Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020, poz.713 z pózn.zm.),art.51 ust.2 i 4 w związku z art.56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r.,poz.1990 z póżn.zm.),uchwały nr XXI/257/2020 (ze zmianami) Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu nieruchomości z zasobu gminy Kietrz, opisane w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Szczegółowy zakres wykonywania prawa użytkowania określi organ wykonawczy Gminy Kietrz.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXVIII/324/2021.docx