ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 23797
Burmistrz Kietrza 3371
Sekretarz Gminy 2402
Skarbnik Gminy 3556
Referaty 2228
Referat Organizacyjno - Prawny 6078
Referat Oświaty, Kultury i Sportu 7601
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 6085
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 7031
Referat Finansowo-Podatkowy 7948
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 8171
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 10120
Jednostki organizacyjne 1446
Szkoły Podstawowe 5917
Zespół Szkół w Kietrzu 2913
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1901
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1978
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1978
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2945
Oświadczenia majątkowe 2295
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 621
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 3093
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 704
Pracownicy UM Kietrz 1728
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1579
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 635
Pracownicy UM Kietrz 1529
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1633
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1268
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 764
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 606
Pracownicy UM Kietrz 1852
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1523
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 620
Pracownicy UM Kietrz 2005
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1560
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 652
Pracownicy UM Kietrz 1543
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2803
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 641
Pracownicy UM Kietrz 2678
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 3040
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 697
Pracownicy UM Kietrz 3366
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2561
Oświadczenie majątkowe radnych 4066
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1290
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 793
Pracownicy UM Kietrz 4012
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1841
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 883
Pracownicy UM Kietrz 2935
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1540
Formularze 1480
Centralny Rejestr Umów 1062
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 3077
Gmina Kietrz 4003
Herb i flaga 875
Statut 3894
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2547
Sołectwa 2173
Terminarz spotkań 5217
Sołectwa 16620
Rada Miejska 12285
Skład 3584
Komisje Rady Miejskiej 1466
Komisje 958
Komisja Rewizyjna 3019
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1932
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2369
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2203
Protokoły 29454
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3723
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 9506
Sesje 5489
Plan sesji 3860
Porządek 17268
Protokoły 24018
Uchwały 1550
2014-2015 20382
2016 13904
2017 9973
2018 1645
Do odsłuchania 25648
Odpowiedzi na pytania Radnych 12601
Archiwum 1116
2006-2010 944
Skład 2356
Komisje Rady Miejskiej 811
Komisje 3934
Protokoły 802
2006 7865
2007 11494
2008 15560
2009 12450
2010 10294
Sesje 865
Plan sesji 1690
Porządek 782
Protokoły 872
2006 11117
2007 9757
2008 9864
2009 9143
2010 9735
Uchwały 916
2006-2007 4184
2008 2134
2009 2066
2010 2073
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1548
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 710
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 702
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1874
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1692
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 720
2010-2014 926
Skład 2156
Sesje 890
Plan sesji 6077
Porządek 17747
Protokoły 61395
Do odsłuchania 23432
Uchwały 888
2010-2011 26832
2012 15029
2013 24249
2014 15316
Komisje Rady Miejskiej 753
Komisje 4720
Protokoły 843
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 676
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1746
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3652
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4287
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1823
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1684
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2485
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 20980
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3149
Obwieszczenia 39553
Zarządzenia 138992
Przetargi 4175
Nieruchomości 142171
Finanse 11322
Zapytanie ofertowe 2620
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 49274
Ogłoszenia 17890
Nabór pracowników 82902
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 99863
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 33472
Nabór ławników 5298
Konkursy 15739
Pożytek Publiczny 1634
2011 767
Konkursy na Rok 2011 3511
Wzór oferty 2059
Wzór sprawozdania 1814
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3794
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 5056
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1735
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4967
2012 797
Konkursy na Rok 2012 3821
Wzór oferty 1788
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2840
Poza trybem konkursowym 1989
Informacje 4698
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2344
2013 849
Konkursy na rok 2013 7707
Poza trybem konkursowym 4417
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 2046
2014 883
Konkursy na rok 2014 8144
Poza trybem konkursowym 6532
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1601
2015 939
Konkursy na rok 2015 7780
Poza trybem konkursowym 4171
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1600
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4471
2016 806
Konkursy na rok 2016 33727
Wzór oferty 2016
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1726
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 718
2017 541
Konkursy na rok 2017 10102
Wzór sprawozdania 684
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 770
Poza trybem konkursowym 444
2018 172
Konkursy na rok 2018 3287
Poza trybem konkursowym 215
Plan Zamówień Publicznych 1887
Zamówienia publiczne 136898
Lobbing 1897
Petycje 453
Centralny Rejestr Umów 290
Ochrona Środowiska 18396
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3976
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 28767
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 22313
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 286290
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 4092
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 5065
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3279
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9318
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3446
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 3052
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4580
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 9091
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3445
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 69185
Gospodarka odpadami 9165
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5834
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4516
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 25823
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6174
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 7083
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2542
Wycinka drzew 1195
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 81
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 675
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 720
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 638
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 792
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1476
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1575
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 987
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 171
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 280
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 222
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 204
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 237
Gospodarka przestrzenna 2853
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7265
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2879
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 5063
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 886
Finanse i podatki 4440
Podatki 1135
Podatek od nieruchomości 10978
Podatek rolny 9579
Podatek leśny 8542
Podatek od środków transportowych 11424
Opłaty 4011
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1774
Finanse 1164
Budżet 926
Budżet 2006 1769
Budżet 2007 2452
Budżet 2008 2655
Budżet 2009 2101
Budżet 2010 2385
Budżet 2011 2510
Budżet 2012 7530
Budżet 2013 10496
Budżet 2014 12195
Budżet 2015 15265
Budżet 2016 4878
Budżet 2017 102
Budżet 2018 107
Sprawozdania z wykonania budżetu 1056
Sprawozdania 2006 5168
Sprawozdania 2007 5186
Sprawozdania 2008 4850
Sprawozdania 2009 4695
Sprawozdania 2010 6638
Sprawozdania 2011 4840
Sprawozdania 2012 6499
Sprawozdania 2013 10432
Sprawozdania 2014 10985
Sprawozdania 2015 7024
Sprawozdania 2016 3396
Sprawozdania 2017 1403
Sprawozdania 2018 99
Rachunki bankowe 769
Konto dochodów budżetowych 1626
Konto sum depozytowych 1492
Informacja o przelewach z zagranicy 1539
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 849
Projekty uchwał 6847
Projekty WPF 6645
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 4237
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4516
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5838
Mienie Komunalne 701
2010 1391
2011 1512
2012 1399
2013 1453
2014 1653
2015 848
2016 399
2017 76
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9344
Informacje z realizacji budżetu 800
Informacja za rok 2012 1492
Informacja za rok 2013 1509
Informacja za rok 2014 1506
Informacje za rok 2015 1624
Informacje za rok 2016 1488
Informacje za rok 2017 333
Obligacje 4414
Kredyt 193
2017 458
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 264
2017 rok 1195
2018 rok 95
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 156
Rok 2017 612
Wybory 2348
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 859
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 9065
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 5816
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 582
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 10251
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 12035
Wybory Samorządowe 692
2014 13484
2010 11239
Wybory do Parlamentu Europejskiego 683
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 9732
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2917
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 549
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 8859
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 7784
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 558
21 października 2007 4442
9 października 2011 8094
25 października 2015 5685
Referendum Ogólnokrajowe 643
Referendum Ogólnokrajowe 2015 9634
Wzory dokumentów 1612
Miejska Komisja Wyborcza 592
Druki wyborcze do pobrania 687
Aktualności 16450
Pomoc Społeczna 17790
Konsultacje Społeczne 8226
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 22073
Kontrole 5852
Protokoły kontroli 14618
Wystąpienia pokontrolne 3930
Odpowiedzi na wystąpienia 3669
Statystyka e-Deklaracji 6725
Prawo 13571
Projektowanie aktów normatywnych 5700
Pomoc prawna - formularze 1667
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 4092
Partnerstwo Nyskie 2020 18428
Do pobrania 18425
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2574
Wzory dokumentów 6436
Obsługa osób niesłyszących 5129
Przejrzysta Polska - archiwum 13463
Zarządzenia 6050
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4698
Zasada Partycypacji 7350
Zasada Fachowości 14687
Zasada Przejrzystości 14473
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5722
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5540
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14928
Dodatek mieszkaniowy 4680
Świadczenia opiekuńcze 4027
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4697
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4435
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4688
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4663
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6856
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4111
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 18775
Działalność Gospodarcza 6413
Dział mieszkaniowy 3275
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 16147
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3990
Stypendium szkolne 3711
Zasiłek szkolny dla uczniów 3599
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 17360
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3439
Nadawanie numeracji porządkowej. 3776
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3442
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3207
Sprzedaż nieruchomości 3923
Rozgraniczenie nieruchomości 3574
Podział nieruchomości 3414
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3179
Wydzierżawienie nieruchomości 3972
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 17891
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3718
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3247
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3430
Decyzja o warunkach zabudowy 3509
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3796
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3298
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 21512
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3085
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5091
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3536
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3070
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3421
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3371
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4343
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4863
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3850
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4730
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4238
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6592
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4604
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 17318
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2565
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3271
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3304
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3498
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6488
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4879
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4079
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 6136
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3101
Zasada Przeciw Korupcji 5802
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4766
Ankieta 4397
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4693
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 4048
Zasada Przewidywalności 5691
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4773
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 4050
Zasada Rozliczalności 6883
Kanał RSS 1059
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 86

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10682
Redakcja serwisu 9773
Statystyki 5970
Rejestr zmian 1152704
Redaktorzy 5227
Strona główna 0
Mapa serwisu 6344
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu