ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dowody Osobiste

Szczegóły informacji

Dowody Osobiste

Wydział: Dowody Osobiste

Ogłoszono dnia: 2003-07-31 13:47:28

Wymagane Dokumenty

Zakres:
Wydanie dowodów osobistych.
Miejsce załatwiania:
Referat Spraw Obywatelskich, ul. Głubczycka 22 (budynek USC).
Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem (bez ozdób).
Uwagi:
 1. dopuszczona jest możliwość złożenia przez osoby niewidome fotografii w ciemnych okularach,
 2. dopuszczona jest możliwość złożenia fotografii w nakryciu głowy noszonym zgodnie z wymogami wyznawanej religii.
 • dowód osobisty w przypadku jego wymiany,
 • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiła w związek małżeński i urodziły się poza miejscem obecnego stałego zameldowania,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – jeśli akt nie został sporządzony w miejscowym USC,
 • na żądanie organu, poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w kwocie 30 zł – płatne w kasie Urzędu Miejskiego, ul. 3 maja 1 pok. Nr 7; ponadto 5 zł w znaczkach skarbowych od wniosku osoby małoletniej z wyjątkiem małoletnich od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajdują, albo nie pozostają pod władzą rodzicielską lub opieką.
Dokumenty pozyskiwane przez Urząd:
Akty stanu cywilnego.
Wynik sprawy – sposób załatwienia:
 1. Wydanie poświadczenia złożenia wniosku – część B formularza, które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.
 2. Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej określonej w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112 poz. 1182 z późn. zm.).
Termin – czas trwania sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Uwagi:
 1. Dowody osobiste wydaje się osobom pełnoletnim oraz małoletnim powyżej 13 roku życia, posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanie na pobyt stały posiadającym ostatnie miejsce zameldowania stałego na terenie naszej gminy.
 2. Wniosek o wyrobienie dowodu składa się osobiście. Dowód również odbiera się osobiście.
 3. Małoletni składają wniosek w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (rodzice lub opiekunowie).
 4. Dotychczasowe dowody osobiście są ważne do dnia 31 grudnia 2007 roku.
 5. Nowe dowody osobiste ważne są 10 lat od daty wydania. Dowody wydane osobom małoletnim są ważne 5 lat. Na żądanie osoby, która ukończyła 65 rok życia, dowód osobisty wydaje się na czas nieoznaczony.
 6. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
 7. Stary książeczkowy dowód osobisty może być zatrzymany przez stronę, po uprzednim anulowaniu tego dokumentu w chwili odbioru nowego dowodu osobistego.
 8. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ (Referat Spraw Obywatelskich), któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, a jeżeli został już wydany nowy dowód, niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.
 9. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy, wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
 10. Od opłaty za wydanie dowodu osobistego zwolnione są:
 • osoby przebywające w domach opieki społecznej lub korzystające z pomocy w formie zasiłków stałych po przedłożeniu zaświadczenia właściwego organu do spraw pomocy społecznej,
 • osoby zobowiązane do wymiany dowodu osobistego z powody administracyjnej zmiany nazwy ulicy lub numeru domu,
 • osoby ubiegające się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
 • małoletni przebywający w domach dziecka,
 • osoby, które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych.
Postawa prawna:
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 32 poz. 174 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodów osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112 poz. 1182 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 110 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Świerc Data wytworzenia informacji: 2003-07-31 13:47:28
Osoba, która odpowiada za treść: Zuzanna Świerc Data wprowadzenia do BIP 2003-07-31 13:47:28
Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc Data udostępnienia informacji: 2003-07-31 13:47:28
Osoba, która zmieniła informację: Zuzanna Świerc Data ostatniej zmiany: 2003-07-31 15:47:28
Artykuł był wyświetlony: 696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu