ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 14461
Burmistrz Kietrza 2324
Sekretarz Gminy 1623
Skarbnik Gminy 2471
Referaty 1617
Referat Organizacyjno - Prawny 3789
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 4340
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 3894
Referat Gospodarki Nieruchomościami 4500
Referat Finansowo-Podatkowy 4889
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 5579
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 6775
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 1171
Jednostki organizacyjne 1119
Szkoły Podstawowe 3986
Zespół Szkół w Kietrzu 1602
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1178
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1324
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1380
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2001
Oświadczenia majątkowe 1792
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 428
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1900
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 460
Pracownicy UM Kietrz 1036
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 999
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 409
Pracownicy UM Kietrz 1014
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1046
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 924
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 558
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 448
Pracownicy UM Kietrz 1268
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1035
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 429
Pracownicy UM Kietrz 1302
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1124
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 449
Pracownicy UM Kietrz 970
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1860
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 458
Pracownicy UM Kietrz 1798
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2053
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 551
Pracownicy UM Kietrz 2411
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1904
Oświadczenie majątkowe radnych 2615
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 925
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 644
Pracownicy UM Kietrz 2618
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1309
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 575
Pracownicy UM Kietrz 1303
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 783
Formularze 1067
Centralny Rejestr Umów 576
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 982
Gmina Kietrz 3242
Herb i flaga 651
Statut 2496
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1716
Sołectwa 1714
Terminarz spotkań 3034
Sołectwa 9234
Rada Miejska 9686
Skład 2516
Komisje Rady Miejskiej 1188
Komisje 676
Komisja Rewizyjna 1831
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1367
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1604
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1515
Protokoły 15308
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2697
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 5682
Sesje 4490
Plan sesji 2529
Porządek 9810
Protokoły 13197
Uchwały 1070
2014-2015 10058
2016 7070
2017 3111
2018 612
Do odsłuchania 13716
Odpowiedzi na pytania Radnych 5546
Archiwum 810
2006-2010 661
Skład 1575
Komisje Rady Miejskiej 577
Komisje 2698
Protokoły 584
2006 5062
2007 7176
2008 9417
2009 8125
2010 6311
Sesje 664
Plan sesji 1152
Porządek 594
Protokoły 645
2006 7458
2007 6717
2008 6564
2009 5713
2010 5924
Uchwały 657
2006-2007 2602
2008 1486
2009 1391
2010 1446
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1129
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 527
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 513
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1243
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1265
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 512
2010-2014 723
Skład 1536
Sesje 676
Plan sesji 3772
Porządek 9966
Protokoły 35709
Do odsłuchania 13704
Uchwały 692
2010-2011 16462
2012 9209
2013 15072
2014 9623
Komisje Rady Miejskiej 569
Komisje 2934
Protokoły 591
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 532
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1291
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 2369
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 2745
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1150
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1215
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1651
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 16825
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2529
Obwieszczenia 24843
Zarządzenia 68532
Przetargi 3341
Nieruchomości 78758
Finanse 7256
Zapytanie ofertowe 2107
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 34431
Ogłoszenia 11499
Nabór pracowników 48347
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 46352
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 19623
Nabór ławników 3475
Konkursy 9924
Pożytek Publiczny 1256
2011 600
Konkursy na Rok 2011 2329
Wzór oferty 1327
Wzór sprawozdania 1176
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2730
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3272
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1245
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 3371
2012 614
Konkursy na Rok 2012 2562
Wzór oferty 1205
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2054
Poza trybem konkursowym 1333
Informacje 3322
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1648
2013 618
Konkursy na rok 2013 4835
Poza trybem konkursowym 2724
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1510
2014 650
Konkursy na rok 2014 5384
Poza trybem konkursowym 4281
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1231
2015 671
Konkursy na rok 2015 5250
Poza trybem konkursowym 2921
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1195
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 3119
2016 630
Konkursy na rok 2016 23706
Wzór oferty 1319
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 981
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 275
2017 360
Konkursy na rok 2017 4843
Wzór sprawozdania 235
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 9
Plan Zamówień Publicznych 1094
Zamówienia publiczne 68419
Lobbing 984
Petycje 233
Ochrona Środowiska 16620
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3267
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 21090
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 16709
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 217784
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3382
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4483
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2630
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 7285
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2857
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2669
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3884
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 6949
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3031
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 53685
Gospodarka odpadami 7387
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 4425
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 3360
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 19582
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4855
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 3739
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1660
Wycinka drzew 380
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 198
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 228
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 195
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 234
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 325
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 318
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 264
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 83
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 98
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 89
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 88
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 95
Gospodarka przestrzenna 2186
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 4365
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1936
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 3283
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 705
Finanse i podatki 3453
Podatki 812
Podatek od nieruchomości 6104
Podatek rolny 5862
Podatek leśny 5141
Podatek od środków transportowych 6329
Opłaty 2143
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1119
Finanse 892
Budżet 656
Budżet 2006 1172
Budżet 2007 1708
Budżet 2008 1747
Budżet 2009 1464
Budżet 2010 1676
Budżet 2011 1741
Budżet 2012 4600
Budżet 2013 6703
Budżet 2014 7646
Budżet 2015 9081
Budżet 2016 2997
Sprawozdania z wykonania budżetu 750
Sprawozdania 2006 3147
Sprawozdania 2007 3121
Sprawozdania 2008 3239
Sprawozdania 2009 2996
Sprawozdania 2010 4199
Sprawozdania 2011 3255
Sprawozdania 2012 4525
Sprawozdania 2013 6683
Sprawozdania 2014 7232
Sprawozdania 2015 4686
Sprawozdania 2016 2027
Sprawozdania 2017 503
Rachunki bankowe 596
Konto dochodów budżetowych 1140
Konto sum depozytowych 1050
Informacja o przelewach z zagranicy 1137
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 635
Projekty uchwał 3972
Projekty WPF 4347
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2764
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 2999
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 4011
Mienie Komunalne 533
2010 985
2011 1089
2012 1026
2013 965
2014 1143
2015 481
2016 20
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5969
Informacje z realizacji budżetu 587
Informacja za rok 2012 968
Informacja za rok 2013 994
Informacja za rok 2014 1084
Informacje za rok 2015 935
Informacje za rok 2016 877
Informacje za rok 2017 64
Obligacje 2312
Kredyt 16
2017 36
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 145
2017 rok 388
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 20
Rok 2017 34
Wybory 1897
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 661
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 5811
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 3599
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 437
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 6490
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 7883
Wybory Samorządowe 499
2014 8348
2010 6794
Wybory do Parlamentu Europejskiego 487
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 6401
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1860
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 435
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5674
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 5133
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 422
21 października 2007 2859
9 października 2011 5540
25 października 2015 3667
Referendum Ogólnokrajowe 466
Referendum Ogólnokrajowe 2015 6058
Wzory dokumentów 1013
Miejska Komisja Wyborcza 447
Druki wyborcze do pobrania 464
Aktualności 13017
Pomoc Społeczna 14959
Konsultacje Społeczne 5029
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 17775
Kontrole 5326
Protokoły kontroli 12509
Wystąpienia pokontrolne 2868
Odpowiedzi na wystąpienia 2977
Statystyka e-Deklaracji 5274
Prawo 13126
Projektowanie aktów normatywnych 5039
Pomoc prawna - formularze 1138
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3320
Partnerstwo Nyskie 2020 12716
Do pobrania 17694
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1637
Wzory dokumentów 4025
Obsługa osób niesłyszących 4131
Przejrzysta Polska - archiwum 12164
Zarządzenia 5531
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4150
Zasada Partycypacji 6587
Zasada Fachowości 13816
Zasada Przejrzystości 12383
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5276
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5124
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13055
Dodatek mieszkaniowy 4162
Świadczenia opiekuńcze 3433
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4118
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3867
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4249
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4207
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6222
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3577
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 15411
Działalność Gospodarcza 6060
Dział mieszkaniowy 3060
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 13894
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3766
Stypendium szkolne 3371
Zasiłek szkolny dla uczniów 3277
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 14790
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3256
Nadawanie numeracji porządkowej. 3542
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3226
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3052
Sprzedaż nieruchomości 3646
Rozgraniczenie nieruchomości 3295
Podział nieruchomości 3149
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2916
Wydzierżawienie nieruchomości 3702
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 15459
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3482
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2991
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3200
Decyzja o warunkach zabudowy 3213
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3569
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3082
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 18719
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2925
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4776
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3341
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2787
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3096
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3211
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4059
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4448
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3627
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4367
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3762
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5928
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4053
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 15117
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2424
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3102
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3006
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3257
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5755
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4491
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3818
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5026
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2934
Zasada Przeciw Korupcji 5167
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4246
Ankieta 3881
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4220
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3666
Zasada Przewidywalności 5190
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4269
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3669
Zasada Rozliczalności 6146
Kanał RSS 556

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9427
Redakcja serwisu 9344
Statystyki 5303
Rejestr zmian 926017
Redaktorzy 4558
Strona główna 0
Mapa serwisu 5549
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu