Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz

             Burmistrz Kietrza ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

lp.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, Karta Mapy

 

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kietrz.

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1.  

 

Rozumice

OP1G/00021170/2

0011 Rozumice,  k.m.3

 

355/4

 

1700

 

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalonym uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej    z dnia  18 grudnia 2014 r. nieruchomość przeznaczona jest pod funkcję rolniczą (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze) na rysunku planu oznaczoną symbolem R, oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowo -  usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem MNUu oraz MNUp.

 

 

20 000,-

 

2 000,-

do  15.12.2020r.

 

21 grudnia 2020r.

godz. 13:00

           I przetarg zorganizowany 10 listopada 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25, poziom III, (wejście od strony parkingu)
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj.Dz.U.z 2020, poz.65 z póż.zm/ upłynął 7 października 2020r.                                                                                          
 3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm./

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

 

 1. Wadium:

4.1.Wadium w wysokości i terminie  określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz

nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej    do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                    

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

 1. Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

 • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
 • w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu.  W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę.
 • przedstawią ważny dokument tożsamości,
 • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
 • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

             Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.bip.kietrz.pl  - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

 

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ,należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

 1. Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

 1. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania,  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” -przetargi-ogłoszenia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w prasie internetowej o zasięgu ogólnopolskim - na portalu  otoprzetargi.pl

 

       8. Informacje dotyczące sprzedaży działki.

8.1 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Ukształtowanie terenu – płaskie, aktualnie działka objęta dzierżawą na rzecz osób fizycznych, na czas nieoznaczony, na podstawie umowy z dnia 21.04.2020 r. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji  gruntów i budynków jako RIIIa  o pow.  0.0393 ha grunty orne oraz PsIII o pow. 0.1307 ha pastwiska. Nieruchomość ogrodzona płotem z elementów metalowych, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego. Gmina nie poniosła nakładów na budowę ogrodzenia.

8.2 Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem wspomnianej umowy dzierżawy.        

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r.,poz.65 z póżn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490/

Kietrz, dn. 17 listopada 2020 r.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

DOCXdz.355_4_Rozumice _mapa.docx
ODTdz.355_4_Rozumice _Zgłoszenie do przetargu.odt
PDFogłoszenie_II-PRZETARG_dz.-nr-355_4-Rozumice.pdf
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r..doc