Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 25 marca 2021 r. na sprzedaż lokalu nr 5 znajdującego się (na poddaszu) III kondygnacji budynku mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 10 wraz z udziałem w wysokości 549/1000 części w częściach budynku i urządzeń, które służą do wyłącznego użytku właścicieli oraz we własności działki  gruntu nr 1997/2  k.m.17 o powierzchni 0,0908 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00028855/7 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

W wyznaczonym terminie jedna osoba wpłaciła wymagane wadium w kwocie 1 400,00 zł.

Po terminie jedna osoba wpłaciła wymagane wadium w kwocie 1 400,00 zł.

Do przetargu  dopuszczono 1 osobę, niedopuszczonych – 1 osoba

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 14 000,00 zł

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 14 150,00 zł. (słownie złotych: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100)

Przetarg wygrał  Pan Krzysztof Jan Gierłach

 

 

 

 

Kietrz, dn. 25 marca 2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 25.03.2021 r. do 01.04.2021 r.

                                                                                                                                                                                                           Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami