ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 19499
Burmistrz Kietrza 2893
Sekretarz Gminy 2054
Skarbnik Gminy 3065
Referaty 1950
Referat Organizacyjno - Prawny 5083
Referat Organizacyjno - Prawny – oświata 6074
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 5104
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 5892
Referat Finansowo-Podatkowy 6640
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 7037
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 8472
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty 1578
Jednostki organizacyjne 1311
Szkoły Podstawowe 5071
Zespół Szkół w Kietrzu 2238
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1607
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1694
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1739
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2515
Oświadczenia majątkowe 2008
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 550
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2586
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 609
Pracownicy UM Kietrz 1440
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1334
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 552
Pracownicy UM Kietrz 1319
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1407
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1123
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 669
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 548
Pracownicy UM Kietrz 1580
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1325
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 549
Pracownicy UM Kietrz 1733
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1393
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 569
Pracownicy UM Kietrz 1323
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2417
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 572
Pracownicy UM Kietrz 2317
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2636
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 637
Pracownicy UM Kietrz 2949
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2284
Oświadczenie majątkowe radnych 3470
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1101
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 726
Pracownicy UM Kietrz 3431
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1620
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 738
Pracownicy UM Kietrz 2211
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1119
Formularze 1293
Centralny Rejestr Umów 820
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 2049
Gmina Kietrz 3636
Herb i flaga 777
Statut 3317
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2153
Sołectwa 1958
Terminarz spotkań 4171
Sołectwa 13157
Rada Miejska 11073
Skład 3154
Komisje Rady Miejskiej 1333
Komisje 841
Komisja Rewizyjna 2545
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1672
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2053
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1891
Protokoły 22746
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3262
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 7709
Sesje 5057
Plan sesji 3219
Porządek 13752
Protokoły 18422
Uchwały 1332
2014-2015 15496
2016 10607
2017 6322
2018 882
Do odsłuchania 19979
Odpowiedzi na pytania Radnych 9065
Archiwum 985
2006-2010 821
Skład 2009
Komisje Rady Miejskiej 702
Komisje 3396
Protokoły 707
2006 6617
2007 9629
2008 12566
2009 10400
2010 8552
Sesje 777
Plan sesji 1454
Porządek 676
Protokoły 766
2006 9523
2007 8494
2008 8277
2009 7522
2010 8098
Uchwały 804
2006-2007 3454
2008 1868
2009 1784
2010 1811
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1350
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 633
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 631
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1611
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1497
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 626
2010-2014 838
Skład 1880
Sesje 787
Plan sesji 5063
Porządek 13953
Protokoły 48993
Do odsłuchania 18899
Uchwały 792
2010-2011 22054
2012 12332
2013 20434
2014 12872
Komisje Rady Miejskiej 662
Komisje 3867
Protokoły 742
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 606
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1549
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3181
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 3729
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1571
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1481
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2102
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 19011
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2836
Obwieszczenia 32469
Zarządzenia 108175
Przetargi 3798
Nieruchomości 113043
Finanse 9392
Zapytanie ofertowe 2378
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 42059
Ogłoszenia 14721
Nabór pracowników 66431
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 71179
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 27167
Nabór ławników 4544
Konkursy 13248
Pożytek Publiczny 1485
2011 690
Konkursy na Rok 2011 2985
Wzór oferty 1771
Wzór sprawozdania 1544
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3346
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 4298
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1519
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4307
2012 714
Konkursy na Rok 2012 3315
Wzór oferty 1529
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2431
Poza trybem konkursowym 1677
Informacje 4079
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2041
2013 753
Konkursy na rok 2013 6446
Poza trybem konkursowym 3610
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1805
2014 777
Konkursy na rok 2014 6953
Poza trybem konkursowym 5596
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1439
2015 833
Konkursy na rok 2015 6719
Poza trybem konkursowym 3677
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1415
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 3875
2016 703
Konkursy na rok 2016 29463
Wzór oferty 1702
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1408
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 520
2017 460
Konkursy na rok 2017 7951
Wzór sprawozdania 469
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 427
Poza trybem konkursowym 238
2018 70
Konkursy na rok 2018 780
Poza trybem konkursowym 30
Plan Zamówień Publicznych 1527
Zamówienia publiczne 103812
Lobbing 1458
Petycje 348
Centralny Rejestr Umów 13
Ochrona Środowiska 17584
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3673
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 25189
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 19858
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 253824
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3775
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4785
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3011
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 8429
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3184
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2884
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4267
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 8225
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3266
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 62159
Gospodarka odpadami 8386
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5162
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4004
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 22792
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5553
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 5616
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2123
Wycinka drzew 810
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 450
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 495
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 406
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 543
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 951
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 914
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 583
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 133
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 203
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 172
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 155
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 184
Gospodarka przestrzenna 2554
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 5886
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2484
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 4279
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 807
Finanse i podatki 4030
Podatki 1016
Podatek od nieruchomości 8904
Podatek rolny 7987
Podatek leśny 7064
Podatek od środków transportowych 8975
Opłaty 3163
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1507
Finanse 1037
Budżet 810
Budżet 2006 1515
Budżet 2007 2113
Budżet 2008 2289
Budżet 2009 1826
Budżet 2010 2063
Budżet 2011 2182
Budżet 2012 6383
Budżet 2013 8965
Budżet 2014 10256
Budżet 2015 12601
Budżet 2016 4012
Sprawozdania z wykonania budżetu 929
Sprawozdania 2006 4268
Sprawozdania 2007 4273
Sprawozdania 2008 4134
Sprawozdania 2009 3946
Sprawozdania 2010 5572
Sprawozdania 2011 4152
Sprawozdania 2012 5630
Sprawozdania 2013 8874
Sprawozdania 2014 9422
Sprawozdania 2015 6034
Sprawozdania 2016 2811
Sprawozdania 2017 937
Rachunki bankowe 710
Konto dochodów budżetowych 1422
Konto sum depozytowych 1293
Informacja o przelewach z zagranicy 1381
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 767
Projekty uchwał 5584
Projekty WPF 5716
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3579
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 3905
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5007
Mienie Komunalne 639
2010 1228
2011 1324
2012 1241
2013 1252
2014 1431
2015 645
2016 180
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7976
Informacje z realizacji budżetu 707
Informacja za rok 2012 1270
Informacja za rok 2013 1307
Informacja za rok 2014 1292
Informacje za rok 2015 1345
Informacje za rok 2016 1214
Informacje za rok 2017 190
Obligacje 3614
Kredyt 111
2017 243
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 206
2017 rok 774
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 88
Rok 2017 338
Wybory 2127
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 784
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 7537
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 4893
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 522
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 8580
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 10222
Wybory Samorządowe 614
2014 11325
2010 9374
Wybory do Parlamentu Europejskiego 604
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 8376
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2493
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 502
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7672
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 6704
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 495
21 października 2007 3805
9 października 2011 6964
25 października 2015 4780
Referendum Ogólnokrajowe 570
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8111
Wzory dokumentów 1372
Miejska Komisja Wyborcza 525
Druki wyborcze do pobrania 592
Aktualności 14862
Pomoc Społeczna 16606
Konsultacje Społeczne 6791
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 20064
Kontrole 5609
Protokoły kontroli 13685
Wystąpienia pokontrolne 3423
Odpowiedzi na wystąpienia 3337
Statystyka e-Deklaracji 6105
Prawo 13372
Projektowanie aktów normatywnych 5401
Pomoc prawna - formularze 1448
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3787
Partnerstwo Nyskie 2020 15937
Do pobrania 18099
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2154
Wzory dokumentów 5442
Obsługa osób niesłyszących 4690
Przejrzysta Polska - archiwum 12896
Zarządzenia 5832
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4470
Zasada Partycypacji 7047
Zasada Fachowości 14316
Zasada Przejrzystości 13613
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5529
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5373
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14204
Dodatek mieszkaniowy 4450
Świadczenia opiekuńcze 3771
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4428
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4204
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4530
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4448
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6573
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3875
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 16992
Działalność Gospodarcza 6259
Dział mieszkaniowy 3179
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 15258
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3915
Stypendium szkolne 3584
Zasiłek szkolny dla uczniów 3482
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 16325
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3360
Nadawanie numeracji porządkowej. 3680
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3356
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3142
Sprzedaż nieruchomości 3810
Rozgraniczenie nieruchomości 3459
Podział nieruchomości 3305
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3061
Wydzierżawienie nieruchomości 3869
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 16898
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3632
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3136
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3348
Decyzja o warunkach zabudowy 3384
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3703
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3201
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 20408
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3015
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4981
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3451
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2951
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3289
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3298
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4225
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4687
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3764
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4586
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4042
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6278
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4368
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 16477
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2512
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3202
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3201
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3418
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6190
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4723
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3973
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5686
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3026
Zasada Przeciw Korupcji 5554
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4525
Ankieta 4158
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4483
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3890
Zasada Przewidywalności 5454
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4557
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3870
Zasada Rozliczalności 6560
Kanał RSS 822

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10090
Redakcja serwisu 9579
Statystyki 5664
Rejestr zmian 1035194
Redaktorzy 4939
Strona główna 0
Mapa serwisu 5959
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu