ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Urząd Stanu Cywilnego

Szczegóły informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2003-09-06 03:49:45

Wymagane Dokumenty

Zakres:
Wydawanie akt stanu cywilnego.
Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. Głubczycka 22, tel. 485 44 16.
Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:
Podanie o wydanie aktu:
*URODZENIA
Do sporządzenia aktu urodzenia dostarczyć:
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa),
 • odpis aktu urodzenia matki dziecka (jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa)
Wynik sprawy – sposób załatwienia:
 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • wydanie 3 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka zgłaszającym urodzenie.
Termin – czas trwania sprawy:
 • odręcznie, bez zbędnej zwłoki.
Uwagi:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są zgodnie z art. 39 Prawa o aktach stanu cywilnego – ojciec, lekarz, położna lub inne osoby obecne przy porodzie, matka, szpital lub inny zakład, jeżeli urodzenie nastąpiło na jego terenie. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni zgodnie z art. 38 Prawa o aktach stanu cywilnego.
*MAŁŻEŃSTWA
Do sporządzenia aktu małżeństwa (ślub cywilny lub konkordatowy) dostarczyć:
 • dowód tożsamości (ukończone 18 lat),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (nie składa się, jeżeli jest w USC, w którym ma nastąpić zawarcie małżeństwa),
 • jeżeli osoba pragnąca zawrzeć związek małżeński pozostawała wcześniej w związku małżeńskim, powinna złożyć dowód jego ustania lub inne jego unieważnienie – dowodami takimi są:
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa.
Jeżeli cudzoziemiec zamierza zawrzeć małżeństwo (art. 56 Prawo o aktach stanu cywilnego) – dostarcza:
 • dokument stwierdzający tożsamość czyli paszport,
 • odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego,
 • poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy.
Osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński, muszą podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających jego zawarcie.
Wynik sprawy – sposób załatwienia:
 • osoby zawierające związek małżeński konkordatowy otrzymują – odręcznie – 3 egz. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla związków wyznaniowych,
 • po zawarciu związku małżeńskiego – otrzymują 3 egz. odpisy skrócone aktu małżeństwa.
Termin – czas trwania sprawy:
 • ślub cywilny – 30 dni (małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – art. 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego ważne jest 3 miesiące.
Uwagi:
 • obywatel polski może uzyskać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dopuszczają zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat za zezwoleniem Sądu Opiekuńczego,
 • z bardzo ważnych przyczyn za zezwoleniem Sądu złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa i jego zawarcie może być przez pełnomocnika,
 • z przyczyn ważnych dla strony Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania (art. 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego),
 • za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat) wnioskuje się o nadanie medalu.
*ZGONU
Dostarczyć do USC:
 • kartę zgonu,
 • dokument tożsamości zmarłego.
Wynik sprawy – sposób załatwienia:
 • sporządzenie aktu zgonu,
 • wydanie osobie zgłaszającej zgon “części karty zgonu do pochowania zwłok” oraz 3 egz. odpisu skróconego aktu zgonu.
Termin – czas trwania sprawy:
 • zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu (jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu – art. 64 Prawa o aktach stanu cywilnego),
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego – sporządzenie aktu odręcznie.
Uwagi:
 • zgon osoby zgłasza się w USC właściwym dla miejsca tego zdarzenia (art. 10 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego),
 • zgodnie z art. 65 Prawa o aktach stanu cywilnego do zgłoszenia zgonu uprawnione są następujące osoby:
 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni, powinowaci,
 • osoby, które były obecne przy zgonie,
 • szpital lub zakład, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie.
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI REJESTRACJI STANU CYWILNEGO
 1. Rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów, które nie zostały zarejestrowane w księgach stanu cywilnego (art. 70 Prawa o aktach stanu cywilnego).
 2. Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego (art. 35 poasc).
 3. Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 poasc).
 4. Sprostowanie aktu stanu cywilnego (art. 28 poasc).
 5. Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego (art. 34 poasc).
 6. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (art. 36 poasc).
Na wszystkie szczególne przypadki prowadzi się postępowanie administracyjne, wydaje się decyzję i następnie wypisuje (uzupełnia, prostuje) akt.
Opłata skarbowa:
 • od sporządzenia aktu małżeństwa – 75,- zł,
 • od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 25,- zł,
 • od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 15,- zł,
 • od zaświadczenia, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą – 30,- zł,
 • od zaświadczeń o braku ksiąg USC – 19,- zł,
 • od zaświadczeń o dokonanych wpisach lub ich braku w księgach USC – 18,- zł,
 • od innych czynności USC – 10 zł,
 • od wydania decyzji administracyjnej – 30 zł,- zł,
 • od wydania decyzji administracyjnej o umiejscowieniu aktu zagranicznego – 40,- zł,
 • od podania lub protokołu zastępującego podanie – 5,- zł,
 • od załącznika do podania podlegającego opłacie – 0,50 zł,
 • od wydania kserokopii aktu stanu cywilnego od każdej strony – 3,- zł.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późn. zm.)
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia i zabezpieczenia oraz wzorów aktu stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.),
 • ustawa z 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Świerc Data wytworzenia informacji: 2003-09-06 03:49:45
Osoba, która odpowiada za treść: Zuzanna Świerc Data wprowadzenia do BIP 2003-09-06 03:49:45
Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc Data udostępnienia informacji: 2003-09-06 03:49:45
Osoba, która zmieniła informację: Zuzanna Świerc Data ostatniej zmiany: 2003-09-06 05:49:45
Artykuł był wyświetlony: 557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu