ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 10893
Burmistrz Kietrza 1861
Sekretarz Gminy 1211
Skarbnik Gminy 1884
Referaty 1370
Referat Organizacyjno - Prawny 2707
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 3053
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 2821
Referat Gospodarki Nieruchomościami 3446
Referat Finansowo-Podatkowy 3563
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 4012
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 4946
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 863
Jednostki organizacyjne 889
Szkoły Podstawowe 3064
Zespół Szkół w Kietrzu 1228
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 893
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1002
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1048
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1556
Oświadczenia majątkowe 1407
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 336
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1360
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 368
Pracownicy UM Kietrz 776
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 783
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 316
Pracownicy UM Kietrz 765
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 765
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 727
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 466
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 368
Pracownicy UM Kietrz 1021
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 764
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 344
Pracownicy UM Kietrz 1012
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 841
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 372
Pracownicy UM Kietrz 732
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1374
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 373
Pracownicy UM Kietrz 1355
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1505
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 475
Pracownicy UM Kietrz 1929
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1514
Oświadczenie majątkowe radnych 1882
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 710
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 542
Pracownicy UM Kietrz 1923
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 984
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 349
Pracownicy UM Kietrz 609
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 426
Formularze 881
Centralny Rejestr Umów 263
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 170
Gmina Kietrz 2816
Herb i flaga 545
Statut 1864
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1306
Sołectwa 1484
Terminarz spotkań 1968
Sołectwa 6306
Rada Miejska 8217
Skład 1961
Komisje Rady Miejskiej 917
Komisje 549
Komisja Rewizyjna 1246
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1052
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1195
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1160
Protokoły 9768
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2055
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 4278
Sesje 3851
Plan sesji 1933
Porządek 6317
Protokoły 9355
Uchwały 870
2014-2015 6470
2016 4675
2017 1350
2018 514
Do odsłuchania 9705
Odpowiedzi na pytania Radnych 3232
Archiwum 675
2006-2010 540
Skład 1247
Komisje Rady Miejskiej 475
Komisje 1967
Protokoły 490
2006 3640
2007 5045
2008 6746
2009 5663
2010 4421
Sesje 568
Plan sesji 904
Porządek 518
Protokoły 550
2006 5294
2007 4795
2008 4692
2009 4165
2010 4217
Uchwały 547
2006-2007 1904
2008 1123
2009 1021
2010 1096
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 891
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 433
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 419
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 896
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 971
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 427
2010-2014 618
Skład 1169
Sesje 591
Plan sesji 2619
Porządek 6964
Protokoły 25650
Do odsłuchania 9504
Uchwały 585
2010-2011 11684
2012 6684
2013 10206
2014 6773
Komisje Rady Miejskiej 470
Komisje 2128
Protokoły 494
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 452
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1004
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1662
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 1957
Dyżury Członków Rady Miejskiej 873
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 968
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1206
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 14819
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2136
Obwieszczenia 17422
Zarządzenia 43427
Przetargi 2910
Nieruchomości 54090
Finanse 5146
Zapytanie ofertowe 1847
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 26835
Ogłoszenia 8768
Nabór pracowników 33617
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 32086
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 13129
Nabór ławników 2462
Konkursy 6586
Pożytek Publiczny 1100
2011 529
Konkursy na Rok 2011 1748
Wzór oferty 978
Wzór sprawozdania 873
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 1998
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2278
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 947
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 2471
2012 525
Konkursy na Rok 2012 1866
Wzór oferty 933
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1572
Poza trybem konkursowym 1007
Informacje 2399
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1236
2013 525
Konkursy na rok 2013 3444
Poza trybem konkursowym 1973
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1125
2014 553
Konkursy na rok 2014 3819
Poza trybem konkursowym 2956
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 968
2015 566
Konkursy na rok 2015 3763
Poza trybem konkursowym 2188
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 943
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 2240
2016 543
Konkursy na rok 2016 17900
Wzór oferty 1005
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 609
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 71
2017 271
Konkursy na rok 2017 2623
Wzór sprawozdania 34
Plan Zamówień Publicznych 722
Zamówienia publiczne 44011
Lobbing 581
Petycje 125
Ochrona Środowiska 15535
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 2948
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 17690
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 14359
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 191024
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3028
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4171
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2343
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 6284
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2545
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2440
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3434
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 5947
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2798
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 44706
Gospodarka odpadami 6274
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3795
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2814
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 16806
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4146
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 2111
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1117
Wycinka drzew 62
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 35
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 32
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 35
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 37
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 42
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 51
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 51
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 16
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 16
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 15
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 14
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 16
Gospodarka przestrzenna 1794
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3089
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1488
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2465
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 587
Finanse i podatki 2932
Podatki 692
Podatek od nieruchomości 4353
Podatek rolny 4111
Podatek leśny 3510
Podatek od środków transportowych 4165
Opłaty 1611
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 814
Finanse 729
Budżet 545
Budżet 2006 933
Budżet 2007 1294
Budżet 2008 1255
Budżet 2009 1086
Budżet 2010 1272
Budżet 2011 1281
Budżet 2012 3129
Budżet 2013 4643
Budżet 2014 5431
Budżet 2015 6247
Budżet 2016 2110
Sprawozdania z wykonania budżetu 596
Sprawozdania 2006 2249
Sprawozdania 2007 2235
Sprawozdania 2008 2411
Sprawozdania 2009 2227
Sprawozdania 2010 2933
Sprawozdania 2011 2343
Sprawozdania 2012 3497
Sprawozdania 2013 4782
Sprawozdania 2014 5179
Sprawozdania 2015 3267
Sprawozdania 2016 1204
Sprawozdania 2017 130
Rachunki bankowe 493
Konto dochodów budżetowych 862
Konto sum depozytowych 806
Informacja o przelewach z zagranicy 885
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 509
Projekty uchwał 2700
Projekty WPF 2937
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2029
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 2115
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 2806
Mienie Komunalne 450
2010 766
2011 886
2012 794
2013 767
2014 882
2015 398
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4141
Informacje z realizacji budżetu 481
Informacja za rok 2012 721
Informacja za rok 2013 758
Informacja za rok 2014 849
Informacje za rok 2015 607
Informacje za rok 2016 430
Obligacje 1252
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 61
2017 rok 93
Wybory 1687
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 571
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 3914
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 2600
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 365
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 4560
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 5432
Wybory Samorządowe 425
2014 5727
2010 4743
Wybory do Parlamentu Europejskiego 402
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 4329
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1339
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 369
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 3521
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 3649
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 353
21 października 2007 2039
9 października 2011 3855
25 października 2015 2530
Referendum Ogólnokrajowe 387
Referendum Ogólnokrajowe 2015 4193
Wzory dokumentów 751
Miejska Komisja Wyborcza 376
Druki wyborcze do pobrania 374
Aktualności 11267
Pomoc Społeczna 13568
Konsultacje Społeczne 3871
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 15604
Kontrole 5016
Protokoły kontroli 11110
Wystąpienia pokontrolne 2433
Odpowiedzi na wystąpienia 2632
Statystyka e-Deklaracji 4420
Prawo 12916
Projektowanie aktów normatywnych 4751
Pomoc prawna - formularze 889
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2870
Partnerstwo Nyskie 2020 10176
Do pobrania 17320
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1238
Wzory dokumentów 2774
Obsługa osób niesłyszących 3649
Przejrzysta Polska - archiwum 11551
Zarządzenia 5245
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3859
Zasada Partycypacji 6117
Zasada Fachowości 13374
Zasada Przejrzystości 11208
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4918
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4875
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11912
Dodatek mieszkaniowy 3906
Świadczenia opiekuńcze 3133
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3791
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3596
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 3962
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3919
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5835
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3276
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 13952
Działalność Gospodarcza 5859
Dział mieszkaniowy 2925
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 12654
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3612
Stypendium szkolne 3205
Zasiłek szkolny dla uczniów 3111
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 13408
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3136
Nadawanie numeracji porządkowej. 3398
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3096
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2907
Sprzedaż nieruchomości 3473
Rozgraniczenie nieruchomości 3153
Podział nieruchomości 3015
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2791
Wydzierżawienie nieruchomości 3557
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 14025
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3340
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2845
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3028
Decyzja o warunkach zabudowy 3030
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3417
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2952
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 17275
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2805
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4555
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3171
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2630
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2944
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3062
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3825
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4161
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3435
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4048
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3479
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5479
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3649
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 13802
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2328
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2960
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2858
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3095
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5166
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4269
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3621
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4455
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2825
Zasada Przeciw Korupcji 4888
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 3976
Ankieta 3629
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 3947
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3379
Zasada Przewidywalności 4924
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 3936
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3408
Zasada Rozliczalności 5840
Kanał RSS 313

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8845
Redakcja serwisu 9125
Statystyki 4950
Rejestr zmian 842358
Redaktorzy 4243
Strona główna 0
Mapa serwisu 5242
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu