ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 16496
Burmistrz Kietrza 2578
Sekretarz Gminy 1827
Skarbnik Gminy 2755
Referaty 1759
Referat Organizacyjno - Prawny 4480
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 5264
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 4526
Referat Gospodarki Nieruchomościami 5149
Referat Finansowo-Podatkowy 5805
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 6355
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 7644
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 1370
Jednostki organizacyjne 1209
Szkoły Podstawowe 4537
Zespół Szkół w Kietrzu 1871
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1373
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1513
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1572
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2238
Oświadczenia majątkowe 1884
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 486
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2169
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 520
Pracownicy UM Kietrz 1202
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1142
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 467
Pracownicy UM Kietrz 1148
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1212
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1018
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 605
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 501
Pracownicy UM Kietrz 1408
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1201
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 481
Pracownicy UM Kietrz 1539
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1252
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 500
Pracownicy UM Kietrz 1162
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2161
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 504
Pracownicy UM Kietrz 2079
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2356
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 583
Pracownicy UM Kietrz 2676
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2123
Oświadczenie majątkowe radnych 3052
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 999
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 689
Pracownicy UM Kietrz 2970
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1479
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 655
Pracownicy UM Kietrz 1700
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 931
Formularze 1163
Centralny Rejestr Umów 692
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 1570
Gmina Kietrz 3438
Herb i flaga 707
Statut 2868
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1927
Sołectwa 1817
Terminarz spotkań 3581
Sołectwa 11001
Rada Miejska 10244
Skład 2876
Komisje Rady Miejskiej 1262
Komisje 744
Komisja Rewizyjna 2211
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1515
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1855
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1699
Protokoły 19429
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2956
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 6687
Sesje 4718
Plan sesji 2867
Porządek 11886
Protokoły 15686
Uchwały 1177
2014-2015 12670
2016 8747
2017 4692
2018 669
Do odsłuchania 16530
Odpowiedzi na pytania Radnych 7204
Archiwum 904
2006-2010 729
Skład 1781
Komisje Rady Miejskiej 632
Komisje 3052
Protokoły 632
2006 5838
2007 8476
2008 10937
2009 9295
2010 7472
Sesje 706
Plan sesji 1308
Porządek 631
Protokoły 701
2006 8543
2007 7664
2008 7395
2009 6482
2010 6988
Uchwały 726
2006-2007 2991
2008 1700
2009 1596
2010 1647
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1231
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 574
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 572
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1444
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1379
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 574
2010-2014 776
Skład 1714
Sesje 719
Plan sesji 4407
Porządek 11974
Protokoły 42252
Do odsłuchania 16426
Uchwały 725
2010-2011 19273
2012 10889
2013 18274
2014 11418
Komisje Rady Miejskiej 605
Komisje 3323
Protokoły 660
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 568
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1419
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 2889
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 3337
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1365
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1327
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1876
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 17796
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2637
Obwieszczenia 28389
Zarządzenia 87491
Przetargi 3526
Nieruchomości 96402
Finanse 8346
Zapytanie ofertowe 2213
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 38366
Ogłoszenia 12998
Nabór pracowników 57699
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 58165
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 23601
Nabór ławników 4019
Konkursy 11771
Pożytek Publiczny 1359
2011 644
Konkursy na Rok 2011 2630
Wzór oferty 1538
Wzór sprawozdania 1325
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2995
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3764
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1377
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 3849
2012 660
Konkursy na Rok 2012 2903
Wzór oferty 1346
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2229
Poza trybem konkursowym 1466
Informacje 3685
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1823
2013 680
Konkursy na rok 2013 5586
Poza trybem konkursowym 3111
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1662
2014 707
Konkursy na rok 2014 6177
Poza trybem konkursowym 4913
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1330
2015 744
Konkursy na rok 2015 5992
Poza trybem konkursowym 3269
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1304
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 3488
2016 670
Konkursy na rok 2016 26731
Wzór oferty 1519
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1204
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 402
2017 416
Konkursy na rok 2017 6418
Wzór sprawozdania 345
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 220
Poza trybem konkursowym 120
2018 1
Konkursy na rok 2018 1
Plan Zamówień Publicznych 1264
Zamówienia publiczne 86149
Lobbing 1171
Petycje 283
Ochrona Środowiska 17062
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3472
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 23200
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 18311
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 235757
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3566
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4642
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2837
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 7863
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3042
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2781
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4094
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 7643
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3150
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 58489
Gospodarka odpadami 7899
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 4782
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 3740
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 21282
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5221
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 4839
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1887
Wycinka drzew 573
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 320
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 369
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 300
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 409
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 662
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 566
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 413
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 111
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 151
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 133
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 115
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 140
Gospodarka przestrzenna 2357
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 5141
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2198
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 3742
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 754
Finanse i podatki 3770
Podatki 900
Podatek od nieruchomości 7674
Podatek rolny 7107
Podatek leśny 6188
Podatek od środków transportowych 7723
Opłaty 2631
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1292
Finanse 970
Budżet 717
Budżet 2006 1331
Budżet 2007 1922
Budżet 2008 2046
Budżet 2009 1631
Budżet 2010 1867
Budżet 2011 1963
Budżet 2012 5677
Budżet 2013 7894
Budżet 2014 9053
Budżet 2015 10917
Budżet 2016 3521
Sprawozdania z wykonania budżetu 829
Sprawozdania 2006 3629
Sprawozdania 2007 3622
Sprawozdania 2008 3643
Sprawozdania 2009 3444
Sprawozdania 2010 4866
Sprawozdania 2011 3690
Sprawozdania 2012 5049
Sprawozdania 2013 7744
Sprawozdania 2014 8468
Sprawozdania 2015 5431
Sprawozdania 2016 2467
Sprawozdania 2017 737
Rachunki bankowe 653
Konto dochodów budżetowych 1275
Konto sum depozytowych 1157
Informacja o przelewach z zagranicy 1249
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 703
Projekty uchwał 4778
Projekty WPF 5076
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3198
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 3528
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 4527
Mienie Komunalne 580
2010 1117
2011 1194
2012 1135
2013 1090
2014 1279
2015 554
2016 75
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7174
Informacje z realizacji budżetu 635
Informacja za rok 2012 1111
Informacja za rok 2013 1168
Informacja za rok 2014 1184
Informacje za rok 2015 1125
Informacje za rok 2016 1056
Informacje za rok 2017 117
Obligacje 2993
Kredyt 59
2017 133
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 176
2017 rok 592
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 47
Rok 2017 173
Wybory 2006
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 718
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 6721
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 4283
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 476
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 7535
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 9091
Wybory Samorządowe 557
2014 9965
2010 8098
Wybory do Parlamentu Europejskiego 537
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 7516
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2191
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 471
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6835
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 5977
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 457
21 października 2007 3306
9 października 2011 6267
25 października 2015 4256
Referendum Ogólnokrajowe 508
Referendum Ogólnokrajowe 2015 7172
Wzory dokumentów 1179
Miejska Komisja Wyborcza 482
Druki wyborcze do pobrania 520
Aktualności 13913
Pomoc Społeczna 15773
Konsultacje Społeczne 5877
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 19013
Kontrole 5458
Protokoły kontroli 13183
Wystąpienia pokontrolne 3137
Odpowiedzi na wystąpienia 3142
Statystyka e-Deklaracji 5714
Prawo 13245
Projektowanie aktów normatywnych 5217
Pomoc prawna - formularze 1270
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3581
Partnerstwo Nyskie 2020 14300
Do pobrania 17889
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1905
Wzory dokumentów 4782
Obsługa osób niesłyszących 4399
Przejrzysta Polska - archiwum 12478
Zarządzenia 5697
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4318
Zasada Partycypacji 6798
Zasada Fachowości 14061
Zasada Przejrzystości 13050
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5425
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5257
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13690
Dodatek mieszkaniowy 4314
Świadczenia opiekuńcze 3595
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4295
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4050
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4435
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4342
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6410
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3742
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 16225
Działalność Gospodarcza 6173
Dział mieszkaniowy 3120
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 14621
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3859
Stypendium szkolne 3461
Zasiłek szkolny dla uczniów 3383
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 15609
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3308
Nadawanie numeracji porządkowej. 3618
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3302
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3111
Sprzedaż nieruchomości 3737
Rozgraniczenie nieruchomości 3379
Podział nieruchomości 3224
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2985
Wydzierżawienie nieruchomości 3783
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 16225
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3570
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3064
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3297
Decyzja o warunkach zabudowy 3306
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3646
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3144
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 19622
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2985
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4894
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3399
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2871
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3201
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3261
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4148
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4584
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3712
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4515
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3911
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6102
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4230
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 15853
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2476
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3161
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3104
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3354
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6017
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4619
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3894
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5420
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2979
Zasada Przeciw Korupcji 5361
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4397
Ankieta 4005
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4368
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3791
Zasada Przewidywalności 5312
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4436
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3795
Zasada Rozliczalności 6347
Kanał RSS 680

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9761
Redakcja serwisu 9469
Statystyki 5493
Rejestr zmian 980528
Redaktorzy 4748
Strona główna 0
Mapa serwisu 5754
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu