Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 31zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 159 z późn.zm) w związku z art 11 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z drugiej raty opłaty, o której mowa w art. 11 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wnoszonej w terminie do 31 maja 2021r. § 2. Zwrócić 1/3 część opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf