ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 9729
Burmistrz Kietrza 1604
Zastępca Burmistrza Kietrza 1322
Sekretarz Gminy 1084
Skarbnik Gminy 1652
Referaty 1267
Referat Organizacyjno - Prawny 2286
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 2630
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 2451
Referat Gospodarki Nieruchomościami 3090
Referat Finansowo-Podatkowy 3100
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 3523
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 4474
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 791
Jednostki organizacyjne 823
Szkoły Podstawowe 2664
Zespół Szkół w Kietrzu 1076
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 826
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 890
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 908
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1337
Oświadczenia majątkowe 1231
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 299
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1200
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 337
Pracownicy UM Kietrz 705
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 699
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 288
Pracownicy UM Kietrz 690
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 679
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 666
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 425
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 340
Pracownicy UM Kietrz 921
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 684
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 315
Pracownicy UM Kietrz 920
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 752
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 341
Pracownicy UM Kietrz 657
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1223
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 333
Pracownicy UM Kietrz 1207
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1313
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 439
Pracownicy UM Kietrz 1695
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1374
Oświadczenie majątkowe radnych 1607
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 594
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 477
Pracownicy UM Kietrz 1613
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 872
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 250
Pracownicy UM Kietrz 430
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 291
Formularze 777
Centralny Rejestr Umów 154
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 12
Gmina Kietrz 2545
Herb i flaga 493
Statut 1622
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1186
Sołectwa 1330
Terminarz spotkań 1596
Sołectwa 5431
Rada Miejska 7417
Skład 1719
Komisje Rady Miejskiej 819
Komisje 497
Komisja Rewizyjna 1087
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 944
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1048
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1002
Protokoły 8144
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1815
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 3703
Sesje 3493
Plan sesji 1712
Porządek 5241
Protokoły 8323
Uchwały 787
2014-2015 5566
2016 3889
2017 953
2018 464
Do odsłuchania 8387
Odpowiedzi na pytania Radnych 2760
Archiwum 616
2006-2010 478
Skład 1095
Komisje Rady Miejskiej 424
Komisje 1697
Protokoły 432
2006 3132
2007 4373
2008 5872
2009 4919
2010 3938
Sesje 513
Plan sesji 786
Porządek 459
Protokoły 491
2006 4604
2007 4146
2008 4081
2009 3750
2010 3752
Uchwały 488
2006-2007 1653
2008 991
2009 902
2010 975
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 752
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 376
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 363
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 770
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 820
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 382
2010-2014 545
Skład 1029
Sesje 526
Plan sesji 2314
Porządek 5913
Protokoły 21714
Do odsłuchania 8203
Uchwały 528
2010-2011 9929
2012 5555
2013 8378
2014 5713
Komisje Rady Miejskiej 417
Komisje 1823
Protokoły 439
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 392
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 855
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1424
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 1602
Dyżury Członków Rady Miejskiej 792
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 824
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1004
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 12878
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 1595
Obwieszczenia 14738
Zarządzenia 35056
Przetargi 2573
Nieruchomości 45202
Finanse 4507
Zapytanie ofertowe 1693
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 24065
Ogłoszenia 7309
Nabór pracowników 28434
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 26130
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 11029
Nabór ławników 2100
Konkursy 5658
Pożytek Publiczny 1016
2011 473
Konkursy na Rok 2011 1540
Wzór oferty 878
Wzór sprawozdania 793
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 1733
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1936
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 821
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 2144
2012 477
Konkursy na Rok 2012 1634
Wzór oferty 822
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1346
Poza trybem konkursowym 884
Informacje 2072
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1076
2013 481
Konkursy na rok 2013 2977
Poza trybem konkursowym 1691
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1001
2014 511
Konkursy na rok 2014 3305
Poza trybem konkursowym 2585
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 866
2015 515
Konkursy na rok 2015 3255
Poza trybem konkursowym 1879
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 834
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 1949
2016 499
Konkursy na rok 2016 15953
Wzór oferty 886
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 461
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 11
2017 217
Konkursy na rok 2017 1713
Plan Zamówień Publicznych 551
Zamówienia publiczne 31609
Lobbing 397
Petycje 72
Ochrona Środowiska 14852
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 2813
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 16606
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 13446
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 182512
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 2855
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 2581
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 2121
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 2479
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 2148
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 2760
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 5444
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 4446
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 3250
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 1929
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 1667
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 785
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4072
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 6020
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2245
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3275
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2416
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2336
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 5697
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2691
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 41622
Gospodarka odpadami 5879
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3593
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2628
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 16136
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3952
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 1702
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 952
Gospodarka przestrzenna 1639
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2666
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1325
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2187
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 520
Finanse i podatki 2591
Podatki 623
Podatek od nieruchomości 3823
Podatek rolny 3563
Podatek leśny 2948
Podatek od środków transportowych 3595
Opłaty 1434
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 721
Finanse 634
Budżet 486
Budżet 2006 823
Budżet 2007 1125
Budżet 2008 1092
Budżet 2009 973
Budżet 2010 1119
Budżet 2011 1128
Budżet 2012 2698
Budżet 2013 4053
Budżet 2014 4778
Budżet 2015 5434
Budżet 2016 1818
Sprawozdania z wykonania budżetu 531
Sprawozdania 2006 1997
Sprawozdania 2007 1965
Sprawozdania 2008 2116
Sprawozdania 2009 1997
Sprawozdania 2010 2554
Sprawozdania 2011 2024
Sprawozdania 2012 3092
Sprawozdania 2013 4164
Sprawozdania 2014 4424
Sprawozdania 2015 2841
Sprawozdania 2016 988
Sprawozdania 2017 53
Rachunki bankowe 451
Konto dochodów budżetowych 760
Konto sum depozytowych 720
Informacja o przelewach z zagranicy 776
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 466
Projekty uchwał 2337
Projekty WPF 2564
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 1826
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 1837
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 2337
Mienie Komunalne 404
2010 695
2011 790
2012 700
2013 679
2014 782
2015 355
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3459
Informacje z realizacji budżetu 412
Informacja za rok 2012 650
Informacja za rok 2013 692
Informacja za rok 2014 732
Informacje za rok 2015 475
Informacje za rok 2016 243
Obligacje 887
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 15
2017 rok 28
Wybory 1550
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 519
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 3392
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 2240
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 330
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 3933
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 4624
Wybory Samorządowe 389
2014 5013
2010 3944
Wybory do Parlamentu Europejskiego 365
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 3842
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1161
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 326
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 3155
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 3150
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 313
21 października 2007 1734
9 października 2011 3398
25 października 2015 2150
Referendum Ogólnokrajowe 346
Referendum Ogólnokrajowe 2015 3524
Wzory dokumentów 681
Miejska Komisja Wyborcza 336
Druki wyborcze do pobrania 332
Aktualności 10445
Pomoc Społeczna 12989
Konsultacje Społeczne 3519
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 14959
Kontrole 4848
Protokoły kontroli 10556
Wystąpienia pokontrolne 2248
Odpowiedzi na wystąpienia 2494
Statystyka e-Deklaracji 4048
Prawo 12810
Projektowanie aktów normatywnych 4659
Pomoc prawna - formularze 784
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2699
Partnerstwo Nyskie 2020 9220
Do pobrania 17123
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1084
Wzory dokumentów 2440
Obsługa osób niesłyszących 3448
Przejrzysta Polska - archiwum 11383
Zarządzenia 5132
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3788
Zasada Partycypacji 5918
Zasada Fachowości 13156
Zasada Przejrzystości 10680
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4785
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4750
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11231
Dodatek mieszkaniowy 3815
Świadczenia opiekuńcze 3055
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3697
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3529
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 3874
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3799
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5643
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3181
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 13337
Działalność Gospodarcza 5735
Dział mieszkaniowy 2867
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 12077
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3556
Stypendium szkolne 3157
Zasiłek szkolny dla uczniów 3052
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 12869
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3063
Nadawanie numeracji porządkowej. 3333
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3032
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2838
Sprzedaż nieruchomości 3421
Rozgraniczenie nieruchomości 3105
Podział nieruchomości 2964
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2726
Wydzierżawienie nieruchomości 3486
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 13203
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3264
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2768
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2932
Decyzja o warunkach zabudowy 2953
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3351
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2875
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 16650
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2742
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4493
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3089
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2556
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2841
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 2998
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3703
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4081
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3167
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3969
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3394
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5273
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3480
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 13270
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2269
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2917
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2803
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3035
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 4977
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4153
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3558
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4266
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2773
Zasada Przeciw Korupcji 4768
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 3879
Ankieta 3562
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 3845
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3295
Zasada Przewidywalności 4782
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 3817
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3333
Zasada Rozliczalności 5717
Kanał RSS 180

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8519
Redakcja serwisu 9008
Statystyki 4757
Rejestr zmian 805370
Redaktorzy 4124
Strona główna 0
Mapa serwisu 5064
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu