Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok

Na podstawie podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713,1378), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U z 2020 r., poz.1876, 2369), art. 4 1 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2277, z 2020r. poz. 1492, z 2021 r. poz. 41) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2050) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XXVIII/325/2021Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok
§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXVIII/325/2021.docx