Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 48.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 16  kwietnia 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego,

 na sprzedaż   nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z pózn.zm), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1  i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności  nieruchomości niezabudowanej opisanej ewidencyjnie działką nr 1870/3 k.m.5 o powierzchni 0,8294 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00025779/9 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz. 

2.  Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę   670 000,- (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt tysięcy 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 685)

 

3.  Ustalam wadium w wysokości 67 000,-zł

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

 § 2.1.Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest realizacja zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej nieuciążliwej w tym handlowej o pow.  do 2000 m2 oraz użyteczności publicznej z  zastrzeżeniem następujących obowiązków:

  1. zabudowy w ramach ustaleń wynikających ściśle z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., w terminie do 4 (czterech) lat  od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 2 (dwóch) lat od daty podpisania tejże umowy;
  2. w przypadku wtórnego zbycia działki , określone w pkt.1) terminy, nie ulegają wydłużeniu;
  3. za rozpoczęcie zabudowy, o której mowa w pkt. 1),  uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, dostarczenie Gminie zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zakończeniu budowy;
  4. w przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt.1),  powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, długotrwałe powyżej 10-dni mrozy poniżej -10 ºC, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt.1)  uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw;
  5. przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt.1) z przyczyn określonych w pkt.4), skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód;
  6. niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt.1), skutkować będzie naliczeniem kar umownych wynoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy, następny rok zwłoki, kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości, kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy, nie kumulują się;
  7. w celu zabezpieczenia zapłaty kar umownych określonych w pkt. 6), nabywca działki ustanowi na rzecz Gminy Kietrz, na przedmiotowej nieruchomości, hipotekę w wysokości 300 000,00 zł.
  1. Zobowiązania nabywcy wynikające z ust.1 pkt.1-7, zawarte zostaną w protokole z przeprowadzonego przetargu oraz w notarialnej umowie sprzedaży.

 

 § 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl oraz prasie internetowej  www.monitorurzędowy.pl

                                                                                      

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do ZARZADZENIA Nr  48.A.2021

 Burmistrza Kietrza z dnia 16.04.2021 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

   1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

     powierzchnia nieruchomości : 

     Nieruchomości niezabudowana oznaczona działką nr 1870/3 k.m.5 o powierzchni 0,8294 ha; zapisana w księdze wieczystej                                 OP1G/00025779/9 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Matejki w ścisłym centrum miasta, przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowo- usługową wielorodzinną lub zabudowę usługowa nieuciążliwą, w tym handlowej o pow.  do 2000 m2 oraz użyteczności publicznej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminów zabudowy w ciągu 4 lat.  W pasie drogowym ul. Matejki, Długiej i Traugutta znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, linia telekomunikacyjna, napowietrzna elektroenergetyczna i kablowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i handlowa. Wg. ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest  jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej i usługowej na rysunku planu oznaczonych symbolem 7 MWU, terenach zabudowy usługowej na rysunku planu oznaczonych symbolem 32 U -  strefie ochrony konserwatorskiej „A”. Sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu, z zastrzeżeniem  możliwości realizacji obiektów handlowych o pow. do 2000 m2.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nabywca działki zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających ściśle z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz w terminie do 4 (czterech) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi  w terminie do 2 (dwóch) lat od tej daty.

Niedotrzymanie terminów zabudowy skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

5. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 670 000,-  zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt tysięcy 00/100), powiększona zostanie o           podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst         jedn.: Dz. U. 2021 poz. 685)

6. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

7. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 31.05.2021 r.   

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 19.04.2021 r.  do 10.05.2021r.