ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie z GFOŚiGW realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Szczegóły informacji

Dofinansowanie z GFOŚiGW realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Wydział: Ochrona środowiska

Ogłoszono dnia: 2005-05-05 10:38:13

Wymagane Dokumenty

R E G U L A M I N
 
dofinansowania  z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji prac  związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Kietrz
     
 
§ 1
 
1.      Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz osoby prawne
      i instytucje modernizujące obiekty budowlane z zabudowanymi elementami 
      zawierającymi azbest zlokalizowane na terenie gminy Kietrz.
2.      Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania w / w prac jest zinwentaryzowanie obiektów z wyrobami zawierającymi azbest przez Urząd Miejski w Kietrzu ( dotyczy osób fizycznych ) lub zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ( pozostałe podmioty ).
3.      Informacje o posiadanych materiałach zawierających azbest przekazywane są na koniec każdego roku do Urzędu Miejskiego w Kietrzu przez osoby fizyczne lub do Urzędu Wojewódzkiego przez pozostałe podmioty.
 
§ 2
 
1.      Dofinansowanie stanowi zwrot części kosztów prac wymienionych w § 1 ust. 1.
2.      Dopłatę można otrzymać na podstawie przeglądu stanu technicznego dokonanego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi stwierdzającego, że w modernizowanym obiekcie budowlanym zabudowane są elementy zawierające azbest wraz z identyfikacją rodzaju i ilości. Przegląd winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ( Dz. U. Nr 71 z 2004 r. poz. 649 )
3.      W przypadku przedsiębiorców dofinansowanie uwarunkowane jest wywiązaniem się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowiących przychody Funduszu.
4.      Refundacji podlegać będą jedynie koszty własne poniesione w danym roku.
5.      Ogólna kwota dofinansowania 1 – go zadania nie może przekroczyć:
1 ) dla osób fizycznych 1000,00  zł ( słownie złotych: jeden tysiąc )
2 ) dla pozostałych wnioskodawców 2000,00  zł ( słownie złotych: dwa tysiące )
6.   Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie dostarczonych przez
      wnioskodawcę faktur, z zastrzeżeniem  § 2 pkt. 5 ; stanowi do 40 % ich łącznej
      wartości.
7.   W ramach środków, którymi dysponuje i do wysokości określonej w niniejszym
      Regulaminie Burmistrz Kietrza ma prawo do odstępstwa od jego wymogów.
 
                  
§ 3
 
1.      Sprawy dofinansowania prowadzi Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 
2.      Przyznanie Środków następuje na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3.      Wnioski składa się do 31 października danego roku.
 
 
4.      Rozpatrywaniu podlegają wnioski o dotacje sporządzone w oparciu o wzór stosowany
      w Funduszu i zawierające następujące dokumenty:
      1 ) Kopię przeglądu o którym mowa w § 2 pkt. 2
      2 ) Kopię pisma akceptującego zgłoszenie prac z azbestem organowi administracji    architektoniczno – budowlanej w starostwie powiatowym w Głubczycach wymagane na 30 dni przed rozpoczęciem robót ).
      3 ) Kopię umowy na wykonanie prac zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami dla terenu gminy Kietrz wydane przez Starostę Głubczyckiego. Do wglądu oryginał  umowy.
      4 ) Kopię zgody na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest – wydaną przez właściciela lub administratora budynku w przypadku budynków nie będących własnością wnioskodawcy.
     
   w przypadku przedsiębiorców dodatkowo:
      5 ) Potwierdzenie wywiązania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze  
           środowiska stanowiących przychody Funduszu ( wyliczenie wysokości opłaty, kopia przelewu lub zaświadczenie o braku zaległości wydane przez Urząd Marszałkowski w Opolu ).   
     6 ) oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat
         poprzedzających dzień złożenia wniosku ).  
5.   Po złożeniu wniosku członkowie komisji powołanej przez Burmistrza Kietrza
      przeprowadzają wizję lokalną. Na podstawie załączonych dokumentów dokonują
      oceny zgodności wniosku z niniejszym Regulaminem i przedstawiają go
      zatwierdzenia Burmistrzowi Kietrza.
      Akceptacja Burmistrza jest równoznaczna z rezerwacją środków
      na dofinansowanie.
6.   Wnioski realizowane będą według kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych środków
      Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na
      ten cel w uchwale budżetowej.
7.   Podstawą wypłaty dofinansowania jest umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do
      regulaminu zawierana po:
      1 ) potwierdzeniu przez członków komisji  zakończenia zadania.
      2 ) dostarczeniu następujących dokumentów:
         a ) kopii karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wykonawcę robót
         b ) faktur za wykonany demontaż i utylizację ( w oryginale – do zwrotu ).
8.  Osoby, którym zabezpieczono środki na realizację zadania, a które z własnej winy
     nie wywiązały się z jego wykonania nie mogą ponownie ubiegać się o dotację
     w ciągu następnych dwóch lat.
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Świerc Data wytworzenia informacji: 2005-05-05 10:38:13
Osoba, która odpowiada za treść: Zuzanna Świerc Data wprowadzenia do BIP 2005-05-05 10:38:13
Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc Data udostępnienia informacji: 2005-05-05 10:38:13
Osoba, która zmieniła informację: Zuzanna Świerc Data ostatniej zmiany: 2005-05-05 12:38:13
Artykuł był wyświetlony: 210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu