Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 36.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 31marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 31marca 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na dzierżawę  nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm ), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1   i ust.2, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości  (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), oraz zarządzenia nr 30/A/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze pierwszego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomość rolną oznaczoną działką nr 410/1 o pow. 0,2800 ha, położoną w Ściborzycach Wielkich zapisaną na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej nr OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2.  Ustalam roczną minimalną stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego dla nieruchomości opisanej  § 1 ust 1,  w wysokości -  152,- zł.

4.  Ustalam wadium w wysokości 150,-zł .

5.  Minimalne postąpienie wynosi 20,-zł..

6. Czynsz w wylicytowanej wysokości, płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku.

 

§ 2.  Celem dzierżawy gruntu objętego niniejszym zarządzeniem, jest jego zagospodarowanie pod funkcję rolniczą.

 

§ 3.1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości,  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2. Ogłoszenie o dzierżawie, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

    Nieruchomość rolna oznaczona działką nr 410/1  o pow. 0,2800 ha położona                                     

    w Ściborzycach Wielkich  k.m.3, zapisaną na własność gminy Kietrz w księdze wieczystej 

    nr OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość rolna o pow. 0,2800 ha według ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana  jako grunty orne :  R II o pow. 0,2100 ha i R IIIa o pow. 0,0700 ha, położona w Ściborzycach Wielkich w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ściborzyce Wielkie, nieruchomość objęty niniejszym zarządzeniem położony jest na terenach składów, magazynów i usług (ukształtowane i projektowane), w części teren budowy farm fotowoltaicznych oraz tereny rolnicze.

 

4. Czynsz wywoławczy dla nieruchomości wynosi 152,- zł.  

 

5. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy :

    Publiczny przetarg ustny, nieograniczony na czas nieoznaczony.

 

6. Pierwszeństwo dzierżawy:

    Nie przysługuje.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 24 mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego na okres 21 dni.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator