ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 22245
Burmistrz Kietrza 3160
Sekretarz Gminy 2267
Skarbnik Gminy 3346
Referaty 2098
Referat Organizacyjno - Prawny 5639
Referat Organizacyjno - Prawny – oświata 6875
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 5637
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 6589
Referat Finansowo-Podatkowy 7385
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 7674
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 9498
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty 1762
Jednostki organizacyjne 1384
Szkoły Podstawowe 5507
Zespół Szkół w Kietrzu 2614
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1780
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1860
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1866
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2743
Oświadczenia majątkowe 2134
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 589
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2918
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 676
Pracownicy UM Kietrz 1636
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1503
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 613
Pracownicy UM Kietrz 1445
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1561
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1197
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 719
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 578
Pracownicy UM Kietrz 1758
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1447
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 594
Pracownicy UM Kietrz 1889
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1502
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 620
Pracownicy UM Kietrz 1472
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2661
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 611
Pracownicy UM Kietrz 2537
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2885
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 665
Pracownicy UM Kietrz 3188
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2430
Oświadczenie majątkowe radnych 3829
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1198
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 760
Pracownicy UM Kietrz 3777
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1742
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 807
Pracownicy UM Kietrz 2656
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1362
Formularze 1406
Centralny Rejestr Umów 944
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 2656
Gmina Kietrz 3826
Herb i flaga 828
Statut 3695
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2391
Sołectwa 2048
Terminarz spotkań 4721
Sołectwa 15332
Rada Miejska 11709
Skład 3387
Komisje Rady Miejskiej 1400
Komisje 916
Komisja Rewizyjna 2865
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1814
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2242
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2076
Protokoły 26754
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3494
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 8739
Sesje 5300
Plan sesji 3597
Porządek 15570
Protokoły 21337
Uchwały 1462
2014-2015 18926
2016 12501
2017 8551
2018 1242
Do odsłuchania 23346
Odpowiedzi na pytania Radnych 11215
Archiwum 1056
2006-2010 901
Skład 2212
Komisje Rady Miejskiej 772
Komisje 3707
Protokoły 765
2006 7430
2007 10850
2008 14488
2009 11490
2010 9636
Sesje 826
Plan sesji 1593
Porządek 722
Protokoły 833
2006 10544
2007 9221
2008 9235
2009 8520
2010 9162
Uchwały 879
2006-2007 3924
2008 2024
2009 1966
2010 1960
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1455
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 678
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 673
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1785
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1599
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 677
2010-2014 885
Skład 2048
Sesje 855
Plan sesji 5746
Porządek 16417
Protokoły 56503
Do odsłuchania 21735
Uchwały 846
2010-2011 24773
2012 13906
2013 22677
2014 14387
Komisje Rady Miejskiej 712
Komisje 4452
Protokoły 805
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 642
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1677
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3478
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4119
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1735
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1596
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2346
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 20145
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3010
Obwieszczenia 36145
Zarządzenia 125042
Przetargi 4023
Nieruchomości 127237
Finanse 10517
Zapytanie ofertowe 2518
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 45984
Ogłoszenia 16482
Nabór pracowników 75134
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 85415
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 30752
Nabór ławników 4962
Konkursy 14559
Pożytek Publiczny 1561
2011 728
Konkursy na Rok 2011 3322
Wzór oferty 1977
Wzór sprawozdania 1725
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3626
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 4802
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1648
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4709
2012 753
Konkursy na Rok 2012 3602
Wzór oferty 1691
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2673
Poza trybem konkursowym 1873
Informacje 4429
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2236
2013 814
Konkursy na rok 2013 7230
Poza trybem konkursowym 4200
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1942
2014 844
Konkursy na rok 2014 7673
Poza trybem konkursowym 6221
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1523
2015 902
Konkursy na rok 2015 7411
Poza trybem konkursowym 4004
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1522
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4267
2016 763
Konkursy na rok 2016 32600
Wzór oferty 1925
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1624
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 636
2017 504
Konkursy na rok 2017 9226
Wzór sprawozdania 586
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 668
Poza trybem konkursowym 362
2018 126
Konkursy na rok 2018 1349
Poza trybem konkursowym 126
Plan Zamówień Publicznych 1730
Zamówienia publiczne 120435
Lobbing 1751
Petycje 410
Centralny Rejestr Umów 179
Ochrona Środowiska 18052
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3870
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 27418
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 21503
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 272264
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3991
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4958
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3205
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9065
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3354
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2973
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4467
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 8760
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3382
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 66247
Gospodarka odpadami 8857
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5607
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4342
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 24546
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5916
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 6439
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2385
Wycinka drzew 1055
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 16
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 589
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 626
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 521
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 683
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1348
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1402
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 851
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 151
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 259
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 198
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 186
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 212
Gospodarka przestrzenna 2717
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 6650
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2735
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 4703
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 839
Finanse i podatki 4209
Podatki 1093
Podatek od nieruchomości 10280
Podatek rolny 8997
Podatek leśny 8067
Podatek od środków transportowych 10686
Opłaty 3764
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1704
Finanse 1099
Budżet 875
Budżet 2006 1675
Budżet 2007 2307
Budżet 2008 2517
Budżet 2009 1985
Budżet 2010 2255
Budżet 2011 2369
Budżet 2012 7021
Budżet 2013 9836
Budżet 2014 11333
Budżet 2015 14286
Budżet 2016 4580
Budżet 2017 29
Budżet 2018 21
Sprawozdania z wykonania budżetu 1003
Sprawozdania 2006 4887
Sprawozdania 2007 4930
Sprawozdania 2008 4573
Sprawozdania 2009 4444
Sprawozdania 2010 6313
Sprawozdania 2011 4582
Sprawozdania 2012 6138
Sprawozdania 2013 9834
Sprawozdania 2014 10352
Sprawozdania 2015 6618
Sprawozdania 2016 3171
Sprawozdania 2017 1162
Sprawozdania 2018 17
Rachunki bankowe 742
Konto dochodów budżetowych 1559
Konto sum depozytowych 1421
Informacja o przelewach z zagranicy 1476
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 819
Projekty uchwał 6512
Projekty WPF 6275
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3937
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4274
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5533
Mienie Komunalne 672
2010 1322
2011 1434
2012 1341
2013 1383
2014 1585
2015 779
2016 327
2017 18
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8747
Informacje z realizacji budżetu 759
Informacja za rok 2012 1425
Informacja za rok 2013 1436
Informacja za rok 2014 1434
Informacje za rok 2015 1542
Informacje za rok 2016 1369
Informacje za rok 2017 244
Obligacje 4067
Kredyt 162
2017 372
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 234
2017 rok 1006
2018 rok 40
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 125
Rok 2017 535
Wybory 2228
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 827
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 8231
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 5467
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 549
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 9594
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 11212
Wybory Samorządowe 661
2014 12554
2010 10597
Wybory do Parlamentu Europejskiego 652
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 9154
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2767
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 523
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 8328
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 7387
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 525
21 października 2007 4201
9 października 2011 7604
25 października 2015 5300
Referendum Ogólnokrajowe 613
Referendum Ogólnokrajowe 2015 9088
Wzory dokumentów 1532
Miejska Komisja Wyborcza 561
Druki wyborcze do pobrania 660
Aktualności 15815
Pomoc Społeczna 17339
Konsultacje Społeczne 7681
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 21150
Kontrole 5737
Protokoły kontroli 14185
Wystąpienia pokontrolne 3760
Odpowiedzi na wystąpienia 3543
Statystyka e-Deklaracji 6471
Prawo 13484
Projektowanie aktów normatywnych 5609
Pomoc prawna - formularze 1582
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3930
Partnerstwo Nyskie 2020 17535
Do pobrania 18278
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2450
Wzory dokumentów 6076
Obsługa osób niesłyszących 4940
Przejrzysta Polska - archiwum 13227
Zarządzenia 5955
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4628
Zasada Partycypacji 7230
Zasada Fachowości 14555
Zasada Przejrzystości 14101
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5625
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5464
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14616
Dodatek mieszkaniowy 4601
Świadczenia opiekuńcze 3953
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4582
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4377
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4629
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4583
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6748
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4017
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 17556
Działalność Gospodarcza 6343
Dział mieszkaniowy 3235
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 15756
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3957
Stypendium szkolne 3677
Zasiłek szkolny dla uczniów 3554
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 16923
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3412
Nadawanie numeracji porządkowej. 3740
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3412
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3176
Sprzedaż nieruchomości 3883
Rozgraniczenie nieruchomości 3536
Podział nieruchomości 3376
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3128
Wydzierżawienie nieruchomości 3935
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 17423
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3686
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3202
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3391
Decyzja o warunkach zabudowy 3462
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3750
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3257
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 21012
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3055
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5059
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3510
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3027
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3386
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3338
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4295
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4793
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3814
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4663
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4174
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6458
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4496
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 16947
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2539
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3239
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3272
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3465
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6349
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4820
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4038
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5976
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3071
Zasada Przeciw Korupcji 5706
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4673
Ankieta 4303
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4597
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3971
Zasada Przewidywalności 5594
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4675
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3972
Zasada Rozliczalności 6790
Kanał RSS 955

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10431
Redakcja serwisu 9681
Statystyki 5838
Rejestr zmian 1100721
Redaktorzy 5106
Strona główna 0
Mapa serwisu 6195
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu