Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 29.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 marca 2021 r.

 

Zarządzenie Nr  29.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 17  marca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości położonej w Kietrzu  przy ul. Cegielnianej,

stanowiącej własność Gminy Kietrz

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn.zm.)

             

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość położoną w Kietrzu przy ul. Cegielnianej oznaczoną działką nr 256/13 k.m.17 o łącznej pow. 0,2759 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00009500/5 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

§2. Ustalić cenę wywoławczą do II przetargu w wysokości 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.).

§3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia  26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator