Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 189.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 grudnia 2020 r

 

ZARZĄDZENIE  Nr 189.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia  22 grudnia 2020 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1 i  art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990) oraz realizując uchwałę  nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

§ 1.1.  Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1929/5 o powierzchni 0,0385 ha wraz z działką nr 1930/1 o powierzchni 0,0268 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00032626/4 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą netto działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 32 000,- (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100) która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.)

3.  Ustalam wadium w wysokości 3 200,-zł .

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl . Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 189.A.2020

                                                                                                 Burmistrza Kietrza z dnia 22.12.2020r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Nieruchomość składająca się z działki nr 1929/5 k.m.19 o pow. 0,0385 ha oraz działki nr 1930/1 k.m.19 o pow. 0,0268 ha;  wpisane na własność Gminy Kietrz  w księdze wieczystej OP1G/00032626/4 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość (składająca się z kompleksu dwóch działek) położona w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w pobliżu rzeki Troi. Działki porośnięte są drzewami i krzewami, niezagospodarowane. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach. w ulicy Nadbrzeżnej i Długiej. Działki mają dostęp do drogi publicznej- ulicy Nadbrzeżnej oraz do uzbrojenia z ulic Nadbrzeżnej i Długiej. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działki objęte niniejszym zarządzeniem położone są na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane), na rysunku planu oznaczonych symbolem 87 MNUu,  na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2% oznaczone  symbolem SZP500, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=1% oznaczone  symbolem SZP100, strefa ochrony konserwatorskiej „B” oznaczona symbolem SOKB.

4. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 32 000,-  zł ,
    powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem  03.02.2020 r.   

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

PDFmapa_działki nr 1929-5 i 1930-1 Kietrz Nadbrzeżna.pdf