Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 51 797 744,85 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 49 554 224,32 zł;
2) dochody majątkowe: 2 243 520,53 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 53 848 039,25 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 48 839 443,05 zł;
2) wydatki majątkowe 5 008 596,20 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 050 294,40 zł, zostanie pokryty przychodami z planowanych kredytów.
§ 4. Ustala się:
1) przychody w łącznej kwocie 3 055 294,40 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 005 000,00zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt 1;
2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 5 pkt 2;
3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu;
4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
5) dokonywanie zmian w ramach działu między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;
6) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zmianę planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zmianę planu wydatków majątkowych;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
8) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości 200 000,00 zł.

§ 7. Ustala się:
1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80 000,00 zł;
2) rezerwę celową budżetu w kwocie 180 000,00zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 8. Ustala się:
1) Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 171 000,00zł, które przeznacza się na:
a) wydatki budżetu na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166 000,00zł;

b) wydatki budżetu na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii w wysokości 5 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;


2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się:
1) wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 10. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 308 477 ,81 zł, na realizację funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym w kwocie 5 008 596,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 887 400,00 zł.
§ 13. Ustala się dochody należne Gminie Kietrz zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w kwocie 600 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 086 500,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 14. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 3 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 4 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 5 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 6 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 7 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 8 XXVI/304/2020.docx

DOCXZałącznik nr 9 XXVI/304/2020.docx