Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 2, art. 9 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), a także art.8 ust.2 pkt 2, art.10 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska w Kietrzu uchwala , co następuje:

Uchwała Nr XXVIII/323/2021Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
§ 1. W uchwale nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy się Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, zwane dalej "Centrum", działające w formie samorządowej instytucji kultury, składające się z następujących form organizacyjnych: 1) biblioteka publiczna; 2) domy kultury, w tym miejski dom kultury i wiejskie domy kultury; 3) świetlice wiejskie; 2. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. ”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Gmina Kietrz udostępni Centrum nieruchomości, budynki, lokale, obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także składniki majątku ruchomego, niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.pdf