Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 14 października 2020 r.

 

w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego, na najem garażu murowanego położonego w Kietrzu przy ulicy Niepodległości, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości  (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 ), zarządzenia nr 23.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości  o innym przeznaczeniu niż cel mieszkalny, stanowiących własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do najmu na okres 3 lat w trybie publicznego przetargu ustnego ograniczonego wolny garaż murowany o powierzchni 36,00 m2 położony w Kietrzu na działce nr 1763 o pow. 0,1000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 na własność gminy Kietrz.

Częścią składową działki nr 1763 poza wskazanym garażem jest budynek mieszkalno-użytkowy, oznaczony adresowo ul. Niepodległości 5.

2. Przetarg ograniczony jest do mieszkańców i użytkowników budynku mieszkalno-użytkowego wymienionego w ust. 1.

 3. Ustalam miesięczną minimalną stawkę wywoławczą czynszu najmu  w wysokości – 90,00 zł netto.

Wylicytowana wartość czynszu najmu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

4.  Ustalam wadium w wysokości 150,-zł .

5.  Minimalne postąpienie wynosi 10,-zł.

6. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia zawarcia umowy.

§ 2.  Celem najmu objętej niniejszym zarządzeniem nieruchomości, jest jego zagospodarowanie jako miejsce do przechowywania samochodu.

Szczegółowe warunki najmu określone zostaną w umowie.

§ 3.1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszone – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2. Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 153.A.2020

                                                                                                                                                              Burmistrza Kietrza z dnia 14.10.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do najmu w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 )

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do najmu na okres 3 lat następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

    Działka nr 1763  k.m. 5 powierzchni 0,1000 ha wpisana na własność Gminy Kietrz

w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2. Opis nieruchomości:

Działka położona w Kietrzu przy ulicy Niepodległości na której posadowiony jest budynek mieszkalno-użytkowy oraz na zapleczu nieruchomości murowany garaż o pow. 36,00 m2 przeznaczony do najmu, z dachem drewnianym pokrytym papą, wyposażony w drewnianą bramę wjazdową oraz drzwi od strony zachodniej. Posadzka betonowa, brak instalacji. Nieruchomość aktualnie pozostaje martwa funkcjonalnie. Wg ewidencji gruntów  i budynków działka sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe i Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach  o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz uzupełniającym  w postaci m.in. zabudowy towarzyszącej – garaże, budynki gospodarcze. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem  9 MNUu  i SOKA.

4. Czynsz wywoławczy netto dla w/w garażu wynosi 90,00 zł.  

   Wylicytowana stawka miesięcznego czynszu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy :

    Publiczny przetarg ustny, ograniczony dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Niepodległości nr 5 .

6. Pierwszeństwo najmu :  Nie przysługuje.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 24 , mail:

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono  w prasie lokalnej.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator