Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 1 lutego 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na dzierżawę   pomieszczeń gospodarczych w budynku   położonym w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1  i ust.2, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości  (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990), oraz realizując uchwałę nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz i zarządzenia nr 23.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości o innym przeznaczeniu niż cel mieszkalny, stanowiących własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do dzierżawy w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, murowany budynek użytkowy do remontu, obejmujący osiem odrębnych pomieszczeń gospodarczych, wykorzystywanych dotychczas do przechowywania samochodów położony na działce nr 2451/4 o powierzchni 0.1354 ha zapisanej na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej nr OP1G/00038091/6  Sądu Rejonowego w Głubczycach,

2. Przedmiotem przetargu będą odrębne pomieszczenia gospodarcze oznaczone umownie na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia numerami od 1 do 8

1) pomieszczenie nr 1 i 2 o łącznej pow. 22.30 m2,

2) pomieszczenie nr 3 o pow. 15,50 m2,

3) pomieszczenie nr 4 o pow. 15,50 m2

4) pomieszczenie nr 5 o pow. 15,50 m2

5) pomieszczenie nr 6 o pow. 15,50 m2

6) pomieszczenie nr 7 o pow. 15,50 m2

7) pomieszczenie nr 8 o pow. 15,50 m2

 3.  Ustalam  miesięczną minimalną stawkę  wywoławczą netto czynszu dzierżawnego dla nieruchomości opisanej  § 1 ust 2 w następujących wysokościach:

1) pomieszczenie nr 1 i 2   - 55.75,- zł.

2) pomieszczenie nr 3        - 38.75,- zł.

3) pomieszczenie nr 4        - 38.75,- zł.

4) pomieszczenie nr 5        - 38.75,- zł.

5) pomieszczenie nr 6        - 38.75,- zł.

6) pomieszczenie nr 7       -  38.75,- zł.

7) pomieszczenie nr 8        - 38.75,- zł.

Wylicytowane stawki czynszu dzierżawnego  powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

4.  Ustalam wadium w wysokości 40,- zł.

5.  Minimalne postąpienie wynosi 10,-zł..

6. Czynsz w wylicytowanej wysokości, płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po  podpisania umowy dzierżawy.

§ 2. Celem dzierżawy nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie jako miejsce do przechowywania samochodów.

Dzierżawcy zobowiązani są do bieżącego utrzymywania własnym kosztem i staraniem działki na której znajduje się budynek, poprzez systematyczne wykaszanie chwastów i zbieranie odpadów.

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .

§ 4.Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie, spisanej w następstwie rozstrzygnięcia przetargu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                           Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 15.A.2021

                                                                                 Burmistrza Kietrza z dn. 1 lutego 2021 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu:

 

 

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , 1990)

 

Burmistrz KIETRZA

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

    Działka nr 2451/4 k.m.14 powierzchni 0,1354 ha wpisana na własność Gminy Kietrz

w księdze wieczystej OP1G/00038091/6 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

budynek użytkowy do remontu, mieszczący osiem pomieszczeń gospodarczych w których w przeszłości przechowywano samochody położony w Kietrzu przy ulicy Głowackiego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz publicznej szkoły podstawowej.  Nieruchomość aktualnie pozostaje martwa funkcjonalnie. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi inne tereny zabudowane.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach  o przeznaczeniu podstawowym - usługi sportu i rekreacji oraz uzupełniającym  w postaci m.in. zabudowy towarzyszącej – budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem 11 Us. Nieruchomość zostanie zagospodarowana jako miejsce do przechowywania samochodów, a działka na której znajduje się budynek będzie utrzymywana własnym kosztem i staraniem dzierżawców.

 

4. Czynsz wywoławczy netto dla poszczególnych pomieszczeń gospodarczych wynosi:  

1) pomieszczenie nr 1 i 2   - 55.75,- zł.

2) pomieszczenie nr 3        - 38.75,- zł.

3) pomieszczenie nr 4        - 38.75,- zł.

4) pomieszczenie nr 5        - 38.75,- zł.

5) pomieszczenie nr 6        - 38.75,- zł.

6) pomieszczenie nr 7        - 38.75,- zł.

7) pomieszczenie nr 8        - 38.75,- zł.

 

Wylicytowana stawka miesięcznego czynszu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

 

5. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy :

    Publiczny przetarg ustny, nieograniczony

 

6. Pierwszeństwo dzierżawy:

    Nie przysługuje

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 24, mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń  w terminie od 01.02.2021 r.  do 21 lutego 2021 r.

PDFZałącznik graficzny do zarządzenia.pdf