Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 170.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr   170.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia  13 listopada 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w IV publicznym przetargu nieograniczonym działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia jej ceny wywoławczej do IV przetargu
 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.), oraz wykonaniu uchwały Nr X/125/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz,

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

 

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczoną działką nr 1682/1 o powierzchni 0,0920 ha k.m.2, zapisaną w księdze wieczystej  nr OP1G/00011997/2, na własność  Gminy Kietrz

§2. Ustalić cenę wywoławczą do IV publicznego przetargu w wysokości 32 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.)

§3. Powołać Komisję Przetargową w składzie:

  1. Elżbieta Sokołowska- przewodnicząca,
  2. Aneta Kopeczek – zastępca przewodniczącej
  3. Ewa Sobola – członek
  4. Katarzyna Gawrońska – członek
  5. Bożena Wołoszyn – członek
  6. Kamil Bednarz – członek

do przeprowadzenia czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką  nr 1682/1 położonej w Kietrz  przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

§4. Komisja pracuje w składzie  co najmniej 3 osobowym.

§5. Po rozstrzygnięciu przetargu wyznaczona Komisja Przetargowa rozwiązuje się.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz