Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

Zarządzenie nr 12/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu

w Kietrzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ( Dz. U. z 2019 r., poz. 724) w związku z § 10 ust. 2 Statutu Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

2.  Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.  Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji:

     1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

     2) na stronie internetowej www.kietrz.pl

     3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz.

 

 BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 12/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 25 stycznia 2021r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

CENTRUM KULTURY I SPORTU W KIETRZU

 

Burmistrz Kietrza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

 

  1. Nazwa i adres jednostki oraz określenie stanowiska pracy:

Adres jednostki: Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, 48-130 Kietrz

Nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony (trzech lat), od 01.03.2021r. do 28.02.2024 r.

 

  1. Wymagania kwalifikacyjne:

 

             1) niezbędne:

Pracownikiem zatrudnionym na stanowisku Dyrektora może być osoba, która:

a) posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora;

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wobec której nie orzeczono kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

f) posiada wykształcenie wyższe magisterskie

g) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe wynikające z:

- zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych,

- zatrudnienia na podstawie umów cywilno – prawnych,

Prowadzenia działalności gospodarczej,

h) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe:

- na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury i/lub,

- na stanowisku związanym, z organizowaniem, prowadzeniem działalności kulturalnej i/lub

- na stanowisku związanym z nadzorem nad prowadzeniem działalności kulturalnej, wynikające z :

- zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych,

- zatrudnienia na podstawie umów cywilno- prawnych,

- prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych,

- kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury,

i) posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych, prawa pracy oraz samorządu terytorialnego. 

 

2) dodatkowe:

                   a) preferowane wykształcenie kierunkowe, związane z zadaniami realizowanymi przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu                         lub doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,

                  b) znajomość przepisów wynikających z ustaw:

     - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

                  - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

                  - ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

                  - ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- wiedza  z  zakresu  finansów  publicznych,  zamówień  publicznych,  Kodeksu  Pracy, ochrony danych osobowych.

c) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych w szczególności imprez plenerowych; koncertów, festiwali, pozostałych projektów artystycznych oraz imprez o charakterze masowym w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

d) znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym funduszy z unii Europejskiej,

e) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

f) predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem,

g) prawo jazdy kat. B,

h) dyspozycyjność.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

         1) Zarządzanie Centrum Kultury i Sportu, a w tym:

- reprezentowanie Instytucji na zewnątrz oraz wytyczanie kierunków jej rozwoju,

          - programowanie, planowanie i organizowanie działalności kulturalnej,

          - realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,

          - planowe dysponowanie środkami budżetowymi jednostki, w tym prowadzenie polityki gospodarczo- finansowej w oparciu o                                    obowiązujące przepisy,

          - nadzór nad prawidłową realizacją zadań CKiS, Biblioteki

          - inicjowanie i rozwijanie wszelkich zainteresowań dotyczących twórczości artystycznej,

          - zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,

          - zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem Instytucji Kultury

          - pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych

          - zawieranie umów o pracę oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników instytucji,

          - ustalanie obowiązków i uprawnień podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

          - egzekwowanie wykonywania zadań wynikających z zakresów czynności poszczególnych pracowników oraz utrzymanie należytej                          dyscypliny pracy,

          - zapewnienie warunków sprawnej i bezpiecznej pracy,

          - wydawanie zarządzeń, instrukcji, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

          - zapewnienie ochrony mienia (przed kradzieżą, zniszczeniami),

          - współpraca ze wszystkimi organizacjami społecznymi, towarzystwami, szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy,

          - występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji,

          - działalność wydawnicza i reklamowa w dziedzinie czytelnictwa, sportu.

          2) Opracowywanie rocznych szczegółowych planów działalności w roku poprzedzającym wdrożenie planu, po sporządzeniu planu                          finansowego na dany rok budżetowy,

          3) Przygotowanie sprawozdań oraz analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby              organów gminy i administracji rządowej,

          4) Odpowiedzialność za celowe i trafne wydatkowanie środków finansowych oraz za prowadzenie gospodarki finansowej instytucji                        zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

          5) Przygotowywanie wniosków dotyczących potrzeb inwestycyjnych,

          6) Przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych na cele statutowe                instytucji,

          7) Dysponowanie środkami majątkowymi CKiS w granicach ustalonych w przepisach prawnych,

          8) Reprezentowanie interesów CKiS wobec innych podmiotów,

          9) Utrzymanie ładu i porządku na terenie powierzonych placówek i w ich otoczeniu.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

          1) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie (list motywacyjny) z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i              Sportu,

          2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu (program powinien            zostać dostarczony w formie pisemnego opracowania o maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, czcionka Times New Roman,                          wielkość czcionki 12),

          3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załącznikach do pobrania),

          4) życiorys (CV),

          5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kserokopie dokumentów kandydat poświadcza                    za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą),

          6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

          7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

          8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne            przestępstwo skarbowe,

         9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla                       potrzeby procesu rekrutacji

        10) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora,

        11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami                             publicznymi, o których mowa w art. 31 usta. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny                       finansów publicznych.

 

         Do oferty mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie.

 

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1 lub przesłać pocztą na adres: 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”, w terminie do dnia 16 lutego 2021 r., do godziny 15:30. Ponadto prosimy kandydatów o umieszczenie na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Kietrzu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

Konkurs odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kietrzu i zostanie rozpatrzony do dnia 26 lutego 2021..

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Kietrz, Biuletynie Informacji Publicznej Kietrza oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

  1. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w Urzędzie Miejskim w Kietrzu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

            1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kietrza z siedzibą w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO ;

            3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

            4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w                        przypadku:

                 a) zaliczenia Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych do grupy osób, które nie znalazły się w grupie rekomendowanych do zatrudnienia                   będą odesłane w ciągu 30 dni od zakończenia naboru,

                 b) zaliczenia Pani/Pana oferty rekrutacyjnej do osób rekomendowanych do zatrudnienia, będą do odebrania w ciągu 30 dni od                               zakończenia trzech miesięcy (licząc od dnia zatrudnienia osoby wybranej w trybie naboru).

              5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,                        prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do                      cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na                  podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego                    złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@kietrz.pl;

              6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana                    dotyczących narusza przepisy RODO;

              7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22 (1) par. 1, 2 i 4 kodeksu pracy, w                     pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

 

  1. Informacje dodatkowe:

              1) Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Kietrza odrębnym zarządzeniem.

              2) Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów,

II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

3) Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno– finansowe działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu oraz program jego działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

             4) Informacje o warunkach organizacyjno–finansowych działalności Centrum Kultury i Sportu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w                     Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, tel. 77 485 43 56 wew. 21 (Skarbnik Gminy) w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00.

 

DOCXKwestionariusz osobowy.docx
DOCOświadczenia kandydata.doc

 

Przydatne dokumenty:

Uchwała Nr XXI/257/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

Uchwała Nr XXII/271/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r.

Uchwała Nr XXV/300/2020 z dnia 26 listopada 2020r.