Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) oraz § 9 uchwały Nr XVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020 r. w prawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Bartłomieja w Dzierżysławiu w kwocie 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na malowanie wnętrza kościoła św. Bartłomieja w Dzierżysławiu. 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Bartłomieja w Dzierżysławiu.
3. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

PDF   Uchwała Nr XXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf