Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020

BURMISTRZA KIETRZA

 

z dnia 27 października 2020 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kietrzu

przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

    Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713),art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.) oraz realizując uchwałę Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wyrażam zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu użytkowego nr B, składającego się z 3 pomieszczeń, o powierzchni użytkowej 32,60 m2, znajdującego się na I kondygnacji (parterze) w budynku położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 328/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku.

2. Ustalam cenę lokalu na kwotę 33 900,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset 00/100) w tym wartość gruntu 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta 00/100).

3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3.

§2.

Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży,

§3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

                                          

Załącznik do zarządzenia Nr 159.A.2020

                                                                                Burmistrza Kietrza

                                                                                   z dnia: 27 października 2020r.

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 328/1000 części  w działkach gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr 1745 i nr 1746 położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17, o powierzchni łącznej 0,2837 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr B, usytuowany na parterze budynku przy ul. Głubczyckiej 17, składa się z 3 pomieszczeń, o powierzchni użytkowej 32,60 m2, z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 328/10000 części;

 

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

30 600,00 zł.

              Składnik gruntowy

    3 300,00 zł.

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu symbolem – 35MNUu, 3U, zabytek wpisany do rejestru zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

 

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 08.12.2020r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 27.10.2020 r.  do 17.11.2020r.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator