Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychi nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VII/85/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1. ust.3a punkt 2 skreśla się słowa „biegłego sądowego” i zastępuje słowami „osobę z uprawnieniami budowlanymi”
2) w § 1. wprowadza się ust.3b w brzmieniu następującym:
3b. Stawka procentowa bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaż. wynosi: 1) 70% wartości nieruchomości, przy sprzedaży lokali mieszkalnych, otrzymanych w najem w drodze zamiany za opróżniony lokal mieszkalny, w budynku położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 17-19, jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu lokalu komunalnego powyżej 20 lat, a wnioski w tej sprawie zostaną złożone w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zamiany”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokośc.pdf