Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku

w sprawie wykazania do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony działki gruntu nr 210, położonej w Pilszczu przy ul. Krasickiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 / oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 7.A.2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony działki gruntu               nr 210, położonej w Pilszczu.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagosp.  przestrz. m. Kietrz

Cel użyczenia

Okres użyczenia

 

dz. nr 210  k.m.5

KW nr OP1G/00021168/5

 

 

0,1100 ha

Pilszcz

ul. Krasickiego

Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka w części jest wykorzystywana przez szkołę podstawową.

- USp – tereny sportu i rekreacji projektowane,

- WS – tereny wód powierzchniowych.   

Użyczenie na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu gruntu o pow. 0,1100 ha  z przeznaczeniem pod budowę parkingu. 

 

czas nieoznaczony

 

2. Szczegółowy zakres i warunki przedmiotu użyczenia zawarte zostaną w umowie użyczenia.

3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.