Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 39.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE  Nr  39.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  31 marca 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż działki nr 2463  położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1 i  art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę  nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej  w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467.

 zarządzam, co następuje:

§ 1.1.  Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 2463 k.m.14 o powierzchni 0,0682 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części w działce  nr 2467 o powierzchni 0,0808 ha, przewidzianej pod drogę dojazdową, zapisanej w księdze wieczystej  nr  OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz

2.  Ustalam cenę wywoławczą netto nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 39 000,- (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) w tym 16,15 % stanowi cena udziału. Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.)

3.  Ustalam wadium w wysokości 3 900,00 zł

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

 

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych  o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką nr 2463 k.m.14 o pow. 0,0682 ha; zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach wraz z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr 2467 o powierzchni 0,0808 ha, przewidzianej pod drogę dojazdową do zbywanej działki, opisana także księgą wieczystą nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

 Nieruchomość gruntowa położona jest w otoczeniu terenów prywatnych zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Dostęp do drogi publicznej -ulicy Głowackiego, przewidziany jest za pośrednictwem drogi wewnętrznej, oznaczonej działką 2467 k.m.14 o pow. 0,0808 ha. Dlatego też, działkę tę sprzedaje się w udziałach w wysokości 1/5 części tj. proporcjonalnych do liczby właścicieli działek przyległych. Współwłaściciele działki przewidzianej do komunikacji, zobowiązani będą do wykonania drogi własnym kosztem i staraniem. Działka budowlana ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w bliskim sąsiedztwie Samorządowego Żłobka, Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Kietrzu. Działka porośnięta jest krzewami, niezagospodarowana. W pasie drogowym -ulicy Głowackiego przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności na rysunku planu oznaczone symbolem 53 MNUu, strefa ochrony konserwatorskiej „B” .

 

4. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 39 000,00 zł (w tym 16,15 % stanowi cena udziału w działce nr 2467 przeznaczonej do komunikacji). Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.         

 

     5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

    6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem  14.05.2021 r.   

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator