Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 16 listopada 2020 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu

przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiących własność Gminy Kietrz, na rzecz najemców

 

    Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.),art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910) oraz realizując uchwałę Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§1.1. Przeznaczam do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i kotłowni, o powierzchni użytkowej 62,00 m2, znajdujący się na I kondygnacji (parterze)  budynku położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 959/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 959/10000 części w własności działki gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej pow. 0,2837 ha.

3. Ustalam cenę lokalu na kwotę 81 300,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta 00/100) w tym cena udziału we własności gruntu 9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset 00/100).

 

§2.1. Przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3, składający się z 3 pokoi, kuchni,  łazienki, kotłowni i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 64,00 m2, znajdujący się na II kondygnacji ( I piętrze) w budynku położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 1369/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 1369/10000 części w własności działki gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej pow. 0,2837 ha.

3. Ustalam cenę lokalu na kwotę 99 600,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 00/100) w tym wartość gruntu 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100).

 

§3.1. Przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny nr 4, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 44,30 m2, znajdujący się na I kondygnacji (parterze) w budynku położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 546/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 546/10000 części w własności działki gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej pow. 0,2837 ha.

3. Ustalam cenę lokalu na kwotę 58 900,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 00/100) w tym wartość gruntu  5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset 00/100).

 

§4. Nieruchomości wyszczególnione w §1, §2 i §3, zapisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz.

 

§5.  Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży,

 

§6. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

§7. Tracą moc zarządzenia:

  1. zarządzenie nr 127.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz;
  2. zarządzenie nr 128.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  3. zarządzenie nr 129.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpis

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  171.A.2020

                                                                                Burmistrza Kietrza

                                                                                   z dnia: 16 listopada 2020 r.

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz zostały

przeznaczone do sprzedaży następujące nieruchomości :

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  1. udział w wysokości 959/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 19/1, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.
  2. udział w wysokości 1369/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 19/3, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.
  3. udział w wysokości 546/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 19/4, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

  1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 62,00 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczyckiej 17-19, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i kotłowni. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 959/10000 części;
  2. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 64,00 m2, usytuowany na II kondygnacji (I piętrze) budynku przy ul. Głubczyckiej 17-19, składający się z 3 pokoi, kuchni,  łazienki, kotłowni i przedpokoju. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 1369/10000 części;
  3. lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 44,30 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczyckiej 17-19, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 546/10000 części;

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany lokalu nr 1

71 500,00 zł

              Składnik gruntowy

9 800,00 zł

Składnik budowlany lokalu nr 3

85 600,00 zł

              Składnik gruntowy

14 000,00 zł.

Składnik budowlany lokalu nr 4

53 300,00 zł

              Składnik gruntowy

5 600,00 zł

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą  Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 35MNUu i 3U, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy  

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 01.01.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1,tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 20.11.2020 r.  do 11.12.2020r.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz