ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 25325
Burmistrz Kietrza 3562
Sekretarz Gminy 2531
Skarbnik Gminy 3823
Referaty 2362
Referat Organizacyjno - Prawny 6485
Referat Oświaty, Kultury i Sportu 8377
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 6589
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 7491
Referat Finansowo-Podatkowy 8599
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 8726
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 10746
Jednostki organizacyjne 1529
Szkoły Podstawowe 6412
Zespół Szkół w Kietrzu 3416
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 2066
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 2111
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2104
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 3207
Oświadczenia majątkowe 2440
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 651
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 3343
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 729
Pracownicy UM Kietrz 1830
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1663
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 662
Pracownicy UM Kietrz 1613
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1703
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1332
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 793
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 627
Pracownicy UM Kietrz 1963
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1606
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 643
Pracownicy UM Kietrz 2147
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1643
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 678
Pracownicy UM Kietrz 1637
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2984
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 668
Pracownicy UM Kietrz 2853
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 3217
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 727
Pracownicy UM Kietrz 3568
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2701
Oświadczenie majątkowe radnych 4319
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1387
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 825
Pracownicy UM Kietrz 4319
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1928
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 943
Pracownicy UM Kietrz 3252
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1767
Formularze 1545
Centralny Rejestr Umów 1139
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 3564
Gmina Kietrz 4198
Herb i flaga 909
Statut 4145
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2698
Sołectwa 2265
Terminarz spotkań 5754
Sołectwa 17783
Rada Miejska 12736
Skład 3779
Komisje Rady Miejskiej 1533
Komisje 989
Komisja Rewizyjna 3200
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 2044
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2473
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2295
Protokoły 32068
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3975
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 10264
Sesje 5656
Plan sesji 4110
Porządek 19150
Protokoły 26575
Uchwały 1635
2014-2015 22016
2016 15398
2017 11594
2018 2198
Do odsłuchania 28014
Odpowiedzi na pytania Radnych 14005
Archiwum 1195
2006-2010 1001
Skład 2495
Komisje Rady Miejskiej 852
Komisje 4130
Protokoły 830
2006 8301
2007 12205
2008 16858
2009 13472
2010 10962
Sesje 900
Plan sesji 1784
Porządek 813
Protokoły 910
2006 11679
2007 10302
2008 10533
2009 9901
2010 10287
Uchwały 953
2006-2007 4503
2008 2239
2009 2200
2010 2204
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1662
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 751
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 738
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1978
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1802
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 760
2010-2014 966
Skład 2300
Sesje 929
Plan sesji 6499
Porządek 19233
Protokoły 67816
Do odsłuchania 25628
Uchwały 928
2010-2011 28742
2012 16178
2013 25725
2014 16105
Komisje Rady Miejskiej 785
Komisje 4969
Protokoły 877
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 707
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1851
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3918
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4495
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1915
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1761
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2633
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 21876
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3334
Obwieszczenia 43117
Zarządzenia 154257
Przetargi 4367
Nieruchomości 155369
Finanse 12161
Zapytanie ofertowe 2718
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 52882
Ogłoszenia 19321
Nabór pracowników 90762
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 114683
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 36419
Nabór ławników 5625
Konkursy 16933
Pożytek Publiczny 1685
2011 810
Konkursy na Rok 2011 3706
Wzór oferty 2164
Wzór sprawozdania 1896
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3974
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 5313
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1810
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 5242
2012 827
Konkursy na Rok 2012 4071
Wzór oferty 1859
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2983
Poza trybem konkursowym 2115
Informacje 4967
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2479
2013 890
Konkursy na rok 2013 8298
Poza trybem konkursowym 4630
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 2162
2014 920
Konkursy na rok 2014 8632
Poza trybem konkursowym 6946
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1664
2015 977
Konkursy na rok 2015 8384
Poza trybem konkursowym 4369
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1662
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4740
2016 836
Konkursy na rok 2016 34898
Wzór oferty 2114
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1818
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 792
2017 574
Konkursy na rok 2017 11145
Wzór sprawozdania 775
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 900
Poza trybem konkursowym 530
2018 215
Konkursy na rok 2018 5597
Poza trybem konkursowym 290
Plan Zamówień Publicznych 2072
Zamówienia publiczne 150783
Lobbing 2070
Petycje 490
Centralny Rejestr Umów 392
Ochrona Środowiska 18811
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 4180
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 30149
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 23202
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 298932
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 4218
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 5256
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3357
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9588
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3574
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 3124
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4686
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 9368
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3534
Zasady z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 72362
Gospodarka odpadami 9602
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 6097
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4726
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 27035
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6456
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 7950
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2699
Wycinka drzew 1316
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 169
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 762
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 809
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 740
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 887
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1607
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1735
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 1105
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 195
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 298
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 242
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 226
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 255
Gospodarka przestrzenna 2974
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7965
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 3040
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 5465
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 942
Finanse i podatki 4602
Podatki 1195
Podatek od nieruchomości 12025
Podatek rolny 10282
Podatek leśny 9255
Podatek od środków transportowych 12187
Opłaty 4316
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1839
Finanse 1244
Budżet 971
Budżet 2006 1874
Budżet 2007 2618
Budżet 2008 2797
Budżet 2009 2220
Budżet 2010 2525
Budżet 2011 2672
Budżet 2012 8105
Budżet 2013 11272
Budżet 2014 13157
Budżet 2015 16309
Budżet 2016 5211
Budżet 2017 212
Budżet 2018 227
Sprawozdania z wykonania budżetu 1107
Sprawozdania 2006 5441
Sprawozdania 2007 5459
Sprawozdania 2008 5209
Sprawozdania 2009 5015
Sprawozdania 2010 6959
Sprawozdania 2011 5113
Sprawozdania 2012 6920
Sprawozdania 2013 11114
Sprawozdania 2014 11709
Sprawozdania 2015 7577
Sprawozdania 2016 3647
Sprawozdania 2017 1602
Sprawozdania 2018 223
Rachunki bankowe 802
Konto dochodów budżetowych 1715
Konto sum depozytowych 1578
Informacja o przelewach z zagranicy 1628
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 874
Projekty uchwał 7350
Projekty WPF 7157
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 4593
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4860
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 6357
Mienie Komunalne 725
2010 1468
2011 1598
2012 1481
2013 1577
2014 1734
2015 915
2016 484
2017 141
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10034
Informacje z realizacji budżetu 834
Informacja za rok 2012 1578
Informacja za rok 2013 1593
Informacja za rok 2014 1628
Informacje za rok 2015 1731
Informacje za rok 2016 1590
Informacje za rok 2017 417
Obligacje 4764
Kredyt 219
2017 541
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 298
2017 rok 1402
2018 rok 209
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 181
Rok 2017 689
Wybory 2598
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 897
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 9666
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 6145
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 600
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 10951
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 12861
Wybory Samorządowe 844
2014 14403
2010 11880
2018 455
Wybory do Parlamentu Europejskiego 707
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 10411
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 3065
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 573
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 9506
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 8221
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 579
21 października 2007 4702
9 października 2011 8711
25 października 2015 6035
Referendum Ogólnokrajowe 671
Referendum Ogólnokrajowe 2015 10293
Wzory dokumentów 1690
Miejska Komisja Wyborcza 706
Druki wyborcze do pobrania 727
Urzędnik Wyborczy 50
Aktualności 17150
Pomoc Społeczna 18206
Konsultacje Społeczne 8734
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 22929
Kontrole 5952
Protokoły kontroli 15134
Wystąpienia pokontrolne 4120
Odpowiedzi na wystąpienia 3794
Statystyka e-Deklaracji 6939
Prawo 13633
Projektowanie aktów normatywnych 5826
Pomoc prawna - formularze 1733
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 4232
Partnerstwo Nyskie 2020 19123
Do pobrania 18568
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2697
Wzory dokumentów 6874
Obsługa osób niesłyszących 5276
Przejrzysta Polska - archiwum 13654
Zarządzenia 6149
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4778
Zasada Partycypacji 7474
Zasada Fachowości 14830
Zasada Przejrzystości 14772
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5813
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5651
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 15196
Dodatek mieszkaniowy 4773
Świadczenia opiekuńcze 4112
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4808
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4516
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4776
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4738
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6982
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4210
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 19334
Działalność Gospodarcza 6493
Dział mieszkaniowy 3313
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 16527
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 4025
Stypendium szkolne 3766
Zasiłek szkolny dla uczniów 3645
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 17898
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3480
Nadawanie numeracji porządkowej. 3814
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3483
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3247
Sprzedaż nieruchomości 3963
Rozgraniczenie nieruchomości 3622
Podział nieruchomości 3472
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3241
Wydzierżawienie nieruchomości 4014
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 18268
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3763
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3288
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3471
Decyzja o warunkach zabudowy 3563
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3842
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3337
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 21992
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3119
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5147
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3569
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3157
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3467
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3407
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4401
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4936
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3883
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4799
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4339
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6758
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4758
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 17640
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2610
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3322
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3341
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3536
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6660
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4952
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4113
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 6370
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3129
Zasada Przeciw Korupcji 5943
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4865
Ankieta 4511
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4881
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 4130
Zasada Przewidywalności 5811
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4912
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 4135
Zasada Rozliczalności 7015
Kanał RSS 1145
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 201

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10939
Redakcja serwisu 9858
Statystyki 6126
Rejestr zmian 1204679
Redaktorzy 5339
Strona główna 0
Mapa serwisu 6520
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu