Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 19 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia  19 listopada 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 640/3, położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 65 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 640/3 położonej w Nasiedlu stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Nasiedlu, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 640/3 k.m.3, o powierzchni 0,0716 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021163/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1. ust.1, na kwotę 7 200,-zł, (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście 00/100). Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                        

§ 2.1.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 89/4 obręb Nasiedle. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym w wykonaniu niniejszego zarządzenia. 

 §3.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

 

 Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 172.A.2020

 Burmistrza Kietrza z dn. 19.11.2020r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

    Działka nr 640/3 powierzchni 0,0716 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00021163/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nasiedlu, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, mieszkaniowych i rolniczych. Działka ma niekorzystny kształt, jest długa i wąska, nie spełnia warunków do realizacji obiektów budowlanych lub odrębnego zagospodarowania. Działka ma niepełne uzbrojenie.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

    Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r.. Działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów magazynów i usług projektowane na rysunku planu oznaczonych symbolem Pp oraz na terenach obsługi produkcji gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na  rysunku planu oznaczonych symbolem RU .

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 7 200,-  zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm./

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.65 z późn.zm.).

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem  02.01.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń 

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz