Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku

Kietrz, dnia 03.11. 2020 roku.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 03.11.2020 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), zawiadamiam,  o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu uchwały nr XXIII/277/2020 z dnia 24 września 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

Granice obszaru objętego studium (określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały) – są tożsame z granicami administracyjnymi gminy Kietrz. Ww. uchwała jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, na poziomie „0” w Punkcie Obsługi Klienta codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4854356, wew. 26.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. projektu studium, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski, uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz,

  • ustnie do protokołu, na poziomie „0” w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w godzinach pracy urzędu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt studium – Burmistrz Kietrza, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego studium…, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium…, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kietrz.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.kietrz.pl/ochrona-danych-osobowych.html

Burmistrz Kietrza