Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 178.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 grudnia 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR  178.A.2020  BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 11 grudnia 2020 r.

sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

    Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.),art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910) oraz realizując uchwałę Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal użytkowy nr A, składający się z 5 pomieszczeń, o powierzchni użytkowej 86,30 m2, znajdujący się na   I kondygnacji (parterze)  budynku położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 794/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku.

  1. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 794/10000 części w działkach gruntu nr 1746 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha.
  2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz.
  3. Ustalam cenę lokalu na kwotę 92 000,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) w tym cena udziału we własności gruntu 8 900,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset 00/100).

§2.1. Wyrażam zgodę na spłatę ceny  określonej w § 1. w formie ratalnej.

2. Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań  w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

§3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§4. Tracą moc zarządzenia:

  1.  zarządzenie nr 129.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy;
  2. zarządzenie nr 160.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 27 października 2020r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 129.A.2020 Burmistrza Kietrza w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy, lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącej własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

 

                                                                               Załącznik  do zarządzenia Nr 178.A.2020 Burmistrza Kietrza

                                                                                   z dnia: 11.12.2020 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 794/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 17A, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr A o powierzchni użytkowej 86,30 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczyckiej 17, składa się z 5 pomieszczeń. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 794/10000 części;

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

83 100,00 zł.

              Składnik gruntowy

    8 900,00 zł.

 

 

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą  Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 35MNUu i 3U, obszar wpisany do rejestru zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy  

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 27.01.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

na okres 21 dni.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz