Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku

 

w sprawie wykazania do wydzierżawienia części działek gruntu nr 1977/2, 1643/4, 46/11, 1876, 1979/3, 1874/7, 2028/4, 1985, 1852/10, 1840/4, 27/11, 1870/4, 317 położonych  w Kietrzu i Lubotyniu z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),  art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ), uchwały Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu oraz zarządzenia Nr 3.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe położonych w Kietrzu i Lubotyniu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w ha

Położenie

Opis nieruchomości

i powierzchnia dzierżawy w m2

Przeznaczenie  w planie zagosp.  przestrz. m. Kietrz i w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gm. Kietrz

Cel dzierżawy

Okres

 dzierżawy

Wysokość czynszu mies. za 1m²

 

dz. nr 1977/2

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,0507

 

Kietrz

 ul. Okrzei

 

1. grunt o pow. 18,00 m2 zabudowany pomieszczeniem gospodarczym, wykorzystywane jako garaż,

2. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji  stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszk. wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1643/4

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2100

 

Kietrz

ul. Głubczycka

grunt o pow. 45,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności. Funkcja uzupełn. zabud. usługowa, rzemiosło, budynki gospodarcze i garaże.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony.

 

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 46/11

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2543

 

Kietrz

 ul. Okopowa

 

1. grunt o pow. 18,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 18,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej ukształtowanych i projektowanych.

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej ukształtowanych i projektowanych.

 

Do               31 stycznia 2022 r.

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1876

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,5526

 

Kietrz

ul. Traugutta

1. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony.

 

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1979/3

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,0654

 

Kietrz

ul. Głowackiego

1. grunt o pow. 20,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 21,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

 

Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1874/7

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2632

 

Kietrz

ul. Krasińskiego

1. grunt o pow. 10,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 11,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

4. grunt o pow.15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

5. grunt o pow.12,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

 

Teren miejsc do parkowania, garaże.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 2028/4

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2645

 

Kietrz

ul. Głowackiego

1. grunt o pow. 18,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

4. grunt o pow.15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

5. grunt o pow.21,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

6. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

Teren zabudowy  mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności projektowane.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1985

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2665

 

Kietrz

ul. Głowackiego

1. grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 30,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej .

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1852/10

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,7381

 

Kietrz

 ul. Okopowa

 

grunt o pow. 15,00 m2 zabudowany pomieszczeniem gospodarczym, wykorzystywane jako garaż.

 

Teren z podstawowym przeznaczeniem zieleni urządzonej (ukształtowanych i projektowanych).

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1840/4

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,0509

 

Kietrz

 ul. 3 Maja

 

grunt o pow. 14,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji  stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszk. wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 27/11

KW nr OP1G/00030116/2

 

2,5797

 

Lubotyń

1. grunt o pow. 26,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 17,00 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

- Tereny zieleni urządzonej ukształtowane,                        - tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,00 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1870/4

KW nr OP1G/00025779/3

 

0,4490

 

Kietrz

ul. Matejki

1. grunt o pow. 47,00 m2 zabudowany  przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem.

2. grunt o pow. 25,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 5,00 m2 zabudowany przenośnym punktem  handlowym typu „szczęki”, nie związany trwale z gruntem.

4. grunt o pow. 55,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem.

 

 

Teren zabudowy usługowej.

 

Wydzierżawienie na cele handlowe.

 

Na czas nieoznaczony

2,00 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 317

KW nr OP1G/00023427/3

 

0,4480

 

Kietrz

ul. Głowackiego

grunt o pow. 38,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem.

 

- Tereny usługowe,

- tereny zieleni urządzonej (ukształtowane i projektowane),                       

 

Wydzierżawienie na cele handlowe.

 

Na czas nieoznaczony

2,00 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa;

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.