Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 7 października 2010 r. Nr 116 poz. 1244) oraz po zaopiniowaniu przez organizację związkowe zrzeszające nauczycieli, Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XXV/296/2020Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz
§ 1. Ustala się regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych pr.pdf

DOCXZałącznik nr 1.1 XXV/296/2020.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXV/296/2020.docx