Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu

Na podstawieart.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

§ 1. 1. Wyraża sięzgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiących własność Gminy Kietrz. 2. Celem dzierżawy jest nadanie praw do gruntów pod garażami, kioskami, wzniesionymi nakładem własnych środków finansowych dotychczasowych dzierżawców. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXV/297/2020.docx