Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
§ 3. O przekazaniu projektu do zaopiniowania zawiadamia się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Gminy Kietrz.
§ 4. Do dokonania czynności, o których mowa w § 2 i 3, oraz podejmowania wszelkich innych czynności w toku postępowania w sprawie zaopiniowania projektu, w tym reprezentowania Rady Miejskiej w Kietrzu, w szczególności przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, upoważnia się Burmistrza Kietrza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec


.

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz.pdf

DOCXUzasadnienie XXIV/287/2020.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXIV/287/2020.docx