Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7013, 1378), Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomeracje Kietrz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3 226 z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Kietrz ul. Głowackiego, położoną na obszarze miejscowości Kietrz.
§ 2. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XVI/217/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kietrz” na obszarze gminy Kietrz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kietrz”, która na podstawie art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) utraci moc z dniem 31 grudnia 2020 r.
§ 3. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXVI/311/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXVI/311/2020.docx