Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów, położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich i Nowej Cerekwi, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713              z późn. zm.), art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 9.A.2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres  3 lat gruntów, położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich i Nowej Cerekwi stanowiących własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza zarządza :

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.   w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospoda. przestrz.  m. Kietrz i w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gm. Kietrz

Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego

 za 1m²

Dz. nr 2446/1

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0497

Kietrz                                

ul. Lubotyńska

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności /ukształtowane/

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0497 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej oz. dz. nr 140.

 

do 3 lat

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 363/1

   KW Nr

OP1G/00021167/8

 

 

0,0011

 

Ściborzyce Wielkie

 

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane),                       

Wydzierżawienie gruntu                                     w celu utworzenia dogodnego wjazdu do nieruchomości oznaczonej działką nr 365.  

 

do 3 lat

0,15 zł/m²                                            plus podatek vat wg obowiązującej.

Dz. nr 331

   KW Nr

OP1G/00014610/7

 

 

1,4500

 

Nowa Cerekwia

Użytki rolne :

- R II o pow. 0,7300 ha,

- Ps III o pow. 0,7200 ha

- Tereny rolnicze  (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).               -   Granice terenów wyłączonych z zabudowy.                     - Tereny zalewowe.

 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,1230 ha                        z przeznaczeniem na uprawy polowe.  

 

do 3 lat

0,0384 zł/m²   

czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

 

2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.