Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 618 688,90 zł

Dochody bieżące
Dz. 750   Administracja publiczna 14 332,92
  § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 332,92
Dz. 756   Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43 041,77
  § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 27 041,77
  § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16 000,00
Dz. 758   Różne rozliczenia 5 195,51
  § 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 195,51
Dz. 801   Oświata i wychowanie 14 418,70
  § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 418,70
Dz. 855   Rodzina 1 700,00
  § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1 700,00
Dochody majątkowe
Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa 540 000,00
  § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 540 000,00

2. Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 497 346,97 zł

Dochody bieżące
Dz. 756   Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 466 000,00
  § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 450 000,00
  § 0430 Wpływy z opłaty targowej 16 000,00
Dochody majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 31 346,97
  § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 31 346,97

§ 2. 1. Zwiększasię wydatki budżetowe w kwocie 1 004 318,70 zł

Wydatki bieżące
Dz. 600   Transport i łączność 30 000,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 30 000,00
- fundusz sołecki 5 000,00
Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa 18 000,00
  Rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 18 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 18 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00
Dz. 750   Administracja publiczna 14 000,00
  Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 14 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00
Dz. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00
  Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00
Dz. 801   Oświata i wychowanie 547 418,70
  Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 120 000,00
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 120 000,00
  Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 200 000,00
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 200 000,00
  Rozdz.80104 Przedszkola 23 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące 18 000,00
  Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50 000,00
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 50 000,00
  Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 140 000,00
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 140 000,00
  Rozdz.80195 Pozostała działalność 14 418,70
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 14 418,70
Dz. 855   Rodzina 1 700,00
  Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 1 700,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 700,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00
  Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 200 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 200 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00
Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 200,00
  Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 200,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 200,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 4 200,00
- fundusz sołecki 4 200,00
Wydatki majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 109 000,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 109 000,00
wydatki majątkowe 109 000,00
- fundusz sołecki 5 000,00
Dz.900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 60 000,00
wydatki majątkowe 60 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 32 200,00 zł

Wydatki bieżące
Dz. 010   Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00
  Rozdz.01095 Pozostała działalność 4 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00
Dz. 600   Transport i łączność 5 000,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 5 000,00
- fundusz sołecki 5 000,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 5 000,00
- fundusz sołecki 5 000,00
Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 500,00
  Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 2 500,00
- fundusz sołecki 2 500,00
Dz. 926   Kultura fizyczna 15 700,00
  Rozdz.92695 Pozostała działalność 15 700,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 15 700,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 15 700,00
- fundusz sołecki 1 700,00

§ 3. Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 850 776,77 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 850 776,77

 

§ 4. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł.
Dochody-54 066 960,06
Wydatki-56 160 133,60
Przychody - 3 098 173,54
Rozchody-1 005 000,00

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec


.

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXIV/281/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXIV/281/2020.docx

DOCXZałącznik nr 3 XXIV/281/2020.docx