Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 16.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr  16.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II publicznym przetargu nieograniczonym lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5, składającego się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przewidzianego do remontu o powierzchni użytkowej 16,04 m2,  znajdującego się na III kondygnacji (2 piętro) budynku mieszkalnego, wolnostojącego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10 wraz z udziałem w wysokości  549/10000 części, w działce gruntu nr 1997/2 o powierzchni 0,0908 ha oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00028855/7 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

§2. 1.Ustalić cenę wywoławczą do II publicznego przetargu w wysokości 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100), z czego 7,037% stanowi wartość ułamkową części gruntu, związanej ze zbywanym lokalem.

   2. Ustalić wadium w wysokości 1 400,00 zł.

§3. Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu -MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§4. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.