Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu, Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach, Koła Łowieckiego nr 2 „MUFLON” w Głubczycach, Koła Łowieckiego nr 1 „OSTOJA” w Głubczycach, Koła Łowieckiego nr 6 „OSTOJA” w Opolu, Koła Łowieckiego „GRANICA” w Dzierżysławiu Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
2. W sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Kietrzu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/334/2021.docx