3041
Herb i flaga 599
Statut 2159
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1494
Sołectwa 1631
Terminarz spotkań 2544
Sołectwa 7698
Rada Miejska 9054
Skład 2237
Komisje Rady Miejskiej 1070
Komisje 600
Komisja Rewizyjna 1497
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1223
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1386
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1339
Protokoły 12469
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2374
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 4877
Sesje 4222
Plan sesji 2244
Porządek 7979
Protokoły 11248
Uchwały 985
2014-2015 7866
2016 5961
2017 2174
2018 565
Do odsłuchania 11684
Odpowiedzi na pytania Radnych 4252
Archiwum 749
2006-2010 590
Skład 1406
Komisje Rady Miejskiej 527
Komisje 2325
Protokoły 533
2006 4297
2007 6073
2008 8175
2009 7070
2010 5345
Sesje 617
Plan sesji 1024
Porządek 563
Protokoły 593
2006 6351
2007 5859
2008 5749
2009 4975
2010 5033
Uchwały 597
2006-2007 2268
2008 1313
2009 1180
2010 1280
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1020
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 476
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 459
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1042
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1138
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 471
2010-2014 677
Skład 1345
Sesje 629
Plan sesji 3133
Porządek 8524
Protokoły 31070
Do odsłuchania 11677
Uchwały 640
2010-2011 14241
2012 8155
2013 12781
2014 8217
Komisje Rady Miejskiej 517
Komisje 2566
Protokoły 536
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 500
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1174
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 2029
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 2347
Dyżury Członków Rady Miejskiej 990
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1114
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1459
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 15633
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2345
Obwieszczenia 20967
Zarządzenia 54830
Przetargi 3142
Nieruchomości 65719
Finanse 6184
Zapytanie ofertowe 1979
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 30410
Ogłoszenia 10148
Nabór pracowników 40051
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 39018
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 16420
Nabór ławników 2997
Konkursy 8170
Pożytek Publiczny 1187
2011 565
Konkursy na Rok 2011 2060
Wzór oferty 1146
Wzór sprawozdania 1024
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2415
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2765
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1107
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 3033
2012 572
Konkursy na Rok 2012 2244
Wzór oferty 1078
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1839
Poza trybem konkursowym 1188
Informacje 2953
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1480
2013 569
Konkursy na rok 2013 4154
Poza trybem konkursowym 2368
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1334
2014 600
Konkursy na rok 2014 4625
Poza trybem konkursowym 3637
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1123
2015 608
Konkursy na rok 2015 4559
Poza trybem konkursowym 2611
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1086
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 2700
2016 595
Konkursy na rok 2016 20690
Wzór oferty 1160
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 774
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 185
2017 316
Konkursy na rok 2017 3526
Wzór sprawozdania 138
Plan Zamówień Publicznych 933
Zamówienia publiczne 55961
Lobbing 792
Petycje 181
Ochrona Środowiska 16139
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3105
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 19337
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 15529
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 201857
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3200
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4348
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2479
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 6816
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2686
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2576
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3643
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 6437
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2911
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 48790
Gospodarka odpadami 6828
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 4083
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 3048
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 17982
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4457
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 2831
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1384
Wycinka drzew 214
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 116
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 121
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 119
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 121
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 160
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 172
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 151
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 49
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 43
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 43
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 43
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 46
Gospodarka przestrzenna 1983
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3707
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1729
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2905
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 649
Finanse i podatki 3159
Podatki 743
Podatek od nieruchomości 5229
Podatek rolny 4979
Podatek leśny 4337
Podatek od środków transportowych 5159
Opłaty 1856
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 950
Finanse 797
Budżet 592
Budżet 2006 1056
Budżet 2007 1531
Budżet 2008 1496
Budżet 2009 1293
Budżet 2010 1498
Budżet 2011 1524
Budżet 2012 3809
Budżet 2013 5752
Budżet 2014 6621
Budżet 2015 7696
Budżet 2016 2574
Sprawozdania z wykonania budżetu 648
Sprawozdania 2006 2716
Sprawozdania 2007 2708
Sprawozdania 2008 2937
Sprawozdania 2009 2683
Sprawozdania 2010 3662
Sprawozdania 2011 2882
Sprawozdania 2012 4059
Sprawozdania 2013 5848
Sprawozdania 2014 6188
Sprawozdania 2015 4019
Sprawozdania 2016 1531
Sprawozdania 2017 314
Rachunki bankowe 543
Konto dochodów budżetowych 1016
Konto sum depozytowych 937
Informacja o przelewach z zagranicy 1019
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 553
Projekty uchwał 3333
Projekty WPF 3688
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2447
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 2606
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 3522
Mienie Komunalne 486
2010 872
2011 1012
2012 916
2013 876
2014 1017
2015 443
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5012
Informacje z realizacji budżetu 520
Informacja za rok 2012 831
Informacja za rok 2013 889
Informacja za rok 2014 1000
Informacje za rok 2015 762
Informacje za rok 2016 653
Obligacje 1811
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 106
2017 rok 241
Wybory 1810
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 611
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 4911
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 3128
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 404
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 5695
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 6839
Wybory Samorządowe 456
2014 7044
2010 5846
Wybory do Parlamentu Europejskiego 440
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 5427
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1609
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 401
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4633
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 4384
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 392
21 października 2007 2504
9 października 2011 4923
25 października 2015 3182
Referendum Ogólnokrajowe 425
Referendum Ogólnokrajowe 2015 5158
Wzory dokumentów 890
Miejska Komisja Wyborcza 417
Druki wyborcze do pobrania 414
Aktualności 12133
Pomoc Społeczna 14240
Konsultacje Społeczne 4352
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 16714
Kontrole 5176
Protokoły kontroli 11880
Wystąpienia pokontrolne 2633
Odpowiedzi na wystąpienia 2802
Statystyka e-Deklaracji 4835
Prawo 13015
Projektowanie aktów normatywnych 4881
Pomoc prawna - formularze 1028
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3082
Partnerstwo Nyskie 2020 11390
Do pobrania 17484
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1436
Wzory dokumentów 3327
Obsługa osób niesłyszących 3896
Przejrzysta Polska - archiwum 11839
Zarządzenia 5380
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3974
Zasada Partycypacji 6368
Zasada Fachowości 13614
Zasada Przejrzystości 11797
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5101
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5021
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12503
Dodatek mieszkaniowy 4044
Świadczenia opiekuńcze 3262
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3949
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3723
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4109
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4067
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6031
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3434
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 14694
Działalność Gospodarcza 5975
Dział mieszkaniowy 2990
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 13314
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3682
Stypendium szkolne 3276
Zasiłek szkolny dla uczniów 3178
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 14127
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3195
Nadawanie numeracji porządkowej. 3470
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3164
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2984
Sprzedaż nieruchomości 3539
Rozgraniczenie nieruchomości 3222
Podział nieruchomości 3087
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2857
Wydzierżawienie nieruchomości 3627
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 14758
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3416
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2915
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3115
Decyzja o warunkach zabudowy 3111
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3503
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3020
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 18009
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2862
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4641
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3254
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2713
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3008
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3137
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3932
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4309
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3516
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4194
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3611
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5735
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3866
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 14458
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2389
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3038
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2929
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3165
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5469
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4361
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3726
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4671
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2892
Zasada Przeciw Korupcji 5027
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4124
Ankieta 3767
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4099
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3535
Zasada Przewidywalności 5073
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4112
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3533
Zasada Rozliczalności 6003
Kanał RSS 421

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9111
Redakcja serwisu 9236
Statystyki 5118
Rejestr zmian 880300
Redaktorzy 4388
Strona główna 0
Mapa serwisu 5402
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu