Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 61 489,77 zł

Dochody bieżące
Dz. 752   Obrona narodowa 1 200,00
  § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00
Dz. 801   Oświata i wychowanie 52 000,00
  § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 300,00
  § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15,00
  § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 300,00
  § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 285,00
  § 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 100,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 289,77
  § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 289,77

2. Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 37 294,90 zł

Dochody bieżące
Dz. 801   Oświata i wychowanie 18 500,00
  § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 600,00
  § 0690 Wpływy z różnych opłat 9 900,00
Dz. 855   Rodzina 10 505,13
  § 0830 Wpływy z usług 10 505,13
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 289,77
  § 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 289,77

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 197 092,00 zł

Wydatki bieżące
Dz. 600   Transport i łączność 5 000,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00
Dz. 752   Obrona narodowa 1 200,00
  Rozdz.75220 Zabezpieczenie wojsk 1 200,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 200,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00
Dz. 801   Oświata i wychowanie 28 500,00
  Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 28 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 28 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 500,00
Dz. 852   Pomoc społeczna 45 000,00
  Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 000,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00
  Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 25 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00
  Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3 000,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00
  Rozdz.85295 Pozostała działalność 5 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00
Wydatki majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 28 905,00
  Rozdz.60016 Drogi gminne 28 905,00
wydatki majątkowe 28 905,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 50 000,00
wydatki majątkowe 50 000,00
Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00
  Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00
wydatki majątkowe 30 000,00
Dz. 926   Kultura fizyczna 8 487,00
  Rozdz.92695 Pozostała działalność 8 487,00
wydatki majątkowe 8 487,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 172 897,13 zł

Wydatki bieżące
Dz. 600   Transport i łączność 28 905,00
  Rozdz.60095 Pozostała działalność 28 905,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 28 905,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 905,00
Dz. 750   Administracja publiczna 8 487,00
  Rozdz.75095 Pozostała działalność 8 487,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 8 487,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 487,00
Dz. 855   Rodzina 55 505,13
  Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 10 505,13
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 505,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 505,13
  Rozdz.85508 Rodziny zastępcze 2 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00
  Rozdz.85510 DziałalnośC placówek opiekuńczo-wychowawczych 43 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 43 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00
Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00
  Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00
Wydatki majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 50 000,00
  Rozdz.60095 Pozostała działalność 50 000,00
wydatki majątkowe 50 000,00

 

§ 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł.
Dochody-53 131 819,75
Wydatki-55 224 993,29
Przychody - 3 098 173,54
Rozchody-1 005 000,00

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXVI/305/2020.docx