Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378), art. 65 ust. 2 w zw. z art. 72a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 oraz poz. 2400) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie” wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego o nazwie: Powiatowo –Gminny Związek Transportu „Pogranicze””; ”;

2) w § 1 pkt 2 wyrazy „tworzy związek Powiatowo – Gminny „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie” zastępuje się wyrazami: „tworzy związek Powiatowo – Gminny o nazwie: Powiatowo –Gminny Związek Transportu „Pogranicze””;
3) w § 2 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 nie obejmują zadań dotyczących przystanków komunikacyjnych. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”.pdf