Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku

 

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat części działki nr 64 położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

           Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza    Nr 165.A.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat część działki nr 64 o pow. 0,3800 ha położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na uprawy rolne,

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 

1.Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.  działki  w ha

 

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i zagospodarowania    przestrzennego             gm.  Kietrz

Cel  dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego za 1m2

Pow. do dzierżawy w ha

 

 

dz. nr 64   k.m. 3

       KW Nr

OP1G/00014610/7

 

1,0200

 

 

Nasiedle

 

  Wg. ewidencji gruntów działka nr 64 stanowi grunty orne R II.                         

-Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,3800 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne. 

 

do 3 lat

0,055 zł/m² 

 

0,3800

2. Dzierżawca będzie ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.