Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, KRS: 0000008514 dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnych środków ochrony osobistej. 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.
3. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

PDF   Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.pdf